Gebouwenaanpak KetelhuisWG Amsterdam

Gebouwenaanpak KetelhuisWG Amsterdam

Gebouwenaanpak KetelhuisWG Amsterdam

Het Wilhelmina Gasthuisterrein is een oud ziekenhuisterrein dat in de jaren ’80 is herontwikkeld. Er staan diverse oude – deels monumentale – gebouwen met woningen, bedrijven en ateliers, en daartussen nieuwbouw met woningen. Corporatie Stadgenoot bezit het merendeel van de woningen. 

Een aantal mensen uit de wijk heeft het plan opgevat om zelf een duurzaam en aardgasvrij alternatief voor hun buurt te gaan ontwikkelen. De bewoners van de wijk hadden geen zin om te wachten op het plan van de gemeente voor het aardgasvrij maken van hun wijk, maar wilden zelf met een alternatief komen.

Doelstelling

De bewoners hebben een energiecoöperatie opgericht en uitgangspunten geformuleerd: lokale duurzame warmte, betaalbaar, samen met buurtbewoners. Met hulp van gemeentelijke subsidie is een haalbaarheidsstudie gedaan naar de technische mogelijkheden. Eind 2020 is gekozen voor het verder ontwikkelen van een middentemperatuur warmtenet op basis van aquathermie uit het Jacob van Lennepkanaal, met buurtwarmtepompen en seizoensopslag in WKO’s. Hiervoor is een PAW subsidie aangevraagd, én gekregen. 

Projectaanpak en resultaat

De Warmtetransitiemakers hebben  de  ‘gebouwaanpak’  opgezet en  als projectleider een team adviseurs  aangestuurd. Dit team onderzocht wat  er moet gebeuren aan alle gebouwen zodat het comfortabel blijft met het 70 graden warmtenet. Voor de benodigde maatregelen zijn ook kosten geraamd net als de eventueel te behalen energiebesparing bij isolatiemaatregelen.

Deze adviezen worden aan de gebouweigenaren overhandigd en bewoners worden op ‘gebouwbijeenkomsten’ uitvoerig geïnformeerd. De adviezen worden in begrijpelijke taal in bewonersboekjes en gebouwfolders opgeschreven.

We voerden tevens het gesprek met de woningcorporatie over hun rol in de bijeenkomsten, en over de benodigde vervolgstappen in de gebouwen met huurwoningen en de gemengde VVE’s. Ook adviseerden we de energiecoöperatie bij de gesprekken met de grotere bedrijfsgebouw-eigenaren. Waar nodig worden ook VvE’s geadviseerd over strategische keuzes in onderhoud en vervanging, in relatie tot het op handen zijnde warmtenet. In de fase na de informatieronde via gebouwbijeenkomsten zal verder gewerkt worden aan advisering rond de technische opties voor inpassing van het warmtenet in de gebouwen en in de openbare ruimte. Daarnaast adviseren we over de voorbereiding en het betrekken van bewoners bij de besluitvorming rond gebouwmaatregelen.

Met de gebouwaanpak zijn  eigenaren op de hoogte van de noodzakelijke voorwaarden om  een gebouw geschikt te maken voor het aansluiten van woningen op het warmtenet. Er is inzicht in de kosten en mogelijke besparingen en welke vervolgstappen nodig zijn om  tot realisatie te komen.  


Aleida Verheus
Sr. Adviseur
06-34497025
aleida.verheus@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project?

Ik neem graag contact met je op