Warmteoplossingen voor verduurzaming vastgoed
Warmteoplossingen voor verduurzaming vastgoed

Warmteoplossingen voor

verduurzaming vastgoed

Met de Wooncomplexanalyse in drie stappen van routekaart naar uitvoering

Voor woningcorporaties is verduurzaming van vastgoed een actueel thema. Aan de hand van de ‘Routekaart CO2-neutraal 2050’ hebben zij in beeld gebracht hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal en aardgasvrij kunnen maken. Om deze te realiseren, is het belangrijk om nu stappen te zetten. Daarom gaan we graag met jou op zoek naar een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor elk complex. Met de Wooncomplexanalyse ga je in drie stappen van routekaart naar uitvoering.

Een gedragen oplossing voor alle betrokkenen

De Wooncomplexanalyse brengt de verschillende aspecten van een CO2 neutrale en aardgasvrije oplossing voor een complex in beeld. Hierbij houden we rekening met de voorkeursscenario’s uit de Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte. We kijken niet alleen naar de technische en economische aspecten, maar ook naar een geschikte organisatie- en financieringsvorm en (comfort)verbeteringen voor bewoners. Hierbij nemen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen, zoals beheervraagstukken, bewonersinitiatieven en verbetering van de leefomgeving, mee.

We zijn transparant in onze analyses en nemen de corporatie, huurders en eventueel lokale partijen mee in de keuzes voor verduurzaming. Dit leidt tot een gedragen oplossing voor alle betrokkenen.

In drie stappen naar verduurzaming vastgoed

De Wooncomplexanalyse bestaan uit drie stappen: ophalen, analyseren en adviseren.

Ophalen

Tijdens deze fase verzamelen we bouwkundige en installatietechnische informatie over de gebouwen binnen het complex. Ook stemmen we met de corporatie haar (duurzaamheids)ambities af voor het complex en brengen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen in kaart.

Analyseren

In deze fase analyseren we de informatie die we hebben verzameld en brengen we de (toekomstige) warmtevraag, de woningtypen en (in de toekomst) beschikbare warmtebronnen, de potentie hiervan en de technische en economische eigenschappen in kaart. 

Op basis hiervan stellen we gezamenlijk met de corporatie een aantal scenario’s op die we verder uitwerken. We rekenen de warmteoplossingen technisch, energetisch en financieel door en zetten de voor- en nadelen wat betreft duurzaamheid en participatie op een rij. Ook koppelen we de bevindingen met beheervraagstukken, bewonersinitiatieven, aanpak van de leefomgeving en het doelgroepenbeleid van de corporatie.

Adviseren

Op basis van de analyse geven we een advies voor een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor het complex met daarbij een globaal stappenplan voor de realisatie op woning- en complexniveau. Hier sluiten we waar mogelijk aan bij de fasering uit de Transitievisie Warmte.

Na keuze voor de voorkeurswarmteoplossing kunnen we ondersteunen bij het communicatie- en participatietraject met de huurders om tot besluitvorming en een uitvoeringsplan te komen.


Marit Béguin
Sr. Adviseur
06-48 40 79 22
marit.beguin@dwtm.nl

Zelf aan de slag met warmteoplossingen voor verduurzaming van vastgoed?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Wanneer aardgasvrij?
Wanneer aardgasvrij?

Wanneer

aardgasvrij?

Hoe ziet het traject naar 2050 eruit?

Pas in 2050 moeten alle gebouwen van het aardgas af zijn in Nederland. Dat betekent dat er de komende jaren veel verschillende beslissingen genomen worden. Hoe ziet het traject er in grote lijnen uit? En wat betekent dat voor mij?

In deze FAQ vind je antwoorden op de veelgestelde vragen over het traject naar aardgasvrij in 2050.

Hoe ziet het tijdspad er tot 2050 uit?

Pas in 2050 moeten alle gebouwen van het gas af zijn in Nederland. Dat betekent dat er de komende jaren verschillende beslissingen genomen worden. Dat betekent ook dat het nog een goed aantal jaar kan duren voordat jouw wijk van het gas af gaat. Hieronder is een algemeen tijdspad te zien. Dit kan per gemeente verschillen. 

Wanneer aardgasvrij? Routekaart naar 2050
Hoeveel woningen gaan van het aardgas af tot en met 2030?

Momenteel weten we het niet exact. Elke gemeente is een plan aan het maken. Het aantal woningen kan dus verschillen per gemeente. Landelijk is de doelstelling uit het klimaatakkoord dat 1,5 miljoen woningen (ongeveer 20%) in 2030 verduurzaamd moet zijn.

Wat is een goed tempo om aardgasvrij te worden? Kunnen we ook eerst alleen isoleren en pas over 10-20 jaar overstappen naar andere maatregelen?

Ja en nee. Het doel is dat in 2050 alle gebouwen in Nederland zijn overgestapt. Dat is een lange tijd, maar de opgave is enorm: er zijn in Nederland zo’n 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen met een aardgasaansluiting. Elke gemeente stelt (in de “Transitievisie Warmte”) een tijdpad vast. Hierin staat wanneer welke wijk aan de beurt is in de komende 30 jaar. Een aantal zaken spelen mee bij de planning:

 • We willen zoveel mogelijk aansluiten op logische momenten, zoals een verhuizing, renovatie of verbouwing. Dat scheelt in de kosten. Bij de meeste huishoudens komen dat soort momenten niet zo vaak voor, en het zou zonde zijn ze voorbij te laten gaan. Hetzelfde geldt voor onderhoud aan de aardgasleidingen, of renovaties van woningbouwcorporaties. Het is daarom goed om nu al de planning voor de overstap naar aardgasvrij (grofweg) te bepalen. 
 • Bij oude woningen zal inderdaad vaak stap-voor-stap gewerkt worden: eerst isoleren, daarna pas van het aardgas af. Nieuwere woningen zijn al goed geïsoleerd en kunnen in één keer overstappen.
 • Het tempo is ook afhankelijk van de gekozen warmte-oplossing: als een wijk bijvoorbeeld individuele oplossingen krijgt, kan elke inwoner zijn eigen tempo kiezen. Met name voor een warmtenet is het belangrijk dat alle woningen op een bepaald moment klaar zijn voor de nieuwe infrastructuur.
 • Door nu ervaringen op te doen met verschillende typen woningen, kan later meer tempo worden gemaakt.
 • Het is nu soms al lastig om aan genoeg vakmensen te komen, om de werkzaamheden uit te voeren. Ook daarom is het spreiden van het werk belangrijk.
Hoe lang duurt het om na besluitvorming een buurt echt aardgasvrij te maken? 

Het is een hele uitdaging. Een doorlooptijd van 7 à 8 jaar is niet raar. Het is belangrijk dat op tijd bekend wordt wanneer de overstap gemaakt moet zijn, zodat iedereen de tijd heeft zich voor te bereiden.

Hoe kom ik aan een plan voor mijn woning?

Wil je zelf aan de slag, dan zijn de volgende stappen het meest logisch: 

stap 1 – isoleren en kierdichting

stap 2 – ventileren

stap 3 – zonne-energie 

stap 4 – duurzaam verwarmen 

Raadpleeg het Regionaal Energieloket voor de opties bij deze stappen. Hier staan stappenplannen voor verschillende typen woningen. Ook Milieu Centraal heeft veel goede informatie. 

Wanneer de gemeente plannen heeft om jouw huis aardgasvrij te maken, kan het zijn dat zij ook een stappenplan voor jouw woning hebben. Vraag dit na bij je gemeente.

Wat gebeurt er als een bewoner in de straat al veel verder is?

Dat is alleen maar gunstig. De investeringskosten om de woning aardgasvrij te maken zijn dan waarschijnlijk veel lager. Het moment om over te stappen hangt bij voorkeur af van wat een gunstig moment is om de bestaande installaties in de betreffende woning te vervangen. Als je een koophuis hebt, staat het je altijd vrij de woning te verduurzamen of zelf van het aardgas af te halen op een moment dat het jou uitkomt. Als er later in de straat bijvoorbeeld een warmtenet komt, ben je niet verplicht om daarop aan te sluiten.


