Marcel van Keulen

Marcel brengt woonwensen, technische kansen en duurzaamheidsdoelen praktisch bij elkaar. Met zijn bouwkundige kennis en ervaring van de afwegingen van individu en VvE’s weet hij als geen ander hoe de warmtetransitie kan ingrijpen op buurt- en woningniveau. Zijn rijke ervaring als procesbegeleider in de particuliere sector en diverse duurzaamheidsinitiatieven maakt hem de ideale partner van de lokale warmtetransitie. Hij werkt aan toonaangevende wijkuitvoeringsplannen in Nederland, zij aan zij met lokale partijen.

Woningschouw voor warmtenet met vrijwilligers energiecoöperatie MeerEnergie
Woningschouw voor warmtenet met vrijwilligers energiecoöperatie MeerEnergie

Woningschouw voor warmtenet
met vrijwilligers energiecoöperatie MeerEnergie

MeerEnergie is een energiecoöperatie opgericht in 2017 met als doel een lokaal, duurzaam warmtenet te ontwikkelen voor en door bewoners van Middenmeer, een wijk in Watergraafsmeer, Amsterdam Oost. 

In de wijk is een ijsbaan gelegen, die restwarmte zou kunnen leveren. De wijk bestaat voornamelijk uit particuliere vooroorlogse woningen, die lastig te verwarmen zijn met een individuele warmtepomp, en ook lastig te isoleren. Een warmtenet dat op middentemperatuur levert is een interessant alternatief. Ook is een datacentrum in de naburige wijk Sciencepark gekomen die nog veel meer restwarmte beschikbaar heeft.

MeerEnergie werkt samen met o.a. de gemeente Amsterdam aan het verder uitwerken van plannen en zorgt voor draagvlak onder inwoners. Eén van de stappen hierin is het werven van vrijwilligers om allerlei deeltaken uit te voeren, waaronder het doen van ‘schouwen’ van woningen. Hierop is dit project gericht.

Inzicht in de impact van het inpassen van een warmtenet

Vrijwilligers/ leden van MeerEnergie worden getraind in het doen van een woningschouw en daarbij in gesprek gaan met de bewoners in de wijk. Hiermee wordt relevante informatie verzameld die inzicht geeft in de impact van het inpassen van een warmtenet in deze woningen. Wat is er nodig aan werkzaamheden, en wat betekent dit voor de businesscase van het warmtebedrijf resp. voor de bewoners?

Trainingsaanpak, bijstellen en bevindingen rapporteren

De WarmteTransitieMakers heeft een trainingsaanpak ontwikkeld voor de vrijwilligers. Met MeerEnergie is bepaald welke informatie gewenst is, en in welke mate hier door vrijwilligers in voorzien zou kunnen worden. De trainingsaanpak bestaat uit:

 • het opstellen van een schouwformulier
 • leveren van een bijbehorend naslagwerk met instructies voor het juist invullen
 • een dagdeel training van de vrijwilligers met als onderdeel een ‘proefschouw’ in de woning van een van de opdrachtgevers.

Tussentijds is geëvalueerd en is het formulier op enkele punten bijgesteld omdat bleek dat een ‘leken-benadering’ van enkele technische aspecten niet tot duidelijke resultaten leidde.

De bevindingen van de schouw zijn verzameld in een rapportage en 3 deelrapportages voor een aantal veel voorkomende woningtypes. De rapportages zijn besproken met de opdrachtgever om tot een aantal conclusies te kunnen komen ten aanzien van:

 • Woningkenmerken
 • Energieverbruik en comfort
 • Opstelplaatsen voor een afgifteset
 • Aansluiting op de binneninstallatie (afgifte en warmtapwater)
 • Isolatiegraad van de woning en leeftijd van de huidige CV ketels

Input voor de businesscase

De rapportages geven inzicht in de mogelijkheden om in deze woningen een aansluiting op het warmtenet te realiseren. Het ondersteunt de keuze van MeerEnergie in uitgangspunten voor de demarcatie van werkzaamheden voor het warmtebedrijf en de woningeigenaar. Het geeft daarnaast inzicht in de huidige bewoning, comfortwens en isolatie van de woningen waarmee de benodigde warmtevraag en potentiële energiebesparing ingeschat kan worden.

De vrijwilligers en bewoners van een geschouwde woning hebben inzicht gekregen in de impact van het warmtenet en welke overwegingen daarbij een rol spelen.

MeerEnergie gaat op basis van de rapportages meer gericht een aantal gedetailleerde opnames uitvoeren als input voor de businesscase . Met de nu opgedane informatie is er meer zicht op de opschaalbaarheid van de verschillende ingrepen in de verschillende woningtypes.

Zelf aan de slag met jouw energiecoöperatie? Ik denk graag mee!

“We hebben heel fijn samengewerkt met Aleida van De WarmteTransitieMakers in een project waarin we zo’n 60 woningen door vrijwilligers lieten schouwen t.b.v. een warmtenet. Aleida heeft een bijzonder talent voor het schakelen tussen vrijwilligers zonder enige technische achtergrond en professionals die gebruik moeten maken van de door de vrijwilligers verzamelde informatie. Professionele begeleiding van de vrijwilligers, mooie rapportage en een zeer prettige manier van samenwerken en betrekken van de opdrachtgever waren kenmerkend voor het project.”

Anne-Mette Jorgenson, bestuurslid MeerEnergie
Leon Grevink

Met zijn opleiding bestuur- en organisatiewetenschap en werkervaring met veelal procesmatig werken en sturen, draagt Leon zijn steentje bij aan de verschillende projecten van DWTM. Begrip van achterliggende gedachtes in doelen en werkprocessen zorgen ervoor dat hij zich vol passie op het werk kan storten. Dit zorgt voor motivatie om aan de slag te gaan.

Alles over De WarmteTransitieMakers
Alles over De WarmteTransitieMakers

Ontdek alles over
De WarmteTransitieMakers

Aan de slag met de warmtetransitie!

In deze brochure lees je meer over wie wij zijn, hoe we werken en onze verschillende aanpakken voor gemeenten, woningbouwcorporaties en bewonersparticipatie.

✓ De WarmteTransitieMakers

 • Wie zijn wij,
 • Hoe ziet onze aanpak eruit,
 • Welke missie streven we na,
 • Wat zijn onze kernwaarden.

✓ Onze aanpak voor gemeenten

 • Uitvoeringsorganisaties;
 • Gebiedsanalyse
 • Wijk- en buurtanalyse;
 • Wijkuitvoeringsplan.

✓ Onze aanpak voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders

 • Wooncomplexanalyse;
 • Haalbaarheidsonderzoek;
 • Partner in contracteren van warmteoplossingen.

✓ Onze aanpak voor bewonersparticipatie

 • Wooncomplexanalyse;
 • Haalbaarheidsonderzoek;
 • Partner in contracteren van warmteoplossingen.

✓ Detacheringsmogelijkheden

✓ Doe mee met onze beweging!

Download de brochure

Willem Steenkamer

Tijdens mijn master Environmental & Infrastructure Planning in Groningen heb ik mijn scriptie geschreven over de beleidsaanpak aardgasvrije wijken. Tijdens dit onderzoek en met het opstellen van warmtetransitievisies voor verschillende gemeenten bij adviesbureau Sweco heb ik de nodige ervaring opgedaan en geleerd.

Naast een technisch vraagstuk is de warmtetransitie bovenal een proces van mensenwerk. Hier heb ik mij verder in gespecialiseerd in mijn werk als omgevingsmanager in verschillende fases van projecten. Ik faciliteer graag sessies en bijeenkomsten en houd van schrijven. Door mensen mee te nemen in een verhaal, biedt ik een perspectief. Daarmee activeer ik mijn omgeving in duurzaam denken en handelen.

Mijn omgeving beschrijft mij als analytisch, enthousiast en een verbinder. Onder het mom van ‘maak impact waar je impact kan maken’ zet ik mij buiten het werk om in als Energiecoach voor buurtgenoten in Amsterdam. 

Vraag van de week: Wat is de juridische houdbaarheid van participatie?
Vraag van de week: Wat is de juridische houdbaarheid van participatie?

Vraag van de week: Wat is de
juridische houdbaarheid van participatie?

Michiel van der Vight geeft antwoord op de vraag: Wat is de juridische houdbaarheid van participatie? Dus hoeveel tijd mag er zitten tussen instemming van de bewoner en aangesloten worden op een warmtenet? Het antwoord hangt helaas een beetje van de situatie af. Dus (spoiler) het is een lang antwoord.

Nieuwbouw en grootschalige renovatie

Voor nieuwbouw en grootschalige renovatie is er al jaren EU-regelgeving waarbij gemeenten voor de nieuwbouw- en grootschalig renovatiegebieden een Warmteplan kunnen opstellen. In deze gevallen zijn er vaak geen bewoners in beeld, omdat de nieuwe woningen nog niet verkocht zijn en huurwoningen leegstaan tijdens de renovatie. Als de woningen verkocht / verhuurd worden dan zit in het koop-/huurcontract de aansluiting op het warmtenet (de afname- en leveringsovereenkomst) er gelijk bij. Bewoners die daar willen wonen kiezen op dat moment automatisch voor de aansluiting op het warmtenet.

Bestaande bouw

Bestaande bouw aansluiten vraagt iets anders. Er zijn dan al woningen en die krijgen nu aardgas geleverd. Er is nu nog geen wet die een overstap kan verplichten. Bewoners kunnen nu hooguit vrijwillig overstappen. Woningbouw corporaties kunnen dit regelen via de 70% regel; als 70% van hun huurders instemt met een voorstel, dan mag de corporatie het alle bewoners opleggen.

Als een warmtebedrijf rechtstreeks aan bewoners levert geldt de huidige Warmtewet. In de huidige Warmtewet is er geen regel voor hoe lang er tussen instemming vanuit de bewoner en levering vanuit het warmtebedrijf mag zitten. Maar … zie laatste alinea!

Woningcorporaties

Als warmtelevering onder de huurwet valt (warmte wordt in dit geval geleverd aan de woningbouwcorporatie, die het momenteel helaas via de huurwet + servicekosten moet verrekenen met huurders – de huurder betaalt dan huur + servicekosten waar de stookkosten bij inzitten), dan is de woningcorporatie gebonden aan de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Een woningcorporatie moet hierom een huurdersorganisatie in de gelegenheid stellen advies te geven over de samenstelling, het kwaliteitsniveau en de prijs van het door de verhuurder aan te bieden pakket van diensten die rechtstreeks verband houden met de woningen. Dit betekent dat wanneer de samenstelling of het kwaliteitsniveau van de warmtelevering verandert, de huurdersorganisatie een adviesrecht heeft. Dit adviesrecht is gebonden aan wettelijke termijnen waarop het advies moet worden gevraagd en de wijziging na het verkrijgen van het advies mag worden doorgevoerd.

Zie voor de juridische uitleg hierover artikel 3 tot en met 5 van de Overlegwet Huurder Verhuurder. Maar deze situatie komt niet vaak voor, omdat de huurwet (met haar puntensysteem en huurmaximum) weinig ruimte biedt om de kosten voor investeringen vanuit de corporatie door te berekenen aan huurders. Minister Jetten wil deze regeling daarom graag aanpassen met de nieuwe Warmtewet, zodat collectieve warmtelevering bij woningbouwcorporaties wel haalbaar worden.

Doorkijk nieuwe wetgeving

Tja, lastig om iets over te zeggen zolang de nieuwe regelgeving nog niet af is, maar…

Verplichte participatie in complete wijken, waar ook koopwoningen onder vallen, volgt in de toekomst vanuit de inspraakregels van de omgevingswet (zodra deze ingaat).

In de nieuwe Wcw mag een gemeente waarschijnlijk een “aansluitplicht, tenzij…” opleggen. Plannen voor een warmtenet moeten opgenomen worden in een omgevingsplan. De omgevingswet regelt welke inspraak er minimaal nodig is. In de praktijk zullen de investerende partijen (zoals de gemeente, de woningbouwcorporatie en de betrokken warmteleverancier) vooraf een goed beeld willen hebben van het aantal woningen dat aangesloten wil worden en welke prijsstelling haalbaar is. In de praktijk is het dus logisch dat de leveringsvoorwaarden eerst aan bewoners/afnemers wordt voorgelegd, zodat zij kunnen bepalen of ze zich willen aansluiten. Zodra er voldoende woningen zijn die een aansluiting willen, kan het investeringsbesluit definitief genomen worden. 

Daarna kunnen de plannen definitief worden uitgewerkt en contracten met bewoners en gebouweigenaren worden afgesloten. De gemeente mag dan ook een einddatum voor aardgas (na 8 jaar) aankondigen, zodat iedereen binnen die periode ook daadwerkelijk een overstap naar het warmtenet of iets anders duurzaams moet maken.

In gesprek over deze vraag? Neem contact op!

Maak jij al gebruik van de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie?
Maak jij al gebruik van de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie?

Stel in snel tempo voor jouw gemeente
een meerjarenbegroting op met de BTU

Meerdere gemeenten gingen je voor!

Vanuit De WarmteTransitieMakers hebben we inmiddels meerdere gemeenten geholpen om een groeiplan op te zetten rondom de klimaatdoelstellingen. We zetten hiervoor onze BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie (BTU) in. Met onze tool (Excel) kun je in snel tempo voor jouw gemeente een meerjarenbegroting opstellen.

­­Omdat we graag ‘open source’ werken en onze kennis delen, delen we deze tool graag met iedereen. Ruim 300 gemeenten moeten een vergelijkbaar groeiplan ontwikkelen voor hun klimaatprogramma en dat is gemakkelijker als we de kennis en onze aanpak delen.

Zelf aan de slag met de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie? Download deze nu en neem de tijd om er goed doorheen te lopen. Er is een beknopte beschrijving opgenomen in de tool.

Hulp nodig bij de begroting? Ik denk graag met je mee

BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie

BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie

BegrotingsTool

Uitvoeringsorganisaties

Gemeenten hebben tot 2050 de regierol in de warmtetransitie; een nieuwe, structurele taak en organisatorische uitdaging. Wat vraagt dit van een gemeente? Het Rijk heeft op 1 juni 2022 de structurele middelen die gemeenten krijgen aangekondigd. In de komende 4 jaar krijgen gemeenten middelen om hun klimaatprogramma met minimaal een factor 5 te laten groeien.

Het opschalen van de programma’s vraagt om een heldere visie en een meerjarenplan. Hiermee groeit het huidige klimaatprogramma stap voor stap uit naar een structureel programma om de ene na de andere wijk aardgasvrij te maken. 

Razendsnel een meerjarenbegroting

Vanuit De WarmteTransitieMakers hebben we inmiddels meerdere gemeenten geholpen om dit groeiplan op te zetten. We zetten hiervoor onze BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie (BTU) in. Met onze tool (Excel) kun je in snel tempo voor jouw gemeente een meerjarenbegroting opstellen.

Omdat we graag ‘open source’ werken en onze kennis delen, delen we deze tool graag met iedereen. Ruim 300 gemeenten moeten een vergelijkbaar groeiplan ontwikkelen voor hun klimaatprogramma en dat gemakkelijker als we de kennis en onze aanpak delen.

