skip to Main Content

Duurzame oplossingen voor Schadewijk (Oss)

De gemeente heeft Schadewijk geïdentificeerd als mogelijke startwijk voor de warmtetransitie in Oss. Wij onderzochten de mogelijkheden, kosten en mate van duurzaamheid van verschillende scenario’s om Schadewijk duurzaam te verwarmen.

De wijk Schadewijk is met ruim 4.600 woningen nabij het stadscentrum voor de gemeente Oss een interessante verkenningswijk voor de warmtetransitie. Woningcorporatie BrabantWonen bezit met ruim 1.800 een belangrijk aandeel van de woningen in Schadewijk en wil een groot deel hiervan in de komende jaren gaan verbeteren, deels gereed voor aardgasvrij. Daarnaast is er een relatief hoge warmtevraagdichtheid, zijn er twee nabijgelegen bedrijventerreinen met mogelijke restwarmtebronnen en is de ondergrond geschikt voor warmte-koude-opslag. Om te komen tot een definitieve selectie van startwijken in de Transitievisie Warmte hebben we een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van verschillende scenario’s in Schadewijk.

Want: als je een warmtebron van een bepaalde capaciteit kan vinden, wat is dan vervolgens het beste: een compact, middelgroot of wijkdekkend warmtenet? En is het optimum wel hetzelfde voor de verschillende stakeholders, of wijzen de verschillende belangen een verschillend optimum aan?

Schadewijk

Figuur 1: Nu de scenario’s en hun consequenties duidelijk zijn, is er input om nader te komen tot een keuze die wordt gedragen door alle stakeholders.

Met behulp van de Warmtetool hebben we achttien scenario’s doorgerekend. Deze variëren van volledig all-electric individuele verwarming tot een groot warmtenet op restwarmte of een collectieve warmte-koude-opslag, geregenereerd met buitenlucht voor een leveringstemperatuur van 50°C of 70°C. De kosten voor het verbeteren van de woningen voor deze twee temperaturen werden ook berekend. De resultaten presenteerden we vanuit verschillende perspectieven, waardoor we een constructieve dialoog mogelijk maakten.

De gemeente heeft met deze resultaten meer inzicht gekregen in de consequenties van bepaalde keuzes voor bewoners, woningcorporaties en voor de klimaatdoelstelling van CO2-reductie.

Back To Top