Transitievisie Warmte Waddinxveen

Transitievisie Warmte Waddinxveen

Een breed gedragen Transitievisie Warmte bij de gemeente Waddinxveen

Net als alle andere gemeenten moet Waddinxveen haar visie vaststellen over het aardgasvrij maken van de gemeente. In Waddinxveen bestaat daarnaast een grote aandacht voor bewonersparticipatie. De gemeente is hiervoor verdeeld in vier wijkplatforms met aparte wijkbudgetten. Per wijkplatform wordt gekeken naar wanneer, en met welke warmtevoorziening of warmtebron, op welke manier de overstap van aardgas naar duurzame warmte gemaakt kan worden.

Van april 2020 tot en met juli 2021 hebben wij meegewerkt aan het opstellen van de Transisitevisie Warmte (TVW) voor de gemeente Waddinxveen. Het doel was het vaststellen van een breed gedragen TVW voor het einde van 2021. Samen met de inwoners en belangrijkste stakeholders werd de visie besproken en vormgegeven zodat de uiteindelijke visie breed wordt gedragen.

Projectaanpak

Voor het opstellen van de Transitievisie Warmte traject in Waddinxveen hebben wij als procesbegeleider gefungeerd. Het opstellen van de TVW omvatte een technische analyse, een participatieproces en het opstellen van verschillende stukken.
Het gehele traject bestond uit 5 stappen, met als eerste stap de inventarisatie; welke warmtevraag en aanbod zijn er, en wat zijn de belangen, uitgangspunten en afwegingscriteria? De tweede stap is de warmteanalyse, hoe zit de warmtevraag er in de toekomst uit, en welke warmtevoorzieningen liggen het meest voor de hand? Fasering was de derde stap. Dit gaat over op welke we aan de slag gaan, maar vooral, waar gaan we beginnen met verder onderzoek? De vierde stap omvatte de uitvoeringsstrategie. De uitvoeringsstrategie is algemeen bekeken, maar ook specifiek langs twee verkenningsbuurten gelegd. De laatste en vijfde stap is het opstellen van de TVW.
Bij alle stappen zijn de inwoners en stakeholders sterk betrokken. Voor de inwoners gebeurde dit aan de hand van brede informatieavonden of in werksessies met koplopers en sleutelfiguren. Ook zijn er gemeente brede enquêtes uitgezet onder inwoners. De stakeholders werden in de stappen betrokken door transitietafels, die na elke stap bij elkaar werden gebracht. Onder de stakeholders vallen in het geval van Waddinxveen het lokale bewonersplatform, de woningcorporaties, de netbeheerder, lokale bedrijfsvertegenwoordigers en de waterschappen.
Voor het in beeld brengen van de toekomstige warmtevraag hebben we onze WarmteProfielenTool ingezet. Voor het doorrekenen van de eerste kostenraming van verschillende alternatieven in de twee verkenningsbuurten hebben we onze Warmtetool gebruikt.

Resultaat

Van de uitkomsten uit de analyses en de vijf stappen hebben wij een logisch verhaal opgebouwd dat voor iedereen uitlegbaar en navolