Concretisering Alphens WarmteCollectief

Concretisering Alphens WarmteCollectief

Concretisering Alphens WarmteCollectief

De oplossing voor versnelling van de warmtetransitie in Alphen aan den Rijn

In de Transitievisie Warmte de gemeente Alphen aan den Rijn 5 verkenningswijken aangewezen voor verder onderzoek en participatietraject richting aardgasvrij. Boskoop-West en Omgeving Archeon zijn twee van de buurten waar dit plaats gevonden heeft. Hier moest een op maat aanbod komen om de particulier-eigenaren te faciliteren een duurzame verbouwing van hun huis aan te gaan. Het aanbod moet dus georganiseerd worden zodat de transitie versnelt en de kwaliteit omhooggaat.

All-electric in 2035

De gemeente en de Vereniging Ondernemers Alphen (VOA) wensen dat de lokale marktpartijen zich organiseren om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren. Daarbij is het belangrijk dat er meer kwaliteit geleverd wordt voor een lagere prijs voor de particulier-eigenaren die hun huizen verduurzamen. Ook een lange termijn perspectief, meer omzet en meer marge voor lokale ondernemers speelt een belangrijke rol. Dit alles moet bijdragen aan de eerste aardgasvrije buurt door een all-electric aanpak in 2035.

Onze aanpak

We hebben het proces begeleidt en reguliere overleggen met werkgroep Alphens Warmte Collectief (AWC) georganiseerd rond 4 thema’s: business plan, product, communicatie en samenwerking met de gemeente.

We hebben hierbij voor de structuur, de methode en de inhoudelijke analyse gezorgd. De bedoeling was echter dat de ondernemers zelfs invulling aan de verschillende thema’s geven. Daarnaast hebben we twee terugkoppelsessies aan de brede groep ondernemers georganiseerd, en de tweede sessie is afgerond met de ondertekening van een intentieverklaring.

Resultaat van dit project

We hebben een complete klantreis opgesteld voor het AWC, inclusief de strategie en de materialen van de communicatiecampagne. Ook hebben we een interne structuur ontwikkeld voor het collectief (organogram, takenverdeling, interne regels, enz.) en een ondernemersplan geleverd voor de oprichting van het AWC. We hebben de strategie en waarde propositie van het AWC opgesteld, een begroting en financieringsplan gemaakt.

Voor de twee verkenningsbuurten hebben we een buurtanalyse geleverd: wat zijn de woningtypes en wat is de oplossingsrichting in deze gebieden?

Tot slot hebben 15 ondernemers hun handtekening gezet om mee te doen aan het AWC: hier terug te lezen.

Meer informatie over dit project?

Buurtuitvoeringsplan Doetinchem

Buurtuitvoeringsplan voor de gemeente Doetinchem

Buurtuitvoeringsplan Doetinchem

Een aardgasvrije warmtevoorziening voor twee buurten

De gemeente Doetinchem heeft in de Transitievisie Warmte onderzocht welke buurten kansrijk zijn om als eerste over te stappen op een aardgasvrije warmtevoorziening. Twee van deze buurten, de naast elkaar gelegen Kleurrijke Buurt en Romantische Buurt Zuid, zijn gekozen voor het maken van een buurtuitvoeringsplan

De buurten omvatten met name relatief nieuwe eengezinswoningen, die goed geschikt (te maken) zijn voor verwarming met lagere temperaturen. Vanuit de TVW was de voorkeursoplossing nog onbeslist, en leken er mogelijkheden voor een collectieve oplossing én voor individuele oplossingen

Het buurtuitvoeringsplan

In het Buurtuitvoeringsplan komt te staan hoe de gemeente, en relevante partijen zoals de netbeheerder en de woningcorporatie, de komende jaren toe gaan werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Er wordt goed onderzocht wat technische en financiële mogelijkheden en belemmeringen zijn voor zowel de gemeente op buurtniveau, als voor bewoners in hun eigen woningen. 

Het plan geeft inzicht in de stappen die gezet gaan worden, geeft handelingsperspectief aan bewoners en legt uit waarom tot bepaalde keuzes op buurt- of wijkniveau is gekomen.

Projectleiding en expertise op verschillende gebieden

We hebben een projectleider geleverd die de voortgang van de benodigde stappen bewaakte en afstemde met de opdrachtgever. Daarnaast zijn verschillende experts ingezet om de technische analyse uit te voeren en om de participatie- en communicatie aanpak verder uit te werken. 

We hebben onder andere:

 • de betrokken partijen bij elkaar gebracht, vragen gesteld, informatie gedeeld, uitgangspunten voorgelegd en concepten besproken, steeds in samenspraak; 
 • een technisch-economische analyse van mogelijke warmte oplossingen voor beide buurten (en verschillende combinaties van deelbuurten) onderzocht op haalbaarheid;
 • bewoners geïnformeerd met nieuwsbrieven en buurtbijeenkomsten. Daarbij hebben we bewoners uitgenodigd actief mee te denken over de doelstellingen van het plan, over de aanpak van het onderzoek en ook inhoudelijk laten meedenken met de opties voor hun eigen woning;
 • verschillende (politieke) doelstellingen en scenario’s voorgesteld die passen bij de analyse, en deze in nauwe samenspraak met de netbeheerder uitgewerkt tot een duidelijk omschreven scenario en doelstelling voor het Buurtuitvoeringsplan;
 • de Warmtetool ingezet voor het analyseren van de verschillende aardgasvrije warmte-opties en de technisch/ economische haalbaarheid hiervan. We hebben woningen geschouwd en met de bewoners de bevindingen middels de Aardgasvrijhuis-tool doorgenomen. We hebben op 2  momenten enquêtes onder bewoners gehouden om zowel informatie over de woningen te verzamelen, alsook om drijfveren, wensen en motieven van inwoners rond ‘aardgasvrij’ te verkennen;  
 • bijeenkomsten met inwoners georganiseerd, zowel voor de hele buurt als voor de meedenkgroep; 
 • een aantal werkgroep bijeenkomsten voorbereid en geleid waarin stakeholders inhoudelijk zijn bevraagd op de geleverde informatie, en op voorstellen voor aanpak en uitwerking; 
 • de belangrijkste keuzes in het proces voorgelegd in een door ons voorbereide stuurgroep bijeenkomst met wethouder en bestuurders.

Besluitvorming door de Raad

Eind 2023 zal er een buurtuitvoeringsplan gereed zijn voor besluitvorming door de Raad. Hierin legt de gemeente vast wat de komende jaren gedaan wordt vanuit de ambtelijke organisatie, en hoe met andere partijen wordt samengewerkt. Het plan geeft de inwoners van de wijk handelingsperspectief bij het overstappen op een aardgasvrije warmtevoorziening in de eigen woning.

De resultaten kunnen opgeschaald worden naar de naburige buurten die een vergelijkbare opzet en bouwaard hebben, zodat ook de inwoners hier op korte termijn geïnformeerd en betrokken worden over de technische alternatieven en kosten, en planning hiervan, voor hun woningen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Adviseurs aardgasvrij Noord-Brabant

Expertise Team Warmte voor de provincie Noord-Brabant

Adviseurs aardgasvrij Noord-Brabant

Stappen maken in de warmtetransitie

De provincie Noord-Brabant helpt met het Expertiseteam Warmte (ETW) de Brabantse gemeenten in de warmtetransitie. Het doel van het ETW is de Brabantse gemeenten in staat stellen stappen te maken in de warmtetransitie. Onder andere door:
1) het opstellen van beleidsplannen (zoals de Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen);
2) het opdoen van allerlei kennis rond ontwikkeling van warmtenetten  (techniek, organisatorisch, inwonersparticipatie);
3) het versterken van samenwerkingsnetwerk tussen overheden en maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant (netbeheerder, gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, investeringsfondsen etc.).

