De beste duurzame warmteoplossing voor Nieuw-Lekkerland

De beste duurzame warmteoplossing voor Nieuw-Lekkerland

De beste duurzame warmteoplossing voor Nieuw-Lekkerland

De gemeente Molenlanden wilde graag meer inzicht in de beste duurzame warmteoplossing voor het dorp Nieuw-Lekkerland. Daarbij speelde de vragen of een warmtenet in het dorp haalbaar is, welke mogelijk bronnen er beschikbaar zijn voor dit warmtenet en hoe het warmtenet zich verhoudt tot individuele oplossingen.

In een eerder traject voor de gemeente hebben we een quickscan gedaan van de verschillende warmtetechnieken en -bronnen. In de studie voor Nieuw-Lekkerland zijn we een stap verder gegaan dan in dit eerdere traject. We hebben onze Warmtetool ingezet om de kwantitatieve aspecten van de verschillende warmtetechnieken door te rekenen. Hiermee ontstaat een nog beter inhoudelijk onderbouw overzicht van de verschillende duurzame warmteoplossingen.

Rekening houden met drinkwaterwinning

In het gebied in en rondom Nieuw-Lekkerland mag niet geboord worden in de bodem vanwege drinkwaterwinning. De toepassing van bodemwarmtepompen en van seizoensopslag in de vorm van WKO’s is daarom niet mogelijk.

We hebben onderzocht of de directe inzet van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) uit de rivier de Lek, zonder seizoensopslag, een realistische optie is. We hebben de resultaten van een onderzoek (van een ander adviesbureau) naar de directe inzet van TEO uit de Lek op een andere plaats bekeken. De bevindingen uit dit onderzoek hebben we in onze berekeningen verwerkt.

Daarnaast hebben we onderzocht of de koppeling door middel van een warmtenet van het dorp Nieuw-Lekkerland met een groot bedrijf (Royal IHC) ruim 2 kilometer verderop haalbaar is.

Een compleet afwegingskader

Voor de gemeente Molenlanden hebben we een compleet afwegingskader opgeleverd met alle relevante kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen van de verschillende mogelijk warmteoplossingen. Daarnaast geven we inzicht in de volgende onderdelen:

 • Het dorp Nieuw-Lekkerland met relevante eigenschappen (energielabels, warmtevraag, eigendom panden) in kaart.
 • Alle mogelijke duurzame warmtebronnen in een overzicht met toelichting waarom deze wel/niet beschikbaar zijn en de belangrijkste technisch uitgangspunten en randvoorwaarden.
 • De haalbaarheid en kosten van de koppeling van het dorp Nieuw-Lekkerland met het bedrijf Royal IHC door middel van een warmtenet. Door de lange afstand tussen het dorp en dit bedrijf is deze optie duurder dan de berekende alternatieven voor een duurzame warmtevoorziening. Dit inzicht geeft de gemeente een inhoudelijke onderbouwing om het gesprek aan te gaan met Royal IHC.

De gemeente is tijdens het project op meerder momenten meegenomen in bespreking van tussenresultaten en belangrijke keuzes voor uitgangspunten. Hierdoor is de inhoud van het project goed afgestemd op de wens van de gemeente. We kregen dan ook de terugkoppeling dat ons opgeleverde werk inhoudelijk een goede basis vormt voor een vervolgstap.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

“De kwaliteit van DWTM is goed. Tijdens het project was het proces helder. Ook werden de resultaten duidelijk toegelicht en voorzien van een goede documentatie. Met het resultaat van dit project ligt er een goed inhoudelijke basis voor een vervolgstap.”

– Jan-Herman Clevering, gemeente Molenlanden

Aardgasvrij met de Omgevingswet

Aardgasvrij met de Omgevingswet

Aardgasvrij met de Omgevingswet

Hoe wordt een wijk aardgasvrij met de Omgevingswet?

De warmtetransitie is in volle gang. Veel gemeenten zijn hard bezig om hun wijken aardgasvrij te maken. Echter, tot voor kort ontbrak het aan geschikte instrumenten voor gemeenten om deze transitie vorm te geven. Met de Omgevingswet en de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw)* ontstaat er een stevig beleidsmatig en juridisch kader om de warmtetransitie handen en voeten te geven.

Samen met KuiperCompagnons, inhoudelijk experts van de Omgevingswet en haar instrumenten omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan, hebben we de handen ineen geslagen om de warmte- en de juridische wereld van de Omgevingswet bij elkaar te brengen in één aanpak. Hiervoor hebben we een aanpak inclusief informerende plaat gemaakt: ‘Aardgasvrij met de Omgevingswet’.

Behoefte aan meer info? Ik help je graag!

Klik om de afbeelding te vergroten/downloaden

De samenhang tussen de instrumenten uit de Omgevingswet

De verankering van het warmteprogramma in de Omgevingswet helpt om de warmtetransitie te laten slagen. De verschillende instrumenten in de beleidscyclus moeten samen een zorgvuldig proces vormen. Met behulp van deze plaat laten we de samenhang zien tussen de stappen die gezet moeten worden naar een aardgasvrije wijk met de Omgevingswet.

In deze plaat brengen we de beleidscyclus van de Omgevingswet in beeld (onderste grijze laag). Daarbovenop zoomen we in op de instrumenten uit de warmtetransitie: de omgevingsvisie, het warmteprogramma, het uitvoeringsplan en het omgevingsplan.

Stap 1: Beleidsontwikkeling

In de eerste stap van de beleidscyclus creëert de gemeente in de omgevingsvisie kaders waarbinnen de warmtetransitie plaatsvindt. In het warmteprogramma (voor de hele gemeente) in combinatie met het uitvoeringsplan (voor een specifiek gebied) werkt de gemeente dit verder uit: doelen en maatregelen concreet, fasering in wijkgerichte aanpak, keuze in de voorziene warmteoplossing en gevolgen energie-infrastructuur, handelingsperspectief inwoner, etc.

Stap 2: Beleidsdoorwerking

Het opstellen van de voorgaande instrumenten zorgt voor voldoende onderbouwing van de motivering voor het wijzigen van het omgevingsplan: de aanwijsbevoegdheid kan voor een gebied worden opgenomen. De aanwijsbevoegdheid kan een gemeente voor een wijk/gebied een einddatum van aardgaslevering bepalen.

Stap 3: Beleidsuitvoering

In derde stap van de beleidscyclus ga je daadwerkelijk aan de slag om de wijk aardgasvrij te maken.

Stap 4: Terugkoppeling

In de terugkoppeling neemt de gemeente de geleerde lessen mee in haar plannen voor de volgende wijk/buurt.

Houvast voor een efficiënte aanpak

Het doel van deze aanpak? Houvast bieden voor gemeenten om vaart te maken in de warmtetransitie. Het helpt de verschillende afdelingen binnen jouw gemeente op één lijn te krijgen om zo een efficiënte aanpak te ontwikkelen. De volgorde van en afhankelijkheid tussen de verschillende instrumenten is essentieel. Het warmteprogramma speelt hierbij een centrale rol. 

De WarmteTransitieMakers maken jou nu én in de toekomst wegwijs met de verschillende instrumenten van de warmtetransitie. Wij, als experts in het warmteprogramma en het uitvoeringsplan, en KuiperCompagnons, inhoudelijk experts van de Omgevingswet en haar instrumenten omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Meer weten over hoe we jouw gemeente kunnen helpen om aan aardgasvrije wijken volgens de Omgevingswet te werken? We kijken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op

Samen werken aan aardgasvrij met de Omgevingswet?


Leon Grevink
Adviseur
+31638213802
leon.grevink@dwtm.nl

Daniël Langereis
Adviseur
06 34 61 67 85
daniel.langereis@dwtm.nl

Pieter Jeen de Boer
Adviseur
06-15886480
pieter.jeen.de.boer@dwtm.nl Gemeente Eindhoven aan de slag met verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren

Gemeente Eindhoven aan de slag met verduurzaming van Verenigingen
van Eigenaren

Gemeente Eindhoven aan de slag met verduurzaming van Verenigingen van Eigenaren

Voor de gemeente Eindhoven hebben we gewerkt aan een tweeledige opdracht. Zo gingen we aan de slag met een Plan van Aanpak voor praktische beleidsopvolging bij de gemeente over de specifieke problemen die spelen bij VvE’s als het gaat om verduurzaming. Daarnaast waren we vertegenwoordigers van de Gemeente Eindhoven in het VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB).

Beleidsstuk ‘Plan van Aanpak VvE-beleid’

We begonnen dit project met het ontwikkelen van een aanpak voor de gemeente Eindhoven rondom Verenigingen van Eigenaren, een echt beleidsstuk. Er was behoefte aan een probleemschets, toch vrij specifiek door de omvang en de schijnbare ‘ongrijpbaarheid’ van de besluitvorming in VvE’s. Hiervoor hebben we 3 scenario’s uitgewerkt om mee aan de slag te gaan en een tijdspad.

 • Scenario 1: De minimale aanpak: doorgaan met VvE-cursussen en globale adviezen, globale website.
 • Scenario 2: Middenwegaanpak met aanvullend “maatwerkadviezen” en contactpersoon.
 • Scenario 3: Intensieve aanpak met VvE-begeleiders op procesondersteuning, (D)MJOP’s verstrekken, stroomlijnen gemeentelijk proces, bijspringen financieringslast VvE’s.

Het kost tijd om dit daadwerkelijk te doen, en daar is geld en menskracht voor nodig. Vanuit de gemeente is besloten om scenario 2 in de praktijk te brengen en er is iemand aangenomen om hier invulling aan te geven.