Zelf aan de slag met de BegrotingsTool Uitvoeringsorganisatie? Download deze nu en neem de tijd om er goed doorheen te lopen. Er is een beknopte beschrijving opgenomen in de tool.

Hoofdbronnen van deze tool:
Van Parijs naar praktijk – bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord
Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 – 2030

Uiteraard helpen we je graag op weg

We nemen je uiteraard graag mee in de werking van de tool en het opzetten van een begroting. Via twee korte workshops, van twee dagdelen, stellen we het benodigde groeiplan (organistieontwikkelplan) met meerjarenbegroting op. Dit plan is de fundering om een compleet en efficiënte uitvoeringsorganisatie op te zetten en de benodigde budgetten hiervoor intern af te stemmen en te reserveren. Neem voor de mogelijkheden contact op met Pieter Jeen de Boer.

Hulp nodig bij de begroting? Ik denk graag met je mee

Download de tool

Met jouw hulp willen de we de tool blijven verbeteren. Over een aantal maanden sturen we je een kort vragenformulier om je ervaring op te halen.

Innovatiegroep Gemeente Alphen aan den Rijn
Innovatiegroep Gemeente Alphen aan den Rijn

Het begeleiden van de innovatiegroep

in de Gemeente Alphen aan den Rijn

Met lokale bedrijven aan de slag om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren

In de TransitievisieWarmte heeft de Gemeente Alphen aan den Rijn 5 verkenningswijken aangewezen voor verder onderzoek en participatietraject richting aardgasvrij. In sommige buurten is de voorkeur oplossing duidelijk, in andere is er geen voorkeur geuit en wordt er gefocust op een aardgasvrij-ready aanpak. Dat vraagt om een duidelijk aanbod voor particulier-eigenaren.

De gemeente wil de warmtetransitie versnellen aan de aanbodkant. Dat betekent de lokale marktpartijen zich te laten organiseren om tot een passend aanbod te komen voor particulier-eigenaren. De Vereniging Ondernemers Alphen (VOA), de Economic Development Board Alphen(EDBA) en de gemeente slaan de handen ineen om een “innovatiegroep” vorm te geven en samen met andere lokale bedrijven aan de slag te gaan met een passend aanbod en organisatie.

In eerste instantie wil de gemeente focussen op 2 verkenningsbuurten om dit aanbod te ontwikkelen: Omgeving Archeon (all-electric oplossing 10 komende jaar) en Boskoop West (onbekend warmteoplossing, isolatieaanpak).

Intentieovereenkomst

In samenwerking met de lokale partijen hebben we het proces bedacht om tot een intentieovereenkomst te komen: van de werving van lokale ondernemers tot het opstellen van een concept overeenkomst. Het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van verschillende stuurgroep overleggen en 4 werksessies met een brede doelgroep waren hier onderdeel van. Na afloop van iedere werksessie hebben we de input van de deelnemers verwerkt in een opportunityanalyse, een technisch en financieel aanbod, een klantreis, een buurt specifieke klantgerichte brochure en een voorstel voor vervolgstappen en samenwerkingsvorm. Om dit aanbod te ontwikkelen hebben we gebruik gemaakt van onze gebouwtool.

Resultaat en het vervolg

We hebben 30 ondernemers bij elkaar gebracht om een lokaal collectief aanbod voor de warmtetransitie op te bouwen. Er is een ontzorgende integrale wijkarrangement opgesteld voor 2 buurt en we hebben een brochure opgesteld om dit aanbod in te presenteren.

We hebben al benodigde stappen beschreven voor een functionerende dienst/ aanbod voor het Alphense Warmte Collectief. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ons gevraagd om het collectief verder te begeleiden om tot de daadwerkelijke oprichting van een collectief te komen.

Meer informatie over dit project?

Vacature Junior Business Developer
Vacature Junior Business Developer

Vacature business developer aardgasvrij

(junior)

Ben jij een gedreven starter en op zoek naar een succesvolle start van je carrière binnen de energietransitie?

  32-40 uur  Team: Ontwikkeling

Wil jij je graag snel ontwikkelen en jouw eerste meters als business developer maken? Dan is deze functie iets voor jou!

Door de energietransitie is er de komende jaren volop werk. Genoeg projecten om aan te werken en veel van te leren. Door samen te werken met onze senior ontwikkelaars en leer je van hen de kneepjes van het vak. Om een goede conceptontwikkelaar te worden is het belangrijk dat je vanaf ideevorming tot en met de investering betrokken bent bij een project. Je leert hoe je situaties aan moet voelen en alle stakeholders meeneemt in je verhaal om een project te ontwikkelen. Verder krijg je les in offertes en adviezen schrijven en ga je ervaring opdoen in het opstellen en managen van een volledige business case.

Wat zijn je kwaliteiten?

 • Je bent ondernemend en enorm leergierig.
 • Je hebt een Technische of Bedrijfskundige HBO/WO-opleiding afgerond;
 • Je hebt affiniteit met energie en warmte;
 • Je krijgt zelf enorm veel energie van het bij elkaar brengen en verbinden van diverse mensen en stakeholders;
 • Je bent klant- en resultaatgericht;
 • Je bent doortastend en laat je niet van de wijs brengen;
 • Je bent analytisch sterk en legt gemakkelijk verbanden.

Wat krijg je van ons?

 • Een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week;
 • Een bruto salaris tussen de €2.500,- tot €3.200,- (afhankelijk van je achtergrond);
 • Flexibel werken (minimaal 2 dagen op kantoor bij een fulltime aanstelling);
 • Veel aandacht voor jouw groei door een ruime keuze aan interne vakopleidingen;
 • Een laptop en telefoon;
 • Een vrij te besteden opleidingsbudget ter waarde van €1.500,- op jaarbasis;
 • Dagelijks een goed verzorgde en gratis lunch op kantoor;
 • Om niet alleen je geest maar ook je lichaam fit te houden krijg je een abonnement op onze campus gym waar je samen met je collega’s onbeperkt gebruik van mag maken;
 • Mobiliteitsvergoeding;
 • 25 vakantiedagen o.b.v. een fulltime dienstverband;
 • Uitstekende pensioenvoorzieningen via Brand New Day (met de optie om extra te beleggen);
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vaste aanstelling.

Jouw team binnen de WarmteTransitieMakers

DWTM bestaat uit 50 gedreven en enthousiaste werknemers. Jij wordt onderdeel van team Ontwikkeling. Dit team bestaat uit jonge gedreven collega’s met brede kennis van verschillende duurzame oplossingen.  

De WarmteTransitieMakers dé plek voor jou!

Enthousiast ne het lezen van de vacature? Super goed! Als bedrijf stimuleren we zelfontplooiing, initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Dat is ook nodig in zo’n snelgroeiende en hectische omgeving.

Team verdeling binnen de organisatie

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Benieuwd naar jouw sollicitatieprocedure?

Na het indienen van je cv en motivatiebrief neemt onze recruiter contact met je op. Blijkt er een goede match te zijn, dan vindt er op ons kantoor een eerste gesprek plaats met Ewald Slingerland (teamlead ontwikkeling). Daarna volgt er een gesprek met één van je toekomstige collega’s en de directeur. Wanneer wij enthousiast zijn en ook jij niet kan wachten met de start van je nieuwe uitdaging ga je in gesprek met onze HR manager over een contract!

Bij de WarmteTransitieMakers staan we open voor talentvolle mensen met diverse achtergronden.

