Wooncomplexanalyse

Met de Wooncomplexanalyse in drie stappen

van routekaart naar uitvoering

Voor woningcorporaties is verduurzaming van vastgoed een actueel thema. Aan de hand van de ‘Routekaart CO2-neutraal 2050’ hebben zij in beeld gebracht hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal en aardgasvrij kunnen maken. Om deze te realiseren, is het belangrijk om nu stappen te zetten. Daarom gaan we graag met jou op zoek naar een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor elk complex. Met de Wooncomplexanalyse ga je in drie stappen van routekaart naar uitvoering.

Een gedragen oplossing voor alle betrokkenen

De Wooncomplexanalyse brengt de verschillende aspecten van een CO2 neutrale en aardgasvrije oplossing voor een complex in beeld. Hierbij houden we rekening met de voorkeursscenario’s uit de Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte. We kijken niet alleen naar de technische en economische aspecten, maar ook naar een geschikte organisatie- en financieringsvorm en (comfort)verbeteringen voor bewoners. Hierbij nemen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen, zoals beheervraagstukken, bewonersinitiatieven en verbetering van de leefomgeving, mee.

We zijn transparant in onze analyses en nemen de corporatie, huurders en eventueel lokale partijen mee in de keuzes voor verduurzaming. Dit leidt tot een gedragen oplossing voor alle betrokkenen.

In drie stappen naar verduurzaming van vastgoed

De Wooncomplexanalyse bestaan uit drie stappen:

1. Ophalen
Tijdens deze fase verzamelen we bouwkundige en installatietechnische informatie over de gebouwen binnen het complex. Ook stemmen we met de corporatie haar (duurzaamheids)ambities af voor het complex en brengen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen in kaart.

2. Analyseren
In deze fase analyseren we de informatie die we hebben verzameld en brengen we de (toekomstige) warmtevraag, de woningtypen en (in de toekomst) beschikbare warmtebronnen, de potentie hiervan en de technische en economische eigenschappen in kaart. 

Op basis hiervan stellen we gezamenlijk met de corporatie een aantal scenario’s op die we verder uitwerken. We rekenen de warmteoplossingen technisch, energetisch en financieel door en zetten de voor- en nadelen wat betreft duurzaamheid en participatie op een rij. Ook koppelen we de bevindingen met beheervraagstukken, bewonersinitiatieven, aanpak van de leefomgeving en het doelgroepenbeleid van de corporatie.

3. Adviseren
Op basis van de analyse geven we een advies voor een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor het complex met daarbij een globaal stappenplan voor de realisatie op woning- en complexniveau. Hier sluiten we waar mogelijk aan bij de fasering uit de Transitievisie Warmte.

Resultaat van de wooncomplexanalyse

Na keuze voor de voorkeurswarmteoplossing kunnen we ondersteunen bij het communicatie- en participatietraject met de huurders om tot besluitvorming en een uitvoeringsplan te komen.

Zelf aan de slag met de Wooncomplexanalyse?