Participatiestrategie:
Samen de wijk in

Participatiestrategie: Samen de wijk in

Participatiestrategie voor bewoners: het fundament voor besluitvorming

De warmtetransitie raakt alle inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Deze komt dichtbij, letterlijk achter de voordeur. Dit roept bij menig inwoner veel vragen of onzekerheden op over kosten en technische zaken. Aan de andere kant komen steeds meer mensen graag zelf in actie, en deze energie is goud waard! De WarmteTransitieMakers ziet participatie als het fundament voor besluitvorming en onmisbaar in de route naar een aardgasvrije gemeente. Daarom nemen we inwoners en ondernemers mee in het maken van plannen voor duurzame warmte in de vorm van een goede participatiestrategie.

Bewustwording en draagvlak

De warmtetransitie is een opgave van ons allemaal. Bij het opstellen van een communicatie- en participatiestrategie richt de WarmteTransitieMakers zich naast inwoners op bedrijven, maatschappelijke organisaties en stakeholders zoals netbeheerders, energie- en woningcorporaties. Met deze strategie creëren we bewustwording en draagvlak voor aardgasvrije warmteoplossing die bij de buurt en bewoners past. Dit doen wij door te informeren, inspireren en bewoners actief te betrekken. Niet als sluitstuk, maar in een proces dat parallel loopt met de concrete technische onderzoeken en stappen in besluitvorming. Een proces dat bovendien aansluit aan op andere trajecten binnen de gemeente zoals de RES en de omgevingsvisie.

Het stappenplan

De WarmteTransitieMakers brengen ervaring uit gemeenten in heel Nederland mee. Passend bij de ambitie van de gemeente stellen wij een communicatie- en participatiestrategie op volgens het volgende stappenplan:    

  1. Ambities en kaders voor participatie helder formuleren.

2. Uitgangspunten van aardgasvrije oplossingen scherp neerzetten.

3. Stakeholder analyse: wat zijn de verwachtingen en belangen van de betrokken partijen?

4. Sociale analyse: onderzoek naar bewoners en bedrijfsleven binnen de buurt of gemeente, hoe zij zijn georganiseerd, welke initiatieven er al zijn, wat zijn de gedeelde waarden, wat vinden zij van de leefbaarheid van de buurt.

5. Verschillende mijlpalen in proces bepalen en de hierbij gewenste betrokkenheid van bewoners en bedrijven.

6. Communicatiestrategie en tijdspad bepalen aan de hand van Factor C methodiek. Inclusief doelen, leefstijlen, framing, middelen en contentkalender.

Communicatie op orde

Met een gedegen communicatie- en participatiestrategie op zak, beginnen de WarmteTransitieMakers met het ‘echte’ werk. We gaan samen van start.

Elke verandering begint met bewustwording. Daarom is het belangrijk dat de hele informatievoorziening op orde is; van een online (buurt)platform, de gemeentelijke website, een nieuwsbrief tot de inzet van lokale en social media. Er is een eenduidige krachtige boodschap en iedereen is op de hoogte waarover en wanneer zij een bijdrage kunnen leveren.

Opstartfase bewoners participatie: samen de buurt in

Samen met de wijkregisseur, energiecoaches en betrokken buurtbewoners gaan we langs de buurten en kijken we wat er leeft. Waar mogelijk peilen we met straatinterviews het sentiment in een buurt. We organiseren een kick-off als startsein van de transitie. Telt je gemeente veel inwoners? Een introductiefilm of een webinar kan dan goed werken.

We geven iedereen de mogelijkheid om zijn of haar mening te delen. Dit kan natuurlijk via een traditionele enquête, maar flitspeilingen en swipocratie slaan ook aan bij een bredere online doelgroep. Op die manier ontstaat er een 0-meting over het draagvlak voor de transitie.

Draagvlak in de buurt

Samen starten betekent samen in gesprek gaan. We nodigen inwoners en het bedrijfsleven uit aan buurttafels waar de spelregels (kaders, doelen, uitgangspunten en verwachtingen) duidelijk worden. De buurttafel denkt met jouw gemeente mee over mogelijke oplossingen of arrangementen zoals bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop. De WarmteTransitieMakers heeft verschillende methodieken om deze gesprekken te leiden en ervaring om zorgen en hobbels aan tafel bespreekbaar te maken. (zie onze nieuwste transitiegame). Zo komen we tot een gedragen oplossing.

Faciliteren persoonlijke benadering

Voorafgaand aan elk belangrijk besluit worden resultaten breed gedeeld via webinars of bijeenkomsten. Vaak hebben inwoners een tastbaar voorbeeld nodig om tot een goed besluit te komen over hun woning. Het inrichten van een modelwoning helpt bij de beeldvorming. Dit kan direct dienen als informatieloket in de buurt waar inwoners met vragen en zorgen terecht kunnen. Maar ook kookworkshops op inductie, een ‘look-and-feel’ ruimte met tastbare voorbeelden van allerlei isolatiemogelijkheden en gasvrije apparatuur als warmtepompen doen het goed.

Uiteindelijk komt er een definitieve beslissing hoe men meegaat met de transitie. Als eigenaar-bewoner is je positie en beslissing uiteraard een andere dan als je deel uitmaakt van een VvE, of als huurder, hetzij particulier, hetzij via een coöperatie. Ook is er verschil tussen een gezamenlijke of een individuele oplossing. Er zijn veel mogelijkheden. Wij dragen er zorg voor dat alle inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden, aanpak en keuzemogelijkheden.

De warmtetransitie is een opgave voor ons allemaal! Samen maken we duurzame warmte voor iedereen beschikbaar. Dat is de kracht van participatie die inspireert en motiveert. Dat is de kracht van de WarmteTransitieMakers. We ontdekken graag wat we hierin voor jouw gemeente kunnen betekenen.


“Met De WarmteTransitieMakers hebben we een partij in huis gehaald die veel kennis en ervaring heeft. De betrokken adviseur is een kundige en sociale professional die technische kennis weet te vertalen naar de leefwereld van burgers en raadsleden”.

– Geert-Jan van Schijndel,
Senior beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid
Gemeente Valkenswaard


“Als kartrekkers van het project Heesakkers hebben jullie er al veel energie ingestoken en als ik dan zie hoe dat uitpakt op de bewonersavond, wil ik jullie oprecht een groot compliment geven. Organisatie was uitstekend, opkomst wat mij betreft prima, maar vooral jullie presentatie vond ik zeldzaam goed”.

– Noud van Leeuwen,
Sociaal Makelaar
Gemeente Cranendonck

Samen aan de slag?


Vincent Kagie
Participatieadviseur
06-34616782
Vincent.kagie@dwtm.nl

Willem Steenkamer
Adviseur
+31638213801
willem.steenkamer@dwtm.nl

Augusta Goedhart
Sr. Adviseur
06-39833233
augusta.goedhart@dwtm.nl