Transitievisie Warmte
Veenendaal

Transitievisie Warmte Veenendaal

Interne en externe stakeholders stap voor stap laten meegroeien naar het resultaat

De WarmteTransitieMakers werken samen met de gemeente Veenendaal aan het opstellen van de verkennende Transitievisie Warmte. In deze versie van de Transitievisie Warmte geeft de gemeente aan in welke wijken verdere verkenning naar aardgasvrije alternatieven worden gedaan. Hieronder lichten we kort onze werkwijze toe die heeft geleid tot een door de gemeenteraad unaniem goedgekeurde eerste versie van de Transitievisie Warmte.

De werkwijze tijdens dit proces

Er is gestart met een technisch-economische analyse met het Vesta MAIS model. Dit is ingezet voor de verschillende wijken in gemeente Veenendaal. Hierbij is direct kennis over het gebruik van dit model overgedragen aan de gemeente.

Wij hebben daarna voor een door ons beproefde werkvorm gekozen waarbij middels workshops en interviews met alle betrokken partijen is gesproken. De analyse van de wijken wordt op deze manier aangevuld met alle belangrijke kennis en ervaring. Verder resulteert het in een gedragen keuze voor verkenningswijken.

In de workshops zijn naast gemeentelijke afdelingen, experts en het college de woningcorporaties en netbeheerder betrokken. In de workshops wordt ingezoomd op de potentiële startwijken: de wijken die naar verwachting als eerste aardgasvrij kunnen worden gemaakt. In workshops met het college wordt gewerkt aan politieke uitgangspunten voor het invullen van de visie en kiezen van de startwijken.

Met de individuele interviews hebben we ervoor gezorgd dat de belangen van de verschillende betrokken partijen goed aan het licht komen. Dit helpt in aanscherping van de visie.

Een heldere, gedragen en bruikbare visie

Het resultaat is een heldere, gedragen en bruikbare visie die duidelijke kaders stelt voor de uitvoering van de verdere verkenningen naar alternatieven voor aardgas op wijkniveau. Deze eerste Transitievisie Warmte is unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad (zie artikel Duurzaam Veenendaal).

Naast de verdiepende warmtevisie is er gelijktijdig een versie voor bewoners ontwikkeld. Deze verschijnt op de website ‘Duurzaam Veenendaal’ waar ook vragen van bewoners beantwoord worden over het verduurzamen van hun woning. Ook is de visie gepresenteerd op een bewonersavond.

Ook een Transitievisie Warmte opstellen voor jouw gemeente?


Zowel op inhoud (techniek/kosten) als proces hebben we onmisbare ondersteuning gehad bij onze zoektocht hoe we de warmtetransitie in Veenendaal kunnen vormgeven”.
– Frederik Oudman
Projectmanager energietransitie
Gemeente Veenendaal