Transitievisie Warmte Veenendaal
Transitievisie Warmte Veenendaal

Transitievisie Warmte

Veenendaal

Interne en externe stakeholders stap voor stap laten meegroeien naar het resultaat

De WarmteTransitieMakers werken samen met de gemeente Veenendaal aan het opstellen van de verkennende Transitievisie Warmte. In deze versie van de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan in welke wijken verdere verkenning naar aardgasvrije alternatieven worden gedaan. Hieronder lichten we kort onze werkwijze toe die heeft geleid tot een door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde eerste versie van de Transitievisie Warmte.

Werkwijze

Er is gestart met een technisch-economische analyse met het Vesta MAIS model. Dit is ingezet voor de verschillende wijken in gemeente Veenendaal. Hierbij is direct kennis over het gebruik van dit model overgedragen aan de gemeente.

Wij hebben daarna voor een door ons beproefde werkvorm gekozen waarbij middels workshops en interviews met alle betrokken partijen is gesproken. De analyse van de wijken wordt op deze manier aangevuld met alle belangrijke kennis en ervaring. Verder resulteert het in een gedragen keuze voor verkenningswijken.

In de workshops zijn naast gemeentelijke afdelingen, experts en het college de woningcorporaties en netbeheerder betrokken. In de workshops wordt ingezoomd op de potentiële startwijken: de wijken die naar verwachting als eerste aardgasvrij kunnen worden gemaakt. In workshops met het college wordt gewerkt aan politieke uitgangspunten voor het invullen van de visie en kiezen van de startwijken.

Met de individuele interviews hebben we ervoor gezorgd dat de belangen van de verschillende betrokken partijen goed aan het licht komen. Dit helpt in aanscherping van de visie.

Resultaat

Het resultaat is een heldere, gedragen en bruikbare visie die duidelijke kaders stelt voor de uitvoering van de verdere verkenningen naar alternatieven voor aardgas op wijkniveau. Deze eerste Transitievisie Warmte is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad (zie artikel Duurzaam Veenendaal).

Naast de verdiepende warmtevisie is er gelijktijdig een versie voor bewoners ontwikkeld. Deze verschijnt op de website ‘Duurzaam Veenendaal’ waar ook vragen van bewoners beantwoord worden over het verduurzamen van hun woning. Ook is de visie gepresenteerd op een bewonersavond.


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Ook een Transitievisie Warmte opstellen voor jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Verkenning aardgasvrije wijken Zeist
Verkenning aardgasvrije wijken Zeist

Verkenning aardgasvrije

wijken in Zeist

De warmtetransitie opgepakt van onderaf

Zeist pakt de warmtetransitie expliciet van “onderaf” op. Eerst verkennen wij een aantal potentiële startwijken diepgaand. Dit zijn wijken met een bewonersinitiatief, restwarmtepotentieel, een grote hoeveelheid corporatiebezit of een acute vervangingsopgave. Dit is een intensief traject. Samen met bewoners, lokale stakeholders en verschillende afdelingen van de gemeenten verkennen De WarmteTransitieMakers de mogelijkheden van deze wijken. Welke technieken zijn geschikt? Wat leeft er bij de bewoners?

De WarmteTransitieMakers is de ideale partner om dit proces te begeleiden. Met de ‘Smart energy cities’ aanpak worden parallel de verschillende wijken uitgebreid onderzocht, zowel technisch als sociaal. Dit is kennis waarmee we beargumenteerd voor startwijken kiezen, maar ook kennis waarmee een gedegen warmtevisie wordt opgesteld.

De aanpak is een mooie kapstok, maar de kwaliteit zit in de echte verbinding met bewoners en stakeholders. De WarmteTransitieMakers gaan deze verbinding aan.

Mila Verdonk, projectmanager Klimaat & Energie (gemeente Zeist)

Naast de wijktrajecten werken De WarmteTransitieMakers aan een technisch-economische analyse van oplossingen voor de verschillende wijken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het Vesta MAIS model, in samenwerking met Greenvis. De gemeentelijke GIS-afdeling wordt bovendien getraind in het gebruik van dit rekenmodel, zodat zij analyses kan actualiseren.

In workshopvorm werken De WarmteTransitieMakers samen met woningcorporaties, netbeheerder en de gemeente samen om de planning en startwijken te bepalen.


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Welke wijken in jouw gemeente ga jij verkennen?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Transitievisie Warmte Gouda
Transitievisie Warmte Gouda

Transitievisie Warmte

Gouda

Zo versnellen we de Goudse warmtetransitie

In de komende periode stellen gemeentes een visie op hoe zij woningen en bedrijven van het aardgas kunnen halen. In deze Transitievisie Warmte geven zij aan in welke wijken er het beste gestart kan worden en welke warmtebronnen er mogelijk zijn. We helpen de gemeente Gouda bij het opstellen van deze visie.

Vraag

Voor de ruim 33.000 woningen en bijna 6.000 bedrijven in Gouda wordt gezocht naar een duurzame, aardgasvrije manier van verwarmen. Voor deze grote opgave is het van belang dat iedereen mee kan doen, en er voor de lange termijn een goed plan ligt.

Aanpak

In Gouda is al veel gebeurd: de bewonersavond over de warmtetransitie in februari trok een volle Grote Zaal in de schouwburg, en naar meerdere warmtebronnen is al gedetailleerd onderzoek gedaan. In de Transitievisie Warmte brengen we alle informatie en analyses samen, om zo te komen tot een begrijpelijk en logisch verhaal. Ook brengen we in meer detail de warmtevraag, nu en in de toekomst, in beeld. We kijken op welke manier we opgaven kunnen combineren. Zijn er plekken waar de straat in de komende jaren open moet of waar nieuwbouw gepland staat? In welke buurten zijn bewoners bezig met isolatie? Kunnen we op deze plekken meteen ook de warmtetransitie in gang zetten?

Resultaat

Door met alle partijen aan tafel te gaan werken wij aan een Transitievisie Warmte waar iedereen zich in kan vinden. Zo kunnen gemeente, bewoners, maar ook bedrijven en de netbeheerder op een goede manier werken aan de warmtetransitie in Gouda.


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Een Transitievisie Warmte met draagvlak voor jouw gemeente opstellen?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Transitievisie Warmte
Transitievisie Warmte

Transitievisie

Warmte

Een gedragen Transitievisie Warmte met draagvlak onder inwoners en lokale partijen

Met de Transitievisie Warmte schetst de gemeente een routekaart naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Onze aanpak richt zich op het creëren van draagvlak onder burgers en lokale partijen. Samen werken we aan een navolgbare visie, die heldere kaders schept om in wijken aan de slag te gaan.

We geven inzicht in welke opties per gebied het beste inpasbaar zijn en hoeveel energie kan worden bespaard. Aan de hand van natuurlijke momenten en aanwezige kansen bepalen we de volgorde en tempo van buurten. In de uitvoeringsstrategie spreken we met betrokkenen mijlpalen en verantwoordelijkheden voor startbuurten af. Voor wijken waar de gemeente start, geeft de visie een heldere aanpak. Zo ontstaat een handelsperspectief voor inwoners en bedrijven.

De Transitievisie Warmte is de voorbereiding op een wijkuitvoeringsplan per wijk.

Lokale analyse

We verrijken de Startanalyse met lokale data en onderzoeken welke warmtealternatieven het beste inpasbaar zijn. Op basis van warmteprofielen en een warmtedichtheidsanalyse definiëren we logische gebieden binnen de gemeente. Deze koppelen we aan warmtebronnen en -technieken die het meest geschikt zijn. De resultaten vergelijken we met het model van de netbeheerder. Voor de wijken waar wordt gestart, kunnen we met onze Warmtetool een aanvullende analyse doen.

In het opstellen van de volgorde en het tempo van wijken, hebben we expliciet aandacht voor de lokale situatie en kansen. Denk aan bestaande inwonersinitiatieven of aan geplande werkzaamheden van woningcorporaties en in de openbare ruimte. Door alle kansen inzichtelijk te maken, komen betrokken partijen tot gezamenlijk inzicht en een routekaart.

Participatie

De warmtetransitie komt achter elke voordeur. Het betrekken van inwoners is daarom belangrijk. Door laagdrempelige, digitale, participatietools, inwonersavonden en het werken met klankbordgroepen ontstaat nauw contact met de inwoners van de gemeente. De gemeente kiest zelf een participatieniveau dat past bij de lokale situatie.

De Transitievisie Warmte is toegankelijk in taal en beeld en past bij deze tijd. Online, interactief en geschreven in B1 taalniveau. Zo bereiken we de meeste inwoners.

Besluitvorming

We besteden in het bijzonder aandacht aan het benodigde besluitvormingsproces. De gemeenteraad, wethouders en bestuurders van woningcorporaties worden stap voor stap meegenomen. Samen formuleren zij de uitgangspunten, die als controle dienen voor de tussenstappen en het eindresultaat. Ook betrekken wij een bredere groep stakeholders met interviews of door gezamenlijke sessies met lokale partijen.

Gerelateerd


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Een Transitievisie Warmte met draagvlak onder inwoners en lokale partijen opstellen?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

Thijs de Booij

Van ambitie naar integrale oplossingen. Ervaring in het maken van transitieplannnen voor woningen en wooncomplexen. Thijs brengt concept tot praktijk door het bedenken van innovatieve oplossingen en het verbinden van de juiste partijen om tot uitvoering te komen.

Overname van Greenvis
Overname van Greenvis

De WarmteTransitieMakers versterkt zich

door overname van Greenvis

De WarmteTransitieMakers wordt eigenaar van adviesbureau Greenvis

De WarmteTransitieMakers wordt eigenaar van adviesbureau Greenvis. De overname is een volgende stap in het versnellen van de warmtetransitie. Sinds 1 januari 2021 staat het team van 45 adviseurs klaar om haar klanten te helpen met al hun vraagstukken.

Samen voor één missie

De WarmteTransitieMakers richt zich op het versnellen van de warmtetransitie in wijken en buurten. Greenvis, dat in januari a.s. haar tiende verjaardag viert, heeft een zorgvuldig opgebouwde reputatie op het gebied van advies en ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Doordat beide expertises nauw op elkaar aansluiten, werken de bedrijven al samen in verschillende projecten. De overname vergroot de slagkracht van beide bedrijven in het bereiken van de gezamenlijke missie: het beschikbaar maken van duurzame warmte voor iedereen.

“Een sterk bedrijf met een duidelijk doel”

Greenvis ondersteunt overheden, warmtebedrijven, vastgoedeigenaren en bewoners in alle fases van het proces om te komen tot een aardgasvrije warmteoplossing.  Directeur-eigenaar Rik Koppelaar ziet de overname als een mooie volgende stap. “We worden onderdeel van een sterk bedrijf met een duidelijk doel: door een transparante, neutrale en lokale aanpak de warmtetransitie in Nederland versnellen. De enorme ontwikkeling die De WarmteTransitieMakers de afgelopen jaren heeft doorgemaakt inspireert en nodigt uit om ons nog verder te ontwikkelen.”

Video’s op deze site zijn afkomstig van Youtube en Vimeo. Youtube en Vimeo kunnen gepersonaliseerde advertenties voorafgaand aan de video afspelen. Deze goedkeuring is optioneel, maar noodzakelijk om video’s te bekijken op deze site.

Bekijk details

Kennis van collectieve systemen is waardevolle aanvulling

De WarmteTransitieMakers heeft de afgelopen jaren een stevige groei doorgemaakt en helpt een groot aantal overheden concrete stappen te zetten in de warmtetransitie. Directeur-eigenaar Thijs de Booij: “Voor een succesvolle warmtetransitie is een mix van aardgasvrije oplossingen noodzakelijk. In een deel van de wijken waar wij opereren, is het slim om toe te werken naar een aardgasvrije warmtevoorziening die meerdere woningen tegelijk voorziet van duurzame warmte. De ervaring van Greenvis met het ontwikkelen van dit soort complexe collectieve systemen is een waardevolle aanvulling op onze bestaande kennis.”

Greenvis als specialistisch onderdeel

Beide bedrijven zullen vooral als De WarmteTransitieMakers naar buiten treden. Na de overname kent het vier aandeelhouders met gelijke rol: Koppelaar, De Booij, Michiel van der Vight en een StAK voor werknemersparticipatie. Het merk Greenvis blijft als specialistisch onderdeel bestaan en richt zich op het ontwikkelen van duurzame warmtenetten.

“Het delen van ervaring en kennis blijft een van de speerpunten van onze organisatie. Er zijn nog veel meer mensen nodig om deze transitie samen tot een succes te maken” ,aldus De Booij.

“Eenvoudig overstappen naar aardgasvrij”

“Ons toekomstbeeld? Voor elke inwoner moet er straks een realistisch en betaalbaar alternatief voor aardgas zijn”, aldus Koppelaar. “Overstappen naar zo’n alternatief moet zo makkelijk en zorgeloos worden als het bestellen van een nieuwe cv-ketel nu is. In de komende jaren zetten wij de eerste stappen naar een aardgasvrij Nederland door te beginnen in wijken die hier klaar voor zijn. Samen met inwoners en lokale stakeholders.”


Thijs de Booij
Sr. Adviseur / Directeur
06-34493848
thijs.de.booij@dwtm.nl

Heb je vragen over deze overname?

Ik beantwoord ze graag.