Laura van der Noort
Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Meer weten over het traject naar aardgasvrij in 2050?

Ik kom graag met je in contact.

Waarom aardgasvrij?
Waarom aardgasvrij?

Waarom aardgasvrij?

Waarom stoppen we met het gebruik van aardgas?

De komende decennia gaan we in Nederland op een nieuwe manier verwarmen. Daarbij nemen we afscheid van aardgas in woningen, kantoren en industriële panden. Waarom maken we deze switch naar een aardgasvrije verwarmde omgeving?

Dat leggen we uit aan de hand van de zeven meest gestelde vragen.


Waar gebruik ik aardgas voor?

Bijna iedereen in Nederland gebruikt aardgas. Ongeveer 75% van het gebruik van aardgas in een huishouden gaat naar de verwarming. Ook gebruiken we aardgas voor warm water om mee te douchen (20%) en te koken (5%).


Waarom stappen we over naar een aardgasvrije gebouwde omgeving?

Aardgas is een fossiele brandstof. Dat betekent dat er CO₂ vrijkomt bij de verbranding. Sinds de industriële revolutie stoten wij zoveel CO₂ uit, dat de gemiddelde temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. Deze opwarming zorg voor veranderingen in het klimaat, met enorme gevolgen. Nederland heeft, net als 194 andere landen, het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius. Daarnaast hebben de landen in de Europese Unie afgesproken om in 2050 bijna geen CO₂ meer uit te stoten.

Maar liefst 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot: wel 11 procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Stoppen met het gebruik van aardgas zorgt dus voor een flinke afname van onze CO₂-uitstoot. En hoe minder CO₂ in de lucht, hoe beter dat is voor het klimaat. Daarnaast heeft Nederland er belang bij om snel aan de slag te gaan, vanwege het risico van zeespiegelstijging.


Wanneer gaat mijn woning van het aardgas af?

Dit verschilt per gemeente en per wijk of buurt. De ambitie is om voor 2050 alle woningen en gebouwen van het aardgas af te hebben. Elke gemeente schrijft zelf een plan (Transitievisie Warmte), waarin een tijdpad is opgenomen. En de gemeente laat onderzoeken welke alternatieven voor aardgas geschikt zijn voor welke buurt. Sommige buurten zullen eerder starten dan andere. Vraag bij je gemeente welke plannen zij hebben, als je een duidelijker tijdpad wilt weten.


Ben ik verplicht om van het aardgas af te gaan?

Nee, op dit moment is meewerken aan een nieuwe warmtevoorziening nog geheel vrijwillig. Dit betekent dat jouw gemeente op dit moment het gas nog niet verplicht kan afsluiten. Dit gaat de komende jaren veranderen. Over een aantal jaren kan de gemeenteraad een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er een goed alternatief is. Nu meepraten kan daarom aantrekkelijk zijn. Op dit moment kun je invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij jou in de buurt verloopt.

Als je huurder bent, werkt het iets anders. Wanneer je huurt bij een woningcorporatie is de woningcorporatie verantwoordelijk voor het aardgasvrij maken van jouw woning of appartement. Hier hebben ze wel toestemming voor nodig. Bijvoorbeeld: als de woningcorporatie woningen of appartementen aan een warmtenet willen aanleggen moet 70% van de huurders het hiermee eens zijn. Dit is niet nieuw, voor algemene verbouwingen hebben woningcorporaties ook 70% toestemming nodig.


Andere landen zijn veel vervuilender dan wij. Waarom stoppen wij dan met het gebruik van aardgas?

Net als 195 andere landen heeft Nederland het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Alle landen moeten dus hard aan de slag om de CO₂-uitstoot te verlagen en de temperatuurstijging onder de twee graden te houden.

Dit betekent dat, net als Nederland, ook de grote vervuilers als China, de Verenigde Staten en India voor een grote opgave staan. Nederland doet het overigens niet bijzonder goed op het gebied van duurzame energie in Europa. We staan onderaan het lijstje, blijkt uit Europese cijfers. Ook in Nederland moeten we dus flink aan de slag. We kunnen wachten, maar de klimaatverandering wacht niet.