Vertegenwoordiging Eindhoven in het VTCB

De tweede helft van de opdracht besloeg de vertegenwoordiging van de gemeente Eindhoven in het samenwerkingsverband VvE Transitie Centrum Brabant (VTCB): 5 Brabantse gemeenten en VvE-Belang die, gecombineerd met Europese subsidie, de duurzaamheid van VvE’s willen vergroten. Hiervoor waren we aanwezig op het maandelijks overleg en organiseerden we in samenwerking met VvE-Belang cursussen op locatie.

Vanuit het VTCB werd een gratis driedaagse basiscursus aangeboden voor VvE’s waarin dieper ingegaan werd op de juridische, bouwkundige en energetisch procesmatige aspecten van verduurzaming. Onderdeel van het programma was een bezoek aan de Woonwijzerwinkel in Rotterdam. Daar konden de deelnemers daadwerkelijk voelen, zien en horen wat de maatregelen daadwerkelijk betekenen.

VvE netwerk stimuleren

Tijdens de cursus werd tevens het eerste zaadje voor een VvE netwerk geplant. Het was mooi om te zien hoe de deelnemers elkaar opzoeken en ervaringen delen. We hielpen het gesprek op gang over de aanpak, struikelblokken, uitvoerders, welke subsidies etc. bij de verschillende VvE’s en zij inspireerden elkaar ook onderling.

Uiteraard is het doel dat zij vanuit deze basiscursus verder gaan met het proces richting verduurzaming van hun VvE en dat er meer bewustwording gecreëerd is over het traject naar aardgasvrij.

Aansluiting van buurgemeenten

De buurgemeenten van Eindhoven (Best, Veldhoven en Geldrop-Mierlo) wilden graag op deze effectieve aanpak aansluiten. Een logische stap was om hen deel te laten nemen aan de VvE-avond die we organiseerden in Microlab op Strijp-S. De Eindhovense wethouder Rik Thijs (klimaat, energie, grond en vergroening) heette iedereen welkom en vertelde over de gemeentelijke ambitie met VvE’s en verduurzaming. Het was een waardevolle avond met een waanzinnige opkomst en positieve sfeer door de inspirerende verhalen van  het Nationaal Warmtefonds(VvE-lening), VB&T(beheerder), PKW(energie-scans) en de enthousiaste cursusdeelnemers.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Een quickscan voor warmteoplossingen in 5 dorpen van de gemeente Molenlanden

Een quickscan voor warmteoplossingen in 5 dorpen van de gemeente Molenlanden

Een quickscan voor warmteoplossingen in 5 dorpen van de gemeente Molenlanden

Hoornaar, Arkel, Nieuwpoort/Langerak, Noordeloos en Giessenburg onder de loep

De gemeente Molenlanden wilde een bewonersinitiatief ondersteunen. We hebben voor hen een quickscan gedaan van de verschillende warmtetechnieken en mogelijke warmtebronnen voor het dorp.

De quickscan geeft een compleet overzicht van alle warmtetechnieken die mogelijk zijn in het dorp en legt ook uit waarom bepaalde warmteoplossingen wel of niet kansrijk zijn. Dit zorgt ervoor dat de gemeente en bewoners samen het gesprek aan kunnen gaan. Hierna kunnen er nuttige vervolgstappen worden geformuleerd om de warmtetransitie verder te versnellen.

Helder inzicht en overzicht

We hebben de dorpen goed in beeld gebracht met behulp van onze geautomatiseerde QGIS tools. Hier geven we duidelijk inzicht over energielabels, bouwjaren, woningtypes, en type warmtevraag. Ook geven we inzicht in de besparingspotentie door isolatiestappen. Daarnaast brengen we de warmtevraagdichtheid in kaart, waarmee de kansen voor warmtenetten worden ingeschat. Daarna zijn alle warmtebronnen en warmtetechnieken beschreven en hier is vervolgens een afwegingskader van gemaakt.

In het afwegingskader vergelijken we de verschillende warmteoplossingen aan de hand van de criteria Duurzaamheid/milieu, Sociaal, Economisch en Technologisch. De kosten zijn niet berekend, maar ingeschat op basis van andere projecten van De WarmteTransitieMakers. Het afwegingskader en de hoofdconclusies geven duidelijk perspectief voor vervolgstappen en vormt een mooi begin voor een gesprek in het dorp.

