skip to Main Content

Aanleiding

De gemeente Zeist onderzoekt verschillende technische mogelijkheden om de stad aardgasloos te maken. Buurtinitiatieven worden daarbij een belangrijke rol toe gekend. Door burgers in een vroeg stadium bij het proces te betrekken en mee te laten beslissen over de oplossingen, worden plannen eerder gedragen. De Pedagogenbuurt heeft zo’n buurtinitiatief, dat is gevormd door drie bewoners. Op verzoek van dit initiatief hebben De WarmteTransitieMakers een verkenningstraject ontworpen. Daarin wordt samen met de bewoners onderzocht wat een goede warmtestrategie voor de, 200 bestaande woningen van de, Pedagogenbuurt is.

Aanpak

De WarmteTransitieMakers sturen er allereerst op aan dat alle betrokken partijen om tafel zitten.  Het doel is daarbij om de sociale, technische en financiële randvoorwaarden te achterhalen. Dit wordt gedaan door een stakeholderbijeenkomst met de initiatiefnemers, de gemeente, Stedin en Mijn Groene Huis te organiseren. Daarnaast heeft een eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden die erop richtte bewoners te informeren en te enthousiasmeren. Tevens is er na deze bijeenkomst een enquête afgenomen, om te peilen hoe bewoners tegenover het starten van een collectief verkenningstraject. Het merendeel van de bewoners die deelnamen aan de enquête gaven aan positief aan te kijken tegen het eerdergenoemde verkenningstraject, daarbij wilde zelfs een relatief groot aandeel actief betrokken worden in de processen

De WarmteTransitieMakers gaan nu het traject starten aan de hand van het Smart Energy Cities concept. Hierin wordt een breed scala aan mogelijke warmteoplossingen gepresenteerd, die aan de hand van de bestaande situatie en mogelijke kansen vanuit de wijk het meest voor de hand liggend lijken. Deze informatie komt voort uit de werkgroepen met de betrokken stakeholders en klankbordgroepen. Die er daarnaast ook voor zorgen dat doormiddel van een iteratief proces de warmteoplossing die het beste bij de wijk past uitgefilterd wordt.

Aan de hand van dit proces, wordt er samen met de klankbordgroep en de werkgroep een gedragen routekaart opgesteld. De tot dan toe behaalde resultaten worden tussentijds gepresenteerd op algemene bewonersavonden, om zo ook feedback op te halen.

Resultaat

In de werkgroep werken de WarmteTransitieMakers samen met de initiatiefnemers en professionele stakeholders naar een routekaart met concrete afspraken. De klankbordgroep van bewoners vormt een belangrijke input hiervoor. Zoals aangegeven zullen de tussentijdse resultaten op algemene bewonersavonden gedeeld worden, om waar nodig feedback te ontvangen op die resultaten. Het eindresultaat is een routekaart die, door bewoners, stakeholders en gemeente wordt ondersteund

Back To Top