Participatiestrategie:
het fundament voor besluitvorming

Participatiestrategie: het fundament voor besluitvorming

De warmtetransitie komt bij alle inwoners en bedrijven binnen de gemeente letterlijk achter de voordeur. Dit roept bij menig inwoner en ondernemer veel vragen of onzekerheden op over kosten en technische zaken. Aan de andere kant komen steeds meer mensen graag zelf in actie, en deze energie is goud waard!

Bewonersparticipatie: bewustwording en draagvlak

We zien participatie als het fundament voor besluitvorming en als onmisbaar in de route naar een aardgasvrije gemeente. Bij het opstellen van een participatiestrategie richten we ons naast inwoners op bedrijven, maatschappelijke organisaties en stakeholders zoals netbeheerders, energie- en woningcorporaties. Met deze strategie creëren we bewustwording en draagvlak voor aardgasvrije warmteoplossing die bij de buurt en bewoners past.

Dit doen wij door te informeren, inspireren en bewoners actief te betrekken. Niet als sluitstuk, maar in een proces dat parallel loopt met de concrete technische onderzoeken en stappen in besluitvorming. Een proces dat bovendien aansluit op andere trajecten binnen de gemeente, zoals de RES en de omgevingsvisie. En voldoet aan de verplichten vanuit de Omgevingswet.

Het stappenplan

Participatie is geen doel op zich. Net als communicatie is het een belangrijk gereedschap om de omgeving te betrekken bij de warmtetransitie. Het is daarbij belangrijk goed voor ogen te hebben wat je er mee wilt bereiken: waarover mag de omgeving meebeslissen of meedenken? En wanneer is dat mogelijk? Om dat te bepalen richten we het participatieproces in volgens de principes van Factor C. Deze methode is bekend bij veel gemeenten en wordt toegepast in het bepalen van de communicatiestrategie. Wij waarderen de herkenbaarheid en daarmee toepasbaarheid van de methode bij gemeenten en zien deze ook als erg nuttig voor participatie. Dat ziet er als volgt uit:    

Opgave

We bepalen de doelstelling en randvoorwaarden: waarover is inspraak mogelijk?

Omgeving

Met de gemeente en een aantal stakeholders brengen we aan de hand van de ringen van invloed in kaart wie de betrokkenen zijn en wat ieders rol is. Hier organiseren we een interactieve sessie voor. De stakeholdergroepen die wij zien zijn te verdelen in 1) netbeheerder/woningcorporatie/energieloket; 2) grote gebouweigenaren/ondernemersorganisaties/bewonersgroepen; 3) ondernemers en maatschappelijke organisaties; 4) bewoners.

Strategie

We bepalen per doelgroep hoe we hen het beste kunnen betrekken. Dit doen we met de stappen van de participatieladder. Bewoners onderscheiden we in mate van bereidheid en mogelijkheid tot verduurzamen. Zo sluit communicatie en participatie het best aan tot activitatie. Zoveel mogelijk contact met bewoners moet leiden tot concrete actie: woningen van het aardgas. 

Verhaal

Met elkaar werken we aan één verhaal: duurzame warmte voor iedereen, ook in uw gemeente, stad, dorp, wijk of buurt. Met professionele stakeholders, ondernemers en bewoners laten we de warmteoplossingen en uitvoering aansluiten bij de omgeving. Op basis van uitgangspunten die we ophalen in boeiende werksessies werken we toe naar een passend aanbod. 

Aanpak

Wij ondersteunen en begeleiden gemeenten en buurtwerkgroepen in de uitvoering. Zo wordt de warmtetransitie lokaal en met up-to-date kennis van zaken uitgevoerd.

Aan de slag met participatie in jouw gemeente?

“Met De WarmteTransitieMakers hebben we een partij in huis gehaald die veel kennis en ervaring heeft. De betrokken adviseur is een kundige en sociale professional die technische kennis weet te vertalen naar de leefwereld van burgers en raadsleden”.

– Geert-Jan van Schijndel,
Senior beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid
Gemeente Valkenswaard

Samen aan de slag?


Vincent Kagie
Participatieadviseur
06-34616782
Vincent.kagie@dwtm.nl

Willem Steenkamer
Adviseur
+31638213801
willem.steenkamer@dwtm.nl

Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl