Expertise Team Warmte voor de provincie Noord-Brabant

Adviseurs aardgasvrij Noord-Brabant

Stappen maken in de warmtetransitie

De provincie Noord-Brabant helpt met het Expertiseteam Warmte (ETW) de Brabantse gemeenten in de warmtetransitie. Het doel van het ETW is de Brabantse gemeenten in staat stellen stappen te maken in de warmtetransitie. Onder andere door:
1) het opstellen van beleidsplannen (zoals de Transitievisies Warmte en Wijkuitvoeringsplannen);
2) het opdoen van allerlei kennis rond ontwikkeling van warmtenetten  (techniek, organisatorisch, inwonersparticipatie);
3) het versterken van samenwerkingsnetwerk tussen overheden en maatschappelijke organisaties in Noord-Brabant (netbeheerder, gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties, investeringsfondsen etc.).

Kennis en expertise

In samenwerking met Squarewise leverden we de experts voor het Expertise Team Warmte en hielp gemeenten in de periode 2019-2023 met uiteenlopende activiteiten:

  • Elke RES-regio een eigen adviseur voor dagelijkse vragen vanuit gemeenten;
  • Workshopseries voor opstellen van beleidsplannen;
  • Kennissessies over relevante thema’s techniek, organisatie, financiering en participatie;
  • Ontwikkeling van tools en methodieken die gemeenten zelf kunnen toepassen, zoals de warmteprofielentool:

Een succesvolle samenwerking

In de afgelopen 4 jaar zijn tientallen gemeenteambtenaren via het ETW middels vele workshops, kennissessies en persoonlijk advies geïntroduceerd relevante kennis en methodes van de warmtetransitie.

Alle Brabantse gemeenten hebben Transitievisies warmte opgesteld, de meesten zijn tevens gestart met Wijkuitvoeringsplannen. 

Het Brabants warmtebronnenregister is verrijkt met verschillende  tools die analyse en planvorming voor de lokale warmtetransitie vergemakkelijkt

In het digitale Energiewerkplaats Brabant is een biblotheek van kennis en tools opgebouwd die blijvend beschikbaar zijn voor

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!

Programma ‘Warm Brabant’ helpt gemeenten om in de komende jaren invulling te geven aan hun regierol in de warmtetransitie. Met de Transitievisie Warmte kunnen gemeenten wijken benoemen waar voor 2030 Wijkuitvoeringsplannen worden opgesteld, waarin de basis wordt gelegd voor de uitvoering in de eerste wijken.

– Programmamanager ‘West Brabant’