Kennis en expertise

In samenwerking met Squarewise leverden we de experts voor het Expertise Team Warmte en hielp gemeenten in de periode 2019-2023 met uiteenlopende activiteiten:

 • Elke RES-regio een eigen adviseur voor dagelijkse vragen vanuit gemeenten;
 • Workshopseries voor opstellen van beleidsplannen;
 • Kennissessies over relevante thema’s techniek, organisatie, financiering en participatie;
 • Ontwikkeling van tools en methodieken die gemeenten zelf kunnen toepassen, zoals de warmteprofielentool:

Een succesvolle samenwerking

In de afgelopen 4 jaar zijn tientallen gemeenteambtenaren via het ETW middels vele workshops, kennissessies en persoonlijk advies geïntroduceerd relevante kennis en methodes van de warmtetransitie.

Alle Brabantse gemeenten hebben Transitievisies warmte opgesteld, de meesten zijn tevens gestart met Wijkuitvoeringsplannen. 

Het Brabants warmtebronnenregister is verrijkt met verschillende  tools die analyse en planvorming voor de lokale warmtetransitie vergemakkelijkt

In het digitale Energiewerkplaats Brabant is een biblotheek van kennis en tools opgebouwd die blijvend beschikbaar zijn voor

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Programma ‘Warm Brabant’ helpt gemeenten om in de komende jaren invulling te geven aan hun regierol in de warmtetransitie. Met de Transitievisie Warmte kunnen gemeenten wijken benoemen waar voor 2030 Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld, waarin de basis wordt gelegd voor de uitvoering in de eerste wijken.

– Programmamanager ‘West Brabant’
GIS analyse Nationaal Isolatie Programma (NIP) gemeenten Boekel & Bernheze

GIS analyse Nationaal Isolatie Programma (NIP) gemeenten Boekel & Bernheze

GIS analyse Nationaal Isolatie Programma (NIP) gemeenten Boekel & Bernheze

(Data)ondersteuningen rondom het Nationaal Isolatie Programma

De gemeenten Boekel en Bernheze hebben behoefte aan (data)ondersteuning voor het opstellen van hun plan voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Wij hielpen hen met:

 • Het maken van een basisbestand voor alle adressen in de gemeente. Dit basisbestand bevat o.a.: a. energielabel, b. woningtype, c. WOZ-waarde. Met behulp van dit filterbare basisbestand kunnen ze selecties maken van woningen. Daarnaast is het geschikt voor het monitoren van het programma.
 • Het leveren van overzichtelijke kaarten in GIS. Ter ondersteuning van het basisbestand, en ter ondersteuning van de NIP-aanvraag.

Een betere en snellere NIP aanvraag

Om de gemeenten te helpen voerden we een GIS-analyse uit van de hele gemeente met behulp van openbare data. Deze opgave hebben we visueel in kaart gebracht en de opdrachtgevers meegenomen om de resultaten te doorgronden en te kunnen gebruiken voor de NIP aanvraag. Daarnaast werd een methode ontwikkeld om de WOZ-waarden te bepalen, mocht de echte WOZ data niet (op tijd) beschikbaar zijn. De samenwerking met woningcorporaties zorgde voor extra verdieping.

De gemeenten kunnen met deze resultaten hun NIP aanvraag beter en sneller doen en zijn zekerder van de aantallen en de juiste adressen om aan te schrijven.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Detachering voor het Ministerie van EZK

Detachering voor het
Ministerie van EZK

Detachering voor het Ministerie van EZK

Expertise van DWTM-adviseurs beschikbaar stellen en flexibele capaciteit bieden

Individuele warmtepompen zijn cruciaal in de overstap van aardgas naar duurzame warmte. De opschaling van het gebruik van warmtepompen in woningen en utiliteiten is afhankelijk van vele stakeholders, zoals woningeigenaren, installateurs, leveranciers en de netbeheerder. Om grip te krijgen op dit speelveld, heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat binnen de directie Energiemarkt in 2021 een apart cluster ‘Individuele warmtetechnieken’ (IWT) opgericht. Bij het opstarten van de werkzaamheden in dit cluster heeft De WarmteTransitieMakers drie jaar lang het ministerie van flexibele inzet van onze specialisten op het gebied van warmtepompen en gebouwaanpassingen voorzien.