Na tevredenheid vanuit de gemeente over de opdracht voor één dorp, hebben we dit uiteindelijk voor 5 dorpen uitgewerkt.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Participatiemiddelen: bewoners op de juiste manier betrekken

Participatiemiddelen: bewoners op de juiste manier betrekken

Participatiemiddelen: bewoners op de juiste manier betrekken

Goede participatie is maatwerk

De omgeving betrekken bij besluitvorming en uitvoering is erg belangrijk in de warmtetransitie. Maar hoe doe je dat? Het gebruiken van de juiste middelen leidt tot waardevolle interactie en is in lijn met verwachtingen van deelnemers. Het opzetten van goede participatie is dan ook maatwerk. Wij hebben een groot aantal middelen die we hiervoor kunnen inzetten. Hieronder een aantal voorbeelden:

Meedenkgroep

We vragen bewoners en ondernemers in meerdere interactieve sessies mee te denken over beleid en uitvoering. Zo komt waardevolle informatie uit de buurt of gemeente naar boven en maken we beleid op maat. De deelnemers krijgen een ‘kijkje in de keuken’ bij de nodige onderzoeken en kunnen hierin bijsturen en vragen stellen. 

Luisterpaal

De bekende gele praatpaal is nog niet helemaal uit het straatbeeld verdwenen. Zo zetten wij deze in op openbare plekken zoals bij de supermarkt in de buurt. Voorbijgangers kunnen hun mening inspreken en vragen stellen over uiteenlopende onderwerpen, zoals “wat vindt u van een warmtenet?”

Enquête

Een belangrijk middel om bij een brede doelgroep informatie op te halen. We stellen alleen de vragen die relevant zijn, in begrijpelijke taal en ondersteund met beelden. Omdat een enquête veel ruimte geeft om te reageren, combineren we dit graag met het informeren van de omgeving, Bijvoorbeeld met een videographic.

Keukentafelgesprekken

Met één-op-één gesprekken bespreken we de zorgen en ideeën die bewoners hebben bij de warmtetransitie. In zulke gesprekken komen vaak de onderliggende zorgen van mensen naar boven. Daarmee kunnen we nog beter aansluiten op de beleefwereld van de inwoners van uw gemeente en slim werk met werk maken. Als we dan toch bij de mensen thuis zijn, is een woningschouw ook mogelijk. Dan weten de bewoners meteen hoe ze zelf hun huis kunnen verduurzamen.

Burgerberaad

Het burgerberaad krijgt op steeds meer plekken voeten aan de grond. Een door loting samengestelde groep krijgt de mogelijkheid zich te verdiepen in de warmtetransitie en vormt een advies aan de Raad. Wij kunnen helpen een burgerberaad op te zetten of treden op als specialist waarbij burgerberaadsleden terecht kunnen voor vragen en kennis.

Aan de slag met participatie in jouw gemeente?

“Als kartrekkers van het project Heesakkers hebben jullie er al veel energie ingestoken en als ik dan zie hoe dat uitpakt op de bewonersavond, wil ik jullie oprecht een groot compliment geven. Organisatie was uitstekend en vooral jullie presentatie vond ik zeldzaam goed”.

– Noud van Leeuwen,
Sociaal Makelaar
Gemeente Cranendonck

Samen aan de slag?


Vincent Kagie
Participatieadviseur
06-34616782
Vincent.kagie@dwtm.nl

Willem Steenkamer
Adviseur
+31638213801
willem.steenkamer@dwtm.nl

Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl Intensieve participatie van bewoners voor een aardgasvrij Duiven

Intensieve participatie van bewoners voor een aardgasvrij Duiven

Intensieve participatie van bewoners voor een aardgasvrij Duiven

Een intensief participatieproces

In de gemeente Duiven is er in de Transitievisie Warmte een wijk uitgekozen als startwijk, de Vergert. Deze wijk is gekozen omdat daar in 2030 de riolering vervangen wordt en er een warmtenet naast de wijk ligt, dus er kans om hierop aan te sluiten.

In fase één is er een proces opgestart in die wijk om te kijken wat de mogelijke warmte oplossingen zijn, deze met elkaar te vergelijken en te bepalen welke opties er afvallen. Het bijzondere aan dit hele proces is dat het participatieproces van de bewoners heel intensief is opgezet. Er zijn drie werkgroepen: Techniek, Communicatie en participatie en een werkgroep Financiën. Deze bestaan uit twee ambtenaren vanuit de gemeente en acht bewoners. Dat zien we niet vaak, zulke intensieve betrokkenheid van bewoners. Aan de grootte van de projectgroep vanuit de gemeente, waar zo’n 9 ambtenaren in zitten, is duidelijk te zien dat dit een zeer uitvoerig project binnen de gemeente is.

Als WarmteTransitiemakers hebben we de werkgroep Techniek ondersteund met technische kennis en kunde. In de werkgroep Techniek onderzoeken we samen met bewoners en de gemeente welke verschillende oplossingen er mogelijk zijn voor de Vergert. Hier kwamen drie mogelijke oplossingen uit die verder onderzocht gaan worden, namelijk: aansluiten op het bestaande warmtenet van Vattenfal, warmtepompen of waterstof voor de wijk.

