ETW-tool: Regie op warmtenetten

ETW-tool: Regie op warmtenetten

Grip op de mogelijkheden voor regievoering binnen warmtenetten

De warmtetransitie vraagt om alternatieven voor het verwarmen met aardgas. Een warmtenet is één van de mogelijkheden en de Warmtewet ziet toe op de wettelijke kaders waarbinnen dit mogelijk is. Een nieuwe Wet collectieve warmte (Wcw) is in de maak, waarbij er voor lokale overheden nieuwe mogelijkheden ontstaan om regie te nemen op warmtenetten. Vanuit de gemeenten in Noord-Brabant is aangegeven meer grip te willen op de mogelijkheden.

Deze vraag is bij het ETW terechtgekomen en opgepakt door de samenwerking tussen de WarmteTransitieMakers en Squarewise. Het doel van deze opdracht is om de samenwerkende partners binnen het ETW meer grip geven op de mogelijkheden voor regievoering binnen warmtenetten, ook binnen de verwachte nieuwe wettelijke kaders.

Achtergrondkennis, kaders en verschillende vormen van regievoering op warmtenetten

De behoefte vanuit de verschillende deelnemers binnen het ETW (provincie, regio’s en gemeenten) is geïnventariseerd, het resultaat is een gedragen plan van aanpak en bijbehorende onderzoeksvragen. In een serie van drie workshops voor de ETW-deelnemers is kennis gedeeld over de huidige regels en mogelijkheden, terwijl er ook ruimte is genomen voor kennisdeling tussen de verschillende deelnemers. 

Gedurende het project is de focus nadrukkelijk komen te liggen op de verschillende vormen van regie op warmtenetten. Daarnaast is ook een afwegingskader ontwikkeld om het maatschappelijk belang van warmtenetten vanuit verschillende perspectieven in ogenschouw te nemen. 

De verworven inzichten zijn uitgewerkt in een interactief slidedeck waarin gebruikers zowel achtergrondkennis, kaders als verschillende vormen van regievoering op kunnen halen. Het eindresultaat is in oktober 2022 gepresenteerd tijdens een openbare kennissessie.

Methodiek en overzicht voor lokale overheden om regie op warmtenetten te nemen

Er is een methodiek en overzicht gecreëerd voor lokale overheden om regie op warmtenetten te nemen en op het maatschappelijk belang van een collectieve oplossing te waarderen. Daarbij is rekening gehouden met recente ontwikkelingen in de warmtesector, waaronder de contouren van de nieuwe Wet collectieve warmte. 

Verschillende deelnemers hebben onderling kennis en ervaring kunnen uitwisselen. De belangrijkste inzichten zijn verzameld in een interactief slidedeck, zodat nieuwe partijen hier ook mee aan de slag kunnen.

De openbare presentatie van de verzamelde inzichten is via deze link te bekijken.

Regie nemen op warmtenetten? Ik denk graag mee!