Het doel van deze detacheringsopdracht was tweedelig: de expertise van DWMT-adviseurs beschikbaar maken voor het cluster IWT en flexibele capaciteit bieden voor het groeiende team Warmtepompen binnen cluster IWT

Ondersteuning team Warmtepompen

Vier van onze technisch adviseurs, Joachim Kooijinga, Niek Brinkhof, Daniel de Greef en Jaap de Keijzer ondersteunden team Warmtepompen binnen cluster IWT bij werkzaamheden zoals:

 • Aanleveren input voor voorlichtingscampagne warmtepompen 2022 (zie verbeterhuis.nl);
 • Opstellen rekenmodellen ter onderbouwing van beleid zoals de ISDE subsidie, de normering voor warmte-installaties vanaf 2026 (verplichting hybride warmtepompen) en het prijsplafond 2022 en 2023;
 • Gerichte kennisopbouw binnen team Warmtepompen op thema’s als netcongestie, afgiftesystemen en koudevraag.

Een greep uit de resultaten

Een greep uit de resultaten van deze doorlopende detachering:

 • Infographic: ‘Welke warmtepomp past bij jouw woning?’ op verbeterhuis.nl;
 • Rekenmodel ‘impact prijsplafond op terugverdientijd van de warmtepomp’;
 • Prognose adoptie aantal warmtepompen per jaar de bestaande bouw tot en met 2030;
 • Kennisoverzichten Netcongestie, afgiftesystemen en koude-vraag.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Scenarioanalyse De Krijgsman, gemeente Gooische Meren, aardgasvrij

Scenarioanalyse De Krijgsman, gemeente Gooische Meren, aardgasvrij

Scenarioanalyse De Krijgsman, gemeente Gooische Meren, aardgasvrij

Nieuwbouw woningen de Krijgsman fase 1 aardgasvrij maken

De nieuwbouw woningen in De Krijgsman, fase 1, zijn nog met aardgasketels opgeleverd. De bewoners en de gemeente Gooise Meren hebben de sterke wens om deze woningen snel aardgasvrij te maken. Aangezien de isolatie en ventilatie van de woningen al goed op orde zijn, ligt de hoofdvraag bij de warmtebron en de benodigde installatie.

Uit eerdere trajecten zijn twee warmtenet varianten voor De Krijgsman als kansrijk naar voren gekomen: warmte uit oppervlaktewater (TEO) en een buurtenergiesysteem (BES). In opdracht van de gemeenten hebben we deze varianten tegenover individuele warmtepompen en het aardgas referentie scenario gezet. Dit doen we op gebied van nationale kosten, gebruikerskosten en duurzaamheid.

Een consequente vergelijking maken met behulp van onze Warmtetool

Om een consequente vergelijking van de gevraagde alternatieven te maken, hebben wij onze Warmtetool ingezet. De Warmtetool is een rekenmodel waarmee de implicaties en effecten van verschillende duurzame warmtetechnieken voor specifieke gebieden kunnen worden vergeleken. Het rekenmodel houdt rekening met de karakteristieken van gebouwen, straten en andere elementen in de buurt. Voorbeelden van Warmtetool inzichten zijn:

 • Kosten; 
 • Klimaatwinst (CO2 reductie t.o.v. aardgas);
 • Warmterekening;
 • Elektriciteitsvraag.

We hebben het model op maat van de klantvraag uitgebreid met enkele mogelijkheden waaronder:

 • De nieuwe WIS subsidie voor warmtenetten;
 • Een innovatieve techniek voor legionellabestrijding voor tapwaterproductie bij lage temperatuur warmtenetten (40 °C aanvoer temperatuur), op basis van desinfectie in plaats van booster warmtepompen.