Volle breedte begin

Volle breedte einde

Voordelen die wij jou bieden

Veel gezamenlijke (sport) activiteiten, een abonnement bij de gym op onze campus en dagelijks een uitgebreide lunch op kantoor

Persoonlijke aandacht, waardering en betrokkenheid van al je collega’s

Jaarlijks opleidingsbudget, studiedagen en doorgroei mogelijkheden

Duurzaam mobiliteitsplan om bij te dragen aan de vermindering van fossiele uitstoot. We vergoeden: OV reiskosten, Swapfiets en het rijden van een elektrische auto/deelvervoer


Maria Wakili – van Heezik
Recruiter
06 38171448
maria.wakili@dwtm.nl

Solliciteer op deze vacature

Heb je vragen over de functie? Neem contact op met Maria

Ontwikkeling warmtenet in Hoornes, Katwijk
Ontwikkeling warmtenet in Hoornes, Katwijk

Ontwikkeling warmtenet

in Hoornes, Katwijk

Hoornes aardgasvrij is een proeflocatie voor toepassing van aquathermie. Hier worden ervaringen opgedaan voor grootschalige inzet van deze warmtebron. In de eerste fase van het project zullen ca. 600 bestaande woningen in de buurt Kalkoven binnen Hoornes in de gemeente Katwijk worden aangesloten op een warmtenet dat wordt voorzien van warmte uit oppervlaktewater, het uitwateringskanaal van de Rijn. 

Aquathermie: uitwerken en toelichten

Het doel van dit project is het uitwerken en toelichten van het aquathermie concept. Er wordt een beeld gevormd voor welke woningen binnen Hoornes aquathermie (of riothermie) een interessant alternatief kan zijn voor aardgas en wat dat betekent voor eindgebruikers.  Ook komen we tot een overeenkomst over een nieuwbouwlocatie voor een integraal kindcentrum en de woningcorporatie. Daarnaast wordt de rol van de gemeente bij het ontwikkelen van aquathermie in de wijk bepaald en doorlopen we een aanbestedingsprocedure om een concessiehouder te vinden voor een periode van 15 jaar.

Verschillende scenario’s van warmtelevering afwegen

De aanpak is integraal met Greenvis. Greenvis neemt de technisch-economische uitwerking van het project voor hun rekening en wij verzorgen het omgevings- en contractmanagement. 

Samen met een team van specialisten heeft Ewald als adviseur de gemeente ondersteund met de technische ontwerpen en economische afwegingen tussen verschillende scenario’s van warmtelevering. Dat gaat over het bepalen van de locaties van en eisen aan de technische ruimtes, de inpasbaarheid in de openbare ruimte, opstellen van ontwerpen en begrotingen en vergelijken van meerdere scenario’s in integrale businesscases, inclusief de effecten op o.a. bewonerslasten en duurzaamheid.

Het resultaat

Samen met de gemeente Katwijk zijn we tot een integraal tracé van de ondergrond op het gebied van vervangen van riolering en aanleggen van warmteleidingen gekomen. Er is een programma van eisen voor de technische ruimte als onderdeel van het nieuw te bouwen integraal kindcentrum in de wijk samengesteld en een ontwerp van de gehele warmteketen uitgewerkt in een uitgangspuntendocument, als handreiking in de aanbesteding van een concessie voor warmtelevering. 

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het integraal kindcentrum en de woningcorporatie, waardoor de opweklocatie en een substantieel startvolume zijn vastgesteld. Ook is er een concessiehouder gevonden voor de warmtelevering van 15 jaar, waarmee op dit moment een concessieovereenkomst nader wordt uitgewerkt.

Dit project is een samenwerking van de Gemeente KatwijkHoogheemraadschap van RijnlandStichting Dunavie, Greenvis en De WarmteTransitieMakers. Meer weten over deze samenwerking? Neem dan contact op met Ewald Slingerland.

Meer weten over dit project of zelf aan de slag?

Bedankt voor je download
Bedankt voor je download

Bedankt voor je download

Binnen enkele minuten ontvang je een e-mail met de tool.

Kom je er niet uit? Kom met ons in contact, dan helpen we je uiteraard op weg.

Ik help je graag op weg