Waarom aardgasvrij? Nederland vergeleken

Duitsland gaat juist áán het aardgas. Waarom is dat?

Terwijl Nederland de eerste stappen zet om te stoppen met aardgas, ontvangen Duitsers juist subsidie als ze kiezen voor gas. Klinkt nogal tegenstrijdig. De werkelijkheid ligt iets genuanceerder. Ook Duitsland heeft – net als Nederland – de ambitie om in 2050 een CO₂-neutrale energievoorziening te hebben en dus ook te stoppen met aardgas voor de verwarming van woningen.

De startsituatie en de aanpak zijn alleen wat anders. Terwijl in Nederland 93 procent van de woningen een aardgasaansluiting heeft, wordt in Duitsland een kwart van de huizen nog verwarmd met een olieketel. Het grootste deel is ouder dan twintig jaar. Dit soort olieketels zorgen voor veel vervuiling en zijn ongezond. Omdat Duitsland zo snel mogelijk af wil van olieketels is er een subsidie voor de vervanging van deze ketels door een hr-ketel (op aardgas) of een warmtepomp, met name in gebieden waar al een gasnet ligt. Het is een logische tussenstap die snel veel kan opleveren. Het is vergelijkbaar met de subsidie in Nederland voor hybride warmtepompen, die ook deels op gas werken.


Waarom kiezen we nu al een richting, als de techniek nog in de kinderschoenen staat?

Er zijn al goede en veel gebruikte technieken beschikbaar. Er zijn al honderdduizenden warmtepompen in gebruik in Nederland en in Denenmarken is het heel normaal om aan een warmtenet te wonen. Daarnaast hebben we maar 30 jaar om van het aardgas af te gaan. Dat klinkt lang, maar die tijd hebben we hard nodig en we hebben niet de luxe om niets te doen. Als we nu (met beschikbare subsidies) betaalbaar kunnen overstappen dan verminderen we sneller de CO2-uitstoot en koppelen we de energierekening los van de prijs van aardgas (en olie).Laura van der Noort
Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Heb je meer vragen?

Ik kom graag met je in contact.

Masterclass ‘Van Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplan’
Masterclass ‘Van Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplan’

Masterclass ‘Van Transitievisie

Warmte naar Wijkuitvoeringsplan’

Hoe kom je na vaststelling van Transitievisie Warmte tot een wijkuitvoeringsplan?

Elke gemeente stelt uiterlijk dit jaar haar Transitievisie Warmte vast. De vervolgstap is om, voor de wijken die voor 2030 gepland staan, een wijkuitvoeringsplan op te stellen. Hierin staat de keuze voor één of meerdere duurzame warmteoplossingen centraal. Maar hoe, en met wie, zet je deze stappen?

Op woensdag 30 juni van 10.00 tot 11.30 uur nemen Michiel van der Vight, Ewald Slingerland en Simon Schoonen je mee in het proces van Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplan en bespreken o.a.:

 • Het proces
  • Opstart en voorkeursscenario
  • Gebouw- en infrastructuurstrategie
  • Arrangementen
  • Realisatieplan
  • Communicatie en besluitvorming
 • Toepassing op bestaande cases
  • Collectieve aanpak Katwijk
  • Individuele aanpak Hilversumse Meent
  • Individuele aanpak Elburg

Heb je deze masterclass gemist? Of wil je hem nog even rustig terugkijken? Download hier de slides of bekijk onderstaande opname.


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / Partner
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Heb je vragen over deze masterclass?

Ik kom graag met je in contact.

Max Boesten

Max heeft tot doel om de warmtetransitie begrijpelijk te maken voor iedereen en een brug te slaan tussen inwoners en uitvoering. Daarbij staan begrip en contact tussen groepen centraal.

De stap naar aardgasvrij wonen: waar moet je rekening mee houden?
De stap naar aardgasvrij wonen: waar moet je rekening mee houden?

Je eigen huis

aardgasvrij

Aardgasvrij wonen: waar moet je rekening mee houden?

De overstap maken naar een aardgasvrije woning maken, dat is best spannend. Welke alternatieven zijn er beschikbaar? En welke aanvullende maatregelen moet ik nemen?