Een compleet en genuanceerd beeld van de mogelijkheden

Het resultaat van deze scenarioanalyse is een compleet en genuanceerd beeld van de mogelijkheden om De Krijgsman aardgasvrij te maken. De kosten voor een warmtenet en individuele warmtepompen lijken erg dicht bij elkaar te liggen. Daarom adviseert DWTM om de keuze te laten afhangen van andere eigenschappen zoals ruimtebeslag, zeggenschap, en duurzaamheid.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Een Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiepanden

Een Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiepanden

Een Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiepanden

Plan van aanpak voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiewoningen

De 13 Zeeuwse gemeenten hebben in 2021 gezamenlijk hun Transitie Visie Warmte opgesteld. Één van de doelen die daarin is geformuleerd is het opstellen van een Plan van aanpak voor recreatiepanden. Ca. 10% van de panden in de provincie heeft namelijk een recreatiefunctie.

In opdracht van de gemeente Goes hebben we een Plan van aanpak geschreven voor de verduurzaming van Zeeuwse recreatiewoningen. Om een goed plan van aanpak te kunnen schrijven, hebben we een technische analyse van het vastgoed uitgevoerd. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de verschillende betrokkenen om te analyseren wat de behoeften en ideeën zijn bij parkeigenaren, vakantiewoning eigenaren en belangenorganisaties. Om een zo concreet mogelijk plan op te stellen, hebben we ons gefocust op de grootste doelgroep binnen recreatiewoningen: de recreatiewoningen op vakantieparken

De interviews (ruim tien) gaven ons veel inzichten in de situatie, wensen en de uitgangspunten van de verschillende betrokkenen. Een analyse van BAG data, analyse van bouwbesluit regelgeving voor recreatiepanden en inzet van de gebouwtool gaven een helder beeld in de benodigde isolatie stappen die nog gezet moeten worden in de diverse recreatiewoningen in Zeeland.

Uitdagingen en rollen duidelijk

Vanuit dit project is er een helder beeld ontstaan over de uitdagingen rondom het isoleren van recreatiewoningen. Ook is duidelijk welke rol de gemeenten moeten pakken om een versnelling te realiseren in de verduurzaming. 

Er is door de gemeenten gekozen om de prioriteit bij woonhuizen te leggen en daar als eerste mee aan de slag te gaan. Er wordt door de meeste gemeenten daarom nog niet per direct gestart met uitvoering van het plan.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Stef Peters

Stef is afgestudeerd als technisch engineer op de opleiding werktuigbouwkunde. Tijdens zijn studie koos hij bewust voor de “warmte” kant van de opleiding. Na onder andere een stage bij Greenvis was hij overtuigd dat hij een steentje wilde bijdragen aan de warmtetransitie. Zijn opgedane kennis over duurzame energietechniek past hij graag toe op onze projecten.

Werken bij DWTM volgens Thomas Gietema

Werken bij DWTM:
De ervaring van
Thomas Gietema

Werken bij DWTM volgens Thomas Gietema

Dit is hoe Thomas Gietema werken bij DWTM ervaart:

🔎Welk beeld had je van DWTM voor je begon?
Toen ik op zoek was naar een uitdaging in de energiesector schoot duurzame warmte niet als eerste te binnen. Pas toen ik er achter kwam hoe uitdagend en complex de opgave is om aardgasvrij te worden, was ik verkocht.

👨🏼‍💻 Hoe ervaar je werken bij DWTM tot nu toe?
Als technisch adviseur ben je de spil in al het advies dat wij geven. Modelleren en berekenen vormen de basis van het werk maar je wordt ook intern en extern betrokken bij het stakeholders proces. Wat mij na de eerste maanden opvalt is de vrijheid die je binnen de organisatie krijgt om projecten te doen die dicht bij je eigen interesses ligt. Die vrijheid en controle over je eigen werkzaamheden plus de enthousiaste collega’s maakt werken bij DWTM erg leuk.

🎉 Overweeg je te solliciteren?
Ben je op zoek naar een betekenisvolle baan binnen de warmtetransitie? Vind je het fijn om invloed te hebben op aan wat voor soort projecten je werkt en hoe je je tijd indeelt? Wil je een baan met veel eigen verantwoordelijkheid, maar ook waarin je met veel verschillende partijen samenwerkt? Wil je werken in een dynamisch werkveld en naast denken ook meteen doen? Ben je op zoek naar een platte organisatie waarin snel wordt geschakeld en gezelligheid op en om de werkvloer voorop staat? Kom eens op gesprek bij ons! Bekijk onze vacatures hier!

Ook werken bij DWTM? Ik kom graag met je in contact!

Kennissessie | De warmtetransitie: regierol van gemeenten onder het vergrootglas

Kennissessie
De warmtetransitie: de regierol van gemeenten onder het vergrootglas

Kennissessie | De warmtetransitie: regierol van gemeenten onder het vergrootglas

Uitvoeringsprogramma Gebouwde Omgeving & Klimaat

De transitie naar aardgasvrije wijken vraagt om een integrale en efficiënte uitvoeringsorganisatie. Daarom slaan we de handen ineen om samen met gemeenten en lokale stakeholders de uitvoering van de warmtetransitie te realiseren. Ontdek onze unieke methode om tot een volledig uitvoeringsprogramma te komen:

 • Zet stippen op de horizon in 2026 en 2030 en prioriteer: hoeveel gebouwen isoleren; hoeveel hybride warmtepompen en hoeveel gebouwen/wijken aardgasvrij?
 • Stel een onderbouwde meerjarenbegroting op, waar zet je de extra structurele middelen op in?
 • Bereid de benodigde groei van je organisatie voor.

Hoe precies vertellen we je op dinsdag 11 april tijdens de kennissessie De warmtetransitie: de regierol van gemeenten onder het vergrootglas in Utrecht.

Programma

Tijdens deze kennissessie gaan Pieter Jeen de Boer en Michiel van der Vight in op de regierol van gemeenten in de warmtetransitie en bespreken ze uitgebreid de methode om tot een waardevol uitvoeringsprogramma te komen. De volgende onderwerpen komen ook aan bod:

 • Doelen-analyse in gebouwaantallen (2026 & 2030);
 • Van doelen naar actielijnen;
 • Meerjarenbegroting & organisatie;
 • Leren van elkaar: inzoomen op successen en knelpunten.

Om jouw uitvoeringsprogramma compleet te maken, kun je aansluitend op de kennissessie gebruik maken van een 1-op-1 adviesgesprek. Hiervoor zijn slechts 12 plekken beschikbaar. Je kunt je interesse kenbaar maken via het aanmeldformulier.

Als afsluiter nodigen we je graag uit voor een borrel en pannenkoeken-proeverij op inductie bij ons op kantoor.

Meld je gratis aan

Je kunt je via deze pagina gratis aanmelden voor de kennissessie. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail. Bij interesse in een adviesgesprek ontvang je hier ook per mail meer informatie over.

In het kort:

✔️ De methode voor een volledig uitvoeringsprogramma aardgasvrij
✔️ Dinsdag 11 april van 14:00-17:00
✔️
Utrecht
✔️ Speciaal voor gemeenten

Meld je hier aan


Pieter Jeen de Boer
Adviseur
06-15886480
pieter.jeen.de.boer@dwtm.nl

Heb je vragen over deze kennissessie?