Steun van bewoners

Fase 1 van dit project is beschreven in de Warmtevisie van de Vergert. Dit document hebben alle bewoners op de deurmat gekregen, samen met het zogenoemde steunbiljet. Tijdens de bewonersbijeenkomst, waarbij zo’n 200 bewoners aanwezig waren, hebben we vanuit de werkgroep Techniek de resultaten toegelicht. Met het steunbiljet konden bewoners hun steun uitspreken of zij het eens waren met de ingeslagen weg.

Van de particuliere woningeigenaren heeft 33% een stem uitgebracht en hiervan heeft 83% hun steun uitgesproken. De bewoners die het niet steunden kregen de uitnodiging om op een later moment met de projectleider van de gemeente en de wethouder in gesprek te gaan om eventuele zorgen weg te nemen.

Een betaalbare oplossing

De bewoners vinden het vooral belangrijk dat er voor een betaalbare oplossing gekozen wordt. We zijn inmiddels in fase twee beland waarin we de betaalbaarheid uitgebreid in kaart brengen samen met de bewoners, de gemeente, woningcorporatie en het warmtebedrijf. De alternatieven zetten we naast elkaar en we kijken per woningtype wat iedere oplossing kost, wat de voor- en nadelen zijn etc. Hier zijn we op dit moment hard mee bezig in fase 2.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Judith Meijer

Haar studie Design for Interaction heeft Judith geleerd om complexe problemen te analyseren en deze terug brengen tot een duidelijk verhaal met concrete acties. Ze is altijd gericht op de eindgebruiker en duikt graag in de wensen van verschillende stakeholders. Judith zet haar visuele en communicatieve vaardigheden graag in voor het organiseren van bijeenkomsten, schrijven van heldere teksten en het maken van visuele overzichten. Ze zoekt graag naar out of the box oplossingen en doet dit door verborgen aannames te achterhalen en te bevragen.

Vacature junior warmtenet engineer
Vacature junior warmtenet engineer

Vacature junior warmtenet engineer

Speel een cruciale rol in het ontwerpproces van warmtenetten

  32-40 uur  Team: Ontwerp

Als junior warmtenet engineer binnen ons ontwerpteam, speel je een cruciale rol in het ontwerpproces van warmtenetten en warmte-aansluitingen. Je werkzaamheden variëren van sales engineering tot het daadwerkelijke ontwerpwerk, waarbij je leert om onze geavanceerde GIS en Excel tools te gebruiken. Je krijgt de kans om duurzame, innovatieve oplossingen te ontwerpen die een directe impact hebben op de energietransitie.

Kernverantwoordelijkheden:

 • Ontwerpen van warmtenetten en warmte-aansluitingen in samenwerking met het team.
 • Sales engineering: het integreren van warmte-aansluitingen in woningen of gebouwen van toekomstige afnemers.
 • Leren werken met GIS en Excel tools voor het ontwerpen van duurzame en robuuste warmtenetten.
 • Communiceren met collega’s en externe partijen om ontwerpen en oplossingen af te stemmen.
 • Na een inwerkperiode, zelfstandig projecten leiden en sturen.

Solliciteer als Junior Warmtenet Engineer

Wat zijn je kwaliteiten?

 • Je bent een HBO-afgestudeerd in Werktuigbouwkunde, Energietechniek, of een vergelijkbare richting. Bij voorkeur afgestudeerd aan Avans of andere hogescholen in Brabant, maar dit is geen vereiste.
 • Je hebt 0-3 jaar werkervaring in een relevant werkveld.
 • Je hebt interesse in sales engineering en het ontwerp van warmtenetten.
 • Je werkt nauwkeurig, communiceert effectief en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van je werk.
 • Je bent praktisch ingesteld en vindt het leuk om hands-on bezig te zijn met technische oplossingen.
 • Je bent leergierig en bereid om je te ontwikkelen tot een zelfstandige professional binnen ons team.

Wat krijg je van ons?

 • Een arbeidsovereenkomst voor 32 tot 40 uur per week;
 • Een salaris tussen de €2.650,- tot €3.300,- (afhankelijk van je kennis en ervaring);
 • Interne vakopleidingen;
 • Ruim opleidingsbudget van €1500,- per jaar;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • Dagelijks nieuwe energie in de vorm van een goed verzorgde lunch op kantoor;
 • Onbeperkt toegang tot de sportschool op Campus Werkspoor: Basegym;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • Uitstekende pensioenvoorzieningen via BrandNewDay/ASR met de optie om extra in te leggen.

Wie zijn de WarmteTransitieMakers?

