Warmte opties
Overvecht-Noord

Haalbare aardgasvrije alternatieven voor Overvecht-Noord

Haalbare aardgasvrije alternatieven voor Overvecht-Noord

In 2020 heeft de gemeente Utrecht een rapportage laten opstellen om haalbare aardgasvrije alternatieven te selecteren. Vervolgens is voor vier technieken bepaald wat de kosten voor bewoners zijn. Warmtenetten op hoge en midden temperatuur komen als meest aantrekkelijk alternatief naar voren. Ook de luchtwarmtepomp laat lage eindgebruikerskosten zien, waarbij de beschikbaarheid van subsidie wel een belangrijke factor is. De kosten voor warmtenetten op lage temperatuur zijn relatief hoog. Op basis daarvan is geconcludeerd dat een vervolgonderzoek nodig is om meer tastbare kostenplaat en haalbaarheidsonderzoek.

Het onderzoek

In dit onderzoek hebben we met praktijk gebaseerde gegevens de geschikte alternatieven voor aardgas in Overvecht-Noord doorberekenend en getoetst op betaalbaarheid. Er zijn drie mogelijke opties meegenomen: de uitbreiding van de bestaande stadsverwarming, de ontwikkeling van een lokaal buurtwarmtesysteem samen met actieve, lokale buurtinitiatieven (in Klopvaart, Vechtzoom en Antoniuskwartier) en individuele warmtepompen, toepasbaar voor bewoners die niet willen deelnemen aan een collectief warmtenet. Ook hebben we aandacht besteed aan mogelijkheden voor zakelijk en maatschappelijk vastgoed om over te schakelen naar de stadverwarming.

Een compleet beeld

We hebben regelmatig gesprekken gehad met de projectgroep (gemeente), de stuurgroep (bestuurders van gemeente, Energie-U, woningcorporaties, netbeheerder) en een werkgroep met actieve bewoners vanuit 3 buurten. Na een eerste grove kosteninschatting om tussen mogelijke technische varianten te kiezen, hebben we F1F9 business cases gemaakt voor de 3 gekozen voorkeuralternatieven (uitbreiding stadsverwarming, buurtwarmtenet aquathermie, individuele warmtepomp) om eindgebruikers kosten in beeld te brengen. In parallel hebben concreet uitgelegd wat elke oplossing betekent qua overlast, tempo, ruimtebeslag (uitpandig en inpandig), governance en lokale zeggenschap/ eigendom. Het doel was om iedereen mee te nemen in de gemaakte keuzes in een trechterbenadering om elke stakeholders tot een keus te brengen.

We hebben ervoor gezorgd dat we een zo concreet mogelijk eindplaat laten zien aan alle doelgroepen in Overvecht-Noord: eigenaar-bewoners, huurders, VvE, utiliteit, woningcorporatie en de warmte exploitant. Voor elke technische oplossing hebben we een financiële route laten zien, inclusief subsidie en financieringsmogelijkheden. Daarna hebben de lokale bewonersverenigingen voorzien met een compleet overzicht van alle denkbare aardgasvrije alternatieven. Tenslotte hebben we voor de gemeente een optimalisatieroute geleverd om de onrendabele toppen af te vlakken.

Wil je meer weten over dit project? Ik denk graag met je mee