Ik kom graag met je in contact

Werken bij DWTM volgens Leon Grevink

Werken bij DWTM:
De ervaring van
Leon Grevink

Werken bij DWTM volgens Leon Grevink

Dit is hoe Leon Grevink werken bij DWTM ervaart:

🔎Welk beeld had je van DWTM voor je begon?
Voor DWTM had ik basale kennis over de warmtetransitie. Voorafgaand en gedurende de sollicitatieprocedure ben ik me in dit thema gaan verdiepen. Dat het werkveld zo enorm in beweging is en hoe De WarmteTransitieMakers hierop inspeelt sprak me enorm aan. ‘Met open vizier slimmigheden bedenken om de warmtetransitie te versnellen in een platte en warme organisatie’, is in het kort hoe ik voorafgaand tegen DWTM aankeek. Mijn functie, adviseur aardgasvrij, zag ik vooral als projectbegeleider van wijkuitvoeringsplannen van gemeenten en productontwikkeling en -verbetering.

👨🏼‍💻 Hoe ervaar je werken bij DWTM tot nu toe?
Nu, toch zeker 3 maanden verder, kan ik zeggen dat het beeld dat ik van DWTM vooraf had, aardig overeenkomt. We voeren projecten uit in bijna het gehele spectrum van de warmtetransitie. Van business cases voor warmtenetten tot technische analyses voor diverse klanten en van gemeentelijke wijkuitvoeringsplannen tot gemeentelijke en regionale ondersteuning meer hoog over.

Het team DWTM’ers verbaast me elke dag nog. Er worden hier zoveel technische en praktische slimmigheden bedacht en in de diverse projecten geïntegreerd. Iedereen heeft altijd tijd voor elkaar en communiceert open en eerlijk. Er is veel expertise in het bedrijf aanwezig. Men wordt aangemoedigd intern, maar ook extern, kennis te delen en hier is ook alle ruimte voor. Proactief, gedreven en verantwoordelijk zijn woorden die mijn inziens op alle DWTM’ers van toepassing zijn.

Mijn functie is een stuk breder dan ik vooraf dacht. Momenteel ben ik onder andere projectleider van een project over regionale bestrijding energiearmoede en energiebesparing voor 11 gemeenten, betrokken bij op strategisch niveau betrokken bij de gemeentelijke inrichting voor de energie- en warmtetransitie van een middelgrote gemeente en schrijf ik met collega’s mee aan een buurtgerichte isolatie-aanpak voor de gemeente Eindhoven.

De diversiteit aan projecten en de mogelijkheid om met eigen invulling en verantwoordelijkheid hieraan te werken bevalt enorm. Het contact met m’n collega’s werkt inspirerend voor me, samen bewegen we elk project in de juiste richting. De enthousiaste verwelkoming, gezellige werksfeer en het sociaal kapitaal zorgen ervoor dat ik elke dag vol energie aan de slag ga.

🎉 Overweeg je te solliciteren?
Ben je op zoek naar een betekenisvolle baan binnen de warmtetransitie? Vind je het fijn om invloed te hebben op aan wat voor soort projecten je werkt en hoe je je tijd indeelt? Wil je een baan met veel eigen verantwoordelijkheid, maar ook waarin je met veel verschillende partijen samenwerkt? Wil je werken in een dynamisch werkveld en naast denken ook meteen doen? Ben je op zoek naar een platte organisatie waarin snel wordt geschakeld en gezelligheid op en om de werkvloer voorop staat? Kom eens op gesprek bij ons! Bekijk onze vacatures hier.

Ook werken bij DWTM? Ik kom graag met je in contact!

Karin Toole

Als technisch adviseur is Karin een schakel tussen complexe technische vraagstukken en concrete actie. Haar kracht ligt in het begrijpelijk en visueel maken van uitdagende vraagstukken, waardoor ze betrokken belanghebbenden kan ondersteunen om actie te ondernemen. Met haar brede blik en analytische denkwijze kan ze vraagstukken vanuit verschillende perspectieven bekijken. Haar ervaring met het opstellen van transitievisies warmte en uitvoeringsprogramma’s heeft haar voorzien van diepgaande kennis en inzichten in de energietransitie. Ze is niet alleen in staat om technische oplossingen te identificeren, maar is ook in staat om de haalbaarheid en impact van deze oplossingen te beoordelen.