Wij zijn een ondernemende club mensen met één missie: duurzame warmte voor iedereen! Daarbij begeleiden we overheden om gebieden aardgasvrij te maken. Dat doen we actiegericht: geen rapport op de stapel, maar gesprekken met belanghebbenden om te komen tot een uitvoerbaar plan. Daarnaast delen we graag onze kennis zodat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Bij de WarmteTransitieMakers maak je deel uit van een inspirerend team van vooraanstaande professionals met grensverleggende opdrachten.

Ben je op zoek naar een baan met vrijheid, doorgroeimogelijkheden, waardering en bijpassende verantwoordelijkheden? Solliciteer dan nu. Neem voor verdere vragen contact op met Marloes Lutgerhorst via info@dwtm.nl of via 0618967223.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Team verdeling binnen de organisatie

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Benieuwd naar jouw sollicitatieprocedure?

Na het sturen van je cv en eventueel een motivatiebrief nemen we contact met je op. Blijkt er een goede match te zijn, dan vindt er op ons kantoor een eerste gesprek plaats met je toekomstige teamlead, collega’s en de directeur. Wanneer wij enthousiast zijn en ook jij niet kan wachten met de start van je nieuwe uitdaging, ga je in gesprek over een contract.

Bij De WarmteTransitieMakers vinden we diversiteit en inclusie belangrijk, het maakt samenwerken leuker en het resultaat wordt er vaak beter van. Wat jouw achtergrond of levensovertuiging is, maakt dan ook niet uit: we zijn vooral benieuwd naar jouw visie op de functie van adviseur aardgasvrije wijken.

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Voordelen die wij jou bieden

Veel gezamenlijke (sport) activiteiten, een abonnement bij de gym op onze campus en dagelijks een uitgebreide lunch op kantoor

Persoonlijke aandacht, waardering en betrokkenheid van al je collega’s

Jaarlijks opleidingsbudget, studiedagen en doorgroei mogelijkheden

Duurzaam mobiliteitsplan om bij te dragen aan de vermindering van fossiele uitstoot. We vergoeden: OV reiskosten , Swapfiets en het rijden van een elektrische auto/deelvervoer

Vragen over deze vacature? Ik kom graag met je in contact!

Wijkanalyse Koninginnebuurt en Bos en Vaart

Wijkanalyse Koninginnebuurt en Bos en Vaart in de gemeente Haarlem

Wijkanalyse Koninginnebuurt en Bos en Vaart

De gemeente Haarlem heeft in 2021 in de Transitievisie Warmte het doel vastgesteld om in 2040 aardgasvrij te zijn. Daarin zijn de Koninginnebuurt en Bos en Vaart (twee buurten) aangewezen als onderzoeksgebied waar meerdere oplossingen mogelijk zijn: hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp, ZonneWarmteNet, of MT-warmtenet.

In dit project hebben we samen met de gemeente en (bewoners)vereniging De Groene Kroon verschillende warmteoplossingen vergeleken op sociale en duurzaamheidscriteria, en technische en economische criteria (o.a. ingevuld door de Warmtetool). Hierna hebben we als verdieping voor een warmtenet concept, bronnet concept en individuele oplossing de Gebouwtool ingevuld voor 4 verschillende karakteristieke woningen in deze buurten. Dit bracht meer inzicht in de investerings- en doorlopende kosten voor eigenaar-bewoners, en de besparingen in CO₂-uitstoot en in kosten bij verschillende isolatieniveaus.

Beschermd stadsgezicht en monumentale status

Deze buurten zijn aangewezen als beschermd stadsgezicht en veel woningen een monumentale status hebben. Dit betekent dat onze gebruikelijke kengetallen voor isolatiekosten niet representatief waren. Ook zijn de plafonds in deze buurten gemiddeld 40% hoger dan de gemiddelde verdieping in Nederland. Hierdoor is het volume van een woning, en daardoor de warmtevraag ook aanzienlijk groter. Hier moesten we in onze berekeningen rekening mee houden. Door de samenwerking met De Groene Kroon werden we hier op gewezen en konden we de juiste aanpassingen maken om tot de juiste conclusies te komen.

Een andere uitdaging was het juist implementeren van het “deZONNET” concept in onze Warmtetool. Dit is een PVT op dak methode die is ontwikkeld in de Haarlemse buurt Ramplaankwartier. De gemeente wil dit concept ook graag onderzoeken voor andere buurten. Op dit moment werken we met de gemeente Haarlem samen om deze implementatie te verbeteren en in meerdere buurten door te rekenen.

Inzicht in de verschillende oplossingen

Deze wijkanalyse leidt tot meer inzicht voor de gemeente en het bestuur van De Groene Kroon in hoe warmtenetten, bronnetten en individuele oplossingen zich tot elkaar verhouden, toegespitst op Koninginnebuurt en Bos en Vaart op buurtniveau en voor vier voorbeeldwoningen. Meer specifiek: inzicht in mogelijke warmtebronnen en hun potentie, nationale kosten, kosten voor de eigenaar/gebruiker in investeringen en doorlopende kosten van oplossingen bij verschillende isolatieniveaus, CO2-uitstoot, extra elektriciteitsvraag, aanpassingen in de woning en in de wijk, eigenaarschap. 

Er is door de gemeente nog geen keuze gemaakt voor een voorkeursoplossing.  Bronnetten komen het mist goed uit de vergelijking. We hebben inzicht gegeven in welke vervolgstappen we in ieder geval adviseren en welk vervolgonderzoek er gedaan moet worden om wel een voorkeursoplossing aan te kunnen wijzen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

6 belangrijke veranderingen in 2024 rondom tarieven en subsidies van energie

Voor niets gaat de zon op, dat geldt ook in de warmtewereld. Belangrijk dus om op de hoogte te zijn van de veranderingen in tarieven, budgetten, regelingen en subsidies van energie. We hebben de 6 belangrijkste veranderingen voor 2024 rondom dit thema voor je op een rij gezet.

1. Tariefwijzigingen en het Einde van het Prijsplafond

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven vastgesteld voor huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Het nieuwe warmtetarief bedraagt €46,69 incl. btw per gigajoule (GJ), aanzienlijk lager dan het tarief van €91,90 incl. btw in 2023. Echter, met de invoering van het prijsplafond in 2023 gold een lager tarief tot 37 GJ, namelijk €47,38 per GJ. Het tarief per GJ blijft nu consistent, ongeacht het verbruik. Het vastrecht is wel verhoogd, van €549,58 naar €618,82 per jaar incl. btw.

2. Verhoogd Budget voor Energie-investeringsaftrek (EIA)

Voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) is in 2024 een budget van 259 miljoen euro beschikbaar. Een stijging van 10 miljoen euro ten opzichte van 2023. De EIA stelt ondernemers in staat om investeringen in energiebesparende en duurzame technieken af te trekken van hun fiscale winst. De aftrek bedraagt nu 40% voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, met een minimum investeringsbedrag van €2.500 per bedrijfsmiddel.

3. Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH)

De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH), oorspronkelijk gestart in mei 2020, is verlengd tot eind 2024. Deze regeling subsidieert de aansluiting van bestaande huurwoningen op een warmtenet en het verwijderen van aardgas. De subsidie omvat onder andere 30% van de aansluitbijdrage van het warmtebedrijf (maximaal €3.800 per woning) en 40% voor flankerende maatregelen zoals afsluitkosten van de netbeheerder, elektrisch koken en aanpassing van de verwarmingsinstallatie (maximaal €1.200 per woning).

4. Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE)

Het budget voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) is in 2024 met 40 miljoen euro verhoogd naar een totaal van 600 miljoen euro. Daaronder valt:


Aansluiting warmtenet

De subsidie voor aansluiting op het warmtenet is verhoogd naar €3.775 voor aansluitingen gerealiseerd op of na 1 januari 2024.

Subsidievereisten voor Monumenten

Voor eigenaren van monumentale panden zijn de subsidiemogelijkheden verruimd.

 • Rc-waarde van minimaal 3,5 m2K/W voor gevels/daken, wordt nu een waarde van 2,5 m2K/W gehanteerd.
 • De U-waarde van glas is nu maximaal 3,0 W/m2K (in plaats van 1,2 W/m2K), en het minimumoppervlak van glas is nu 3 m2 (in plaats van 8 m2 ).
 • Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Bio-based Materialen

Er zijn soepelere eisen voor isolatiematerialen en een verhoogde subsidie voor bio-based materialen zoals vezelhennep en vlas. Wie hiervoor kiest, krijg een extra €1 tot €5 per m2, afhankelijk van het type isolatie. Ook deze regel geldt exclusief voor woonhuizen.

Warmtepomp Subsidies en Labelvereisten

Subsidies voor warmtepompen zijn herzien met nieuwe labelvereisten, waarbij alleen warmtepompen met een energielabel A++ of hoger in aanmerking komen. Voor warmtepompen met een energielabel A+ of lager geldt geen subsidie meer. Heeft u in 2023 een warmtepomp met een A+, of lager label gekocht? Dan komt u toch in aanmerking voor subsidie als u deze in 2024 laat installeren.

Veranderingen voor Zakelijke Gebruikers

Subsidies voor zonnepanelen zijn voor zakelijke gebruikers stopgezet. Alleen warmtepompen, zonneboilers en kleinschalige windturbines komen nog in aanmerking voor subsidie.

Aanpassingen in Zonneboiler Subsidies en Energiebelasting

De subsidie voor zonneboilers is aangepast om overstimulering te voorkomen. Zonneboilers met een oppervlakte van 5 tot en met 10 m² krijgen € 0,55 per kWh. Eerder was dit € 1,02. Zonneboilers met een oppervlakte van >10 m² krijgen € 0,28 per kWh. Eerder was dit € 0,45.