In deze FAQ lees je welke alternatieven er zijn, waar je op moet letten en wanneer het zinvol is om te wachten op de keuze van de gemeente.


Welke opties voor aardgasvrij wonen zijn er?

Hoe gaat mijn huis eruit zien zonder aardgas?

Hoe jouw huis eruit gaat zien hangt af van de manier waarop jij je huis gaat verwarmen. Er zijn drie mogelijkheden: een warmtenet, elektrische oplossingen zoals een warmtepomp, of een nieuwe, duurzame vorm van gas. Daarnaast heb je een nieuw kooktoestel nodig.

Koken

Koken kan met een inductieplaat, elektrische kookplaat of keramische kookplaat. De meeste mensen kiezen voor inductie. Dat verbruikt minder stroom dan andere elektrische kookplaten, en het lijkt op koken op gas: je kunt de temperatuur snel regelen.

Warmtepomp

Als je overstapt op elektrische oplossingen krijg je bijna altijd een warmtepomp. Voor je een warmtepomp kan installeren, moeten er heel wat maatregelen genomen worden. Allereerst moet je ruimte vrijmaken in een gangkast of andere kamer, in de tuin, op het balkon of op het dak. Een warmtepomp is namelijk groter dan een cv-ketel en bestaat uit een binnen- en buitengedeelte. Omdat warmtepompen gebruik maken van een lage temperatuur is het heel belangrijk om je huis vergaand te isoleren en alle naden en kieren te dichten. Doe je dit niet, dan gaat er te veel warmte verloren en krijg je het niet goed warm. In een goed geïsoleerd huis heb je een ventilatiesysteem nodig, liefst met warmteterugwinning. Door de lage temperatuur kunnen bestaande radiatoren de warmte vaak niet voldoende door huis verspreiden. Ze worden daarom meestal vervangen door wand- en/of vloerverwarming of speciale lage-temperatuurradiatoren.

Warmtenet

Bij een warmtenet komt de warmte via leidingen je huis binnen. Je hebt geen cv-ketel nodig en daarmee win je ruimte in huis. Een warmtenet kan een hoge of lage temperatuur hebben. Bij een warmtenet op hoge temperatuur (70 – 90 graden) kan het je de bestaande radiatoren meestal gewoon blijven gebruiken. Bij een warmtenet op lage temperatuur heb je, net als bij een warmtepomp, vaak vloer- en/of wandverwarming nodig, of speciale radiatoren voor lage temperatuur. Ook is het erg belangrijk de woning vergaand te isoleren en naden en kieren te dichten. Er gaat dan zo min mogelijk warmte verloren, wat zorgt voor een comfortabele temperatuur in huis.

Duurzaam gas

De derde optie is overstappen op een ander type gas, zoals groen gas of waterstof. Een voordeel hiervan is dat de gasleidingen grotendeels in gebruik kunnen blijven. Omdat duurzaam gas warmte met een hoge temperatuur levert (net als aardgas), zijn grote aanpassingen aan de woning niet noodzakelijk. Er zijn ook nadelen: uit onderzoek blijkt dat in Nederland niet genoeg biogas en waterstof gemaakt kan worden voor alle woningen en bedrijven. Biogas en waterstof zijn daarom vooral geschikt voor woningen die lastig op een andere manier zijn te verwarmen, bijvoorbeeld monumenten. Ook is de prijs van duurzaam gas nu nog erg hoog. Hoe dat in de toekomst zal zijn is onzeker.


Heb ik dan nog steeds radiatoren aan de muur?

Het verschilt per woning en per warmtetechniek of je bestaande radiatoren blijft gebruiken. Als je overstapt op groen gas of een warmtenet op hoge temperatuur, kunnen bestaande radiatoren in gebruik blijven. Bij andere oplossingen, zoals een warmtepomp, stap je over op lage temperatuurverwarming. Dit betekent dat het water in de radiatoren een lagere temperatuur heeft (ongeveer 50° C) dan bij verwarmen met aardgas. In dat geval is het soms nodig om vloerverwarming, wandverwarming en/of lage-temperatuurradiatoren te installeren. Die geven de warmte af over een groter oppervlakte, waardoor je huis op een constante manier wordt verwarmd.