5. Energiebelasting

Ook vinden er veranderingen plaats in de energiebelasting, met een stijging voor gas en een daling voor elektriciteit, om de overstap van gas naar elektriciteit te stimuleren. In 2024 is de energiebelasting ongeveer 70,5 eurocent per m3 gas t.o.v 59 eurocent in 2023. Voor stroom is dit in 2024 13,2 eurocent per kWh t.o.v. 15,25 eurocent in 2023  (bedragen inclusief 21% btw). Tegelijkertijd krijg je een vast bedrag aan energiebelasting terug, namelijk 631,39 euro (bedrag in 2024).

6. Noodfonds voor Lage Inkomens

Het energietoeslagprogramma voor huishoudens met een laag inkomen wordt stopgezet in 2024. In plaats daarvan wordt het Tijdelijk Noodfonds Energie opnieuw geopend vanaf januari 2024 om hulp te bieden aan huishoudens met een laag inkomen die 8% van hun inkomen of meer besteden aan energie.

Mis je nog veranderingen die wel in dit rijtje thuis horen? Laat het ons weten, dan vullen we het aan.

Samen de warmtetransitie versnellen? Ik kom graag met je in contact

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Advies verduurzaming woningcorporatie Talis

Talen Vastgoedonderhoud gaat in opdracht van woningcorporatie Talis 44 seniorenwoningen renoveren en verduurzamen in de gemeente Wijchen. Deze woningen zijn in 2024 toe aan planmatig onderhoud; hét natuurlijke moment om ook te verduurzamen. Het doel is om voor deze woningen een haalbaar, betaalbaar én schaalbaar aardgasvrij installatieconcept te ontwikkelen.

Een gedragen en bruikbaar energieconcept

Als WarmteTransitieMakers hebben we samen met Talen en Talis een gedragen, kant en klaar bouwkundig- en installatie-concept voor de verduurzaming van de 44 woningen van de woningcorporatie ontwikkeld. Samen met de installateur is in de eindfase van het project de geschikte warmtepomp voor de woningen gekozen. Hiermee kunnen de 44 woningen aardgasvrij worden gemaakt.

De projectaanpak

In fase 1 van dit project hebben we variantenstudies met verschillende aardgasvrije installatie concepten met elkaar vergeleken (technisch/economisch). Aan de hand van een afwegingskader zijn de kansrijke concepten hierna verder onderzocht. 

In fase 2 hebben we met een woningschouw, de woningen daarna verder in kaart gebracht (ruimte, isolatie, installaties, afgiftesysteem en aansluitmogelijkheden). Met warmteverliesberekening hebben we bepaald welk vermogen warmtepomp nodig is en of het bestaande afgiftesysteem voldoende is of aangepast moet worden. Met de door DWTM ontwikkelde gebouwtool zijn vervolgens de kansrijke warmteoplossingen financieel doorgerekend.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Moderne wijken

Kansen in Moderne Wijken

Moderne wijken

In moderne wijken liggen kansen om de stap naar een hybride warmtepomp over te slaan. Deze benutten en direct inzetten op aardgasvrij versnelt de warmtetransitie. Dit is hard nodig met zicht op een aardgasvrij Nederland in 2050.

Ontdek de kansrijke wijken in jouw regio

Moderne woningen zijn gebouwd na 1992. In Nederland zijn er hiervan 1,5 miljoen. Op de kaart hieronder kan je op een regio inzoomen en de locaties van moderne wijken zien. De groene gebieden op de kaart zijn moderne wijken die mogelijk al aardgasvrij zijn. Dit is gebaseerd op openbare data van de netbeheerders.

Moderne woningen, gebouwd na 1992, zijn goed geïsoleerd en hebben een goed ventilatiesysteem. Hierdoor zijn ze geschikt voor verwarming op lage temperatuur.

Een overstap van een cv-ketel naar een all-electric warmtepomp is daarmee mogelijk, zonder tussenstap van een hybride warmtepomp. Dat scheelt 40% CO2-uitstoot!

Daarnaast is de combinatie van een all-electric warmtepomp en zonnepanelen in de meeste gevallen over 15 jaar goedkoper dan verwarmen met een cv-ketel.

We zien echter dat bewoners van een moderne woning de overstap nog maar mondjesmaat maken. Dit komt doordat een warmtepomp een flink grotere investering vraagt en een bewoners zelf veel moeten uitzoeken. Ook is er altijd een stukje onzekerheid.

Hierin kan een gemeente een rol spelen om bewoners te ondersteunen:

 • kennis delen over wanneer een woning verwarmd kan worden met een warmtepomp,
 • inzicht geven in de kosten en baten,
 • marktaanbod organiseren,
 • ondersteunen met financieringsopties en de aanvraag daarvan,
 • afstemming zoeken met de netbeheerder.