Ik ga binnenkort verhuizen of verbouwen. Waar moet ik op letten?

Een verhuizing is een goed moment om te investeren in energiebesparende maatregelen, zeker als je ook gaat verbouwen. Je kunt navraag doen bij de gemeente of er al plannen zijn om jouw wijk van het gas af te halen. Nieuwbouwwijken worden overigens al gasloos gebouwd.

Zorg bij een verbouwing allereerst voor goede isolatie. Dat verdien je altijd terug. En kies bij de aanschaf van een nieuwe keuken voor koken op inductie. Dit kan ook een goed moment zijn om vloerverwarming aan te leggen: dan kun je later makkelijker overschakelen op bijvoorbeeld een warmtepomp. Verschillende hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om verduurzaming mee te financieren in de hypotheek. Via jouw gemeente kun je vaak gratis of tegen lage kosten een energie-adviseur in huis laten komen voor een advies op maat.


Mijn cv-ketel is aan vervanging toe, wat moet ik nu doen?

Een cv-ketel gaat gemiddeld 15 jaar mee. Het kan dus zomaar zijn dat je cv-ketel binnenkort aan vervanging toe is. Nu we voor 2050 gaan stoppen met aardgas, is het niet altijd logisch een nieuwe ketel aan te schaffen. Het is daarom verstandig om bij je gemeente te informeren wanneer jouw buurt op de planning staat om aardgasvrij te worden.

Gaat jouw buurt binnen enkele jaren van het aardgas af, bijvoorbeeld door middel van een warmtenet in de buurt? Dan is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente over de laatste stand van zaken van de plannen in jouw buurt. Het huren of leasen van een cv-ketel kan in dit geval een mooie tussenoplossing zijn. Dit kan bij veel energie- en installatiebedrijven. Lease je een ketel, dan koop je deze over een bepaalde periode af. Huur je een ketel, dan bepaal je een vast bedrag per maand. Huren heeft het voordeel dat het per maand opzegbaar is (na de afkoopregeling) en dat er bij het onderhoud geen extra kosten zijn. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel.

Is jouw buurt pas later aan de beurt? Dan kun je er alsnog voor kiezen om zelf aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. Kijk bijvoorbeeld of jouw huis geschikt is voor een warmtepomp. Ben je dit van plan? Houd dan wel rekening met een flinke verbouwing en de investeringskosten voor de benodigde maatregelen.

Wil je niet direct van het aardgas af, maar moet je de cv-ketel toch vervangen? Als je huis redelijk geïsoleerd is, kan een hybride warmtepomp aantrekkelijk zijn (qua duurzaamheid maar ook financieel!). Die werkt samen met de cv-ketel en zorgt voor een extra besparing. Een hybride warmtepomp werkt op elektriciteit, en zorgt een groot deel van het jaar voor de verwarming. Als het buiten echt koud is, springt de cv-ketel bij. Nog niet klaar voor een hybride warmtepomp? Kies dan voor een moderne HR-ketel die heel zuinig is.


Ik moet mijn ketel vervangen en wil een warmtepomp kopen. Is dit slim of moet ik wachten tot de gemeente kiest?

Voor dit soort vragen is de Transitievisie Warmte belangrijk, deze heeft elke gemeente voor eind 2021. Hierin schrijft de gemeente hoe de verschillende buurten verwarmd gaan worden, en wanneer elke buurt aan de beurt komt. Daar kun je dan rekening mee houden. Als de Transitievisie Warmte er nog niet is en je een beslissing nog even uit wilt stellen, dan kun je er ook één huren.
Als je een goed geïsoleerd huis hebt, kun je – los van wat de gemeente doet – sowieso kiezen voor een warmtepomp. Via Milieucentraal kun je checken of je huis voldoende is geïsoleerd voor een warmtepomp.


Krijg ik mijn huis wel warm?

Met alle nieuwe manieren van verwarmen wordt het in huis comfortabel warm. Als je het huis ook isoleert, wordt het vaak zelfs comfortabeler binnen. Voor een warmtepomp, of andere vormen van lagetemperatuurverwarming, is echt goede isolatie nodig, anders wordt het niet goed warm. Ook zijn er dan speciale radiatoren, vloerverwarming of wandverwarming nodig. Laat je hierover goed adviseren, door een energie-adviseur aan huis. Via Milieucentraal kun je bovendien checken of je huis voldoende is geïsoleerd voor een warmtepomp

Het verwarmen met lage temperatuur wordt soms wel als anders ervaren dan met aardgas. Het huis wordt geleidelijk verwarmd en door de goede isolatie blijft de temperatuur heel constant, ook ‘s nachts. Het is alleen niet meer mogelijk om de temperatuur binnen korte tijd een paar graden te laten stijgen of dalen. De voorbeelden in koude landen als Zweden, Noorwegen, Duitsland en Zwitserland laten zien dat een warmtepomp ook met heel lage temperaturen de woning warm kan houden.


Wat is het belang van isoleren?

Of je nu een individuele warmtepomp oplossing kiest of wordt aangesloten op een warmtenet, isoleren is altijd stap 1. Want: de warmte die je niet kwijtraakt, hoef je ook niet op te wekken. Het verlaagt direct de energierekening, en maakt het huis een stuk comfortabeler. Sommige duurzame warmtebronnen (bijvoorbeeld een warmtepomp) werken met een lagere temperatuur dan een cv-ketel. Isoleren is dan extra belangrijk, omdat het huis anders niet goed warm wordt.

Kierdichting om koude lucht buiten te houden is naast isoleren ook belangrijk. Dat heeft een snel en flink resultaat op het verbruik van aardgas. Daarnaast is ventilatie van groot belang. Door de kierdichting en de isolatie moet actief verse lucht de woning in worden gebracht om een aangenaam binnenklimaat te houden en geen vochtproblemen te krijgen. Ventilatie met warmteterugwinning heeft als voordeel dat bij het ventileren veel minder warmte verloren gaat. Groot voordeel van deze aanpak is dat het comfort in de woning omhoog gaat door een constante temperatuur, geen tocht, geregelde vochtigheid in huis en mogelijk koeling in de zomer.Laura van der Noort
Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Heb je vragen of het aardgasvrij verwarmen van je huis?

Ik kom graag met je in contact.

Marit Béguin

Marit heeft als projectleider veel ervaring met innovatieve projecten op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en de warmtetransitie met gemeenten, woningcorporaties en vastgoedbeleggers. Nu ondersteunt ze gemeenten bij het opstellen van Transitievisies Warmte en wijkuitvoeringsplannen.

Aquathermie in Hoornes
Aquathermie in Hoornes

Aquathermie

in Hoornes

Een unieke constructie voor het toekomstig warmtenet in Katwijk

De gemeente Katwijk heeft de voorkeur uitgesproken om eigenaar te worden van het toekomstig warmtenet in de wijk Hoornes. Het beheer en de levering van warmte besteden zij dan uit aan een marktpartij. Dat is het resultaat van een advies aan het College van B&W door De WarmteTransitieMakers en Greenvis.

Hoornes Aardgasvrij

In 2019 is de wijk Hoornes gekozen als één van de 27 Proeftuinen Aardgasvrije wijken. Dat betekent dat in de eerste fase circa 500 woningen worden aangesloten op een warmtenet. Deze woningen verschillen in bouwjaar, energielabel en eigenaarschap.

Hoornes Aardgasvrij is een proeflocatie voor toepassing van aquathermie. Dat betekent dat met de Rijn als bron voor het warmtenet ervaringen worden opgedaan voor grootschalige inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO).

Hierbij wordt in de zomer warmte uit de Rijn gehaald met een warmtewisselaar en opgeslagen in een warmte-koudeopslag (WKO). Deze warmte kan in de winter worden gebruikt voor verwarming en warm tapwater. Een warmtepomp zorgt ervoor dat de warmte op een voldoende hoge temperatuur aan gebouwen wordt geleverd.

Samen met Greenvis begeleiden De WarmteTransitieMakers de gemeente in het traject van ideevorming tot en met aanbesteding. Dat betekent dat we verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van het warmtenet, een businesscase, communicatie en participatie met bewoners, aanbestedingsadvies en de keuze over eigenaarschap.

Keuze over eigenaarschap

De gemeente kijkt nu welke rol zij moeten aannemen om de aanleg van het warmtenet verder te kunnen uitwerken. Haar voorkeur gaat uit naar (juridisch) eigenaarschap, waarbij zij beheer en levering van warmte uitbesteedt. In deze sturende rol kiest de gemeente ervoor om het economisch eigendom van het warmtenet aan een ervaren marktpartij te gunnen.

De selectie van een marktpartij kan plaatsvinden via een aanbesteding, waarin de gemeente kijkt naar scherpe tarieven en omgang met bewoners. De gemeente kan zo de haalbaarheid, betaalbaarheid, betrouwbaarheid en de mate van duurzaamheid als eis meegeven in deze aanbesteding. De marktpartij is integraal verantwoordelijk voor investeringen, onderhoud en goede prestaties van de warmteketen.

Het gunnen van economisch eigendom is eigenlijk het maken van goede afspraken met de marktpartij. Na afloop van de exploitatieperiode kan de gemeente ervoor kiezen om de afspraken te verlengen, een nieuwe aanbesteding met nieuwe voorwaarden te starten of een eigen gemeentelijk energiebedrijf op te richten. Zo houdt de gemeente de regie en blijft er ruimte voor de wensen van bewoners. Een vooruitstrevende constructie.

Participatie

In de wijk hebben we met een digitale enquête en coronaproof wandelingen een start gemaakt met bewonersparticipatie. Hieruit blijkt dat de warmtetransitie voor de meeste bewoners niet vanzelfsprekend is. Maar tijdens de wandeling merkten we dat met aandacht en inhoud de meningen worden bijgesteld. Verder zijn bewoners te bewegen als er een voordeel te behalen is; zo hebben een grote groep “koplopers” zich aangemeld. Er wordt nu aan een vervolgplan voor participatie gewerkt.

Toekomst

Bij de eerste marktconsultatie waren marktpartijen te spreken over de flexibele ontwerpstrategie en over het werken met concessie. Het projectteam bespreekt het bijgestelde plan in de tweede marktconsultatie, wat de opmaat vormt naar de aanbesteding. De gemeenteraad beslist na de zomer over de voorgestelde sturende rol. Daarmee maken zij ook een keuze of de projectgroep met die richting verder kan in het uitwerken van de plannen. De Raad besluit in november 2020 of het plan om een warmtenet aan te leggen in Hoornes daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking van gemeente Katwijk, Hoogheemraadschap van Rijnland, Stichting Dunavie en Greenvis.


Daniel Peyron
Sr. Adviseur
06-51997200
daniel.peyron@dwtm.nl

Welke constructie past bij jouw toekomstige warmtenet?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Daniel Peyron

Daniel heeft ruim 20 jaar ervaring in de energiesector, zijn kracht ligt in proces-, project- en programmamanagement. Hij combineert visie met datagedreven inzichten en is pas tevreden wanneer plannen werkelijk benut worden. Zijn ervaring maakt hem een gewaardeerde procesbegeleider en adviseur in complexe transitietrajecten.

Floris Mokveld

Realiseren wat je belooft, dat is waar Floris voor staat. Hij werkt aan een toekomst waar bewoners zelf hun energieproductie in de hand kunnen nemen samen met burgercoöperaties.

Wilma van de Poll

Wilma kent de wereld van overheden en NGO´s door en door. Zij is een betrokken en enthousiast projectmanager met veel ervaring in stakeholdermanagement. Haar aanpak is resultaatgericht en pragmatisch waarbij ze investeert in het ontwikkelen van relaties.

Hans Elward

Hans is jaren actief geweest in de energietechniek in projecten, beheer en onderhoud. In de industrie en bij de landelijk netbeheerder heeft Hans veel kennis en ervaring opgedaan bij complexe opdrachten. Analytisch, onafhankelijk en betrokken zet hij deze nu in voor de lokale warmte opgave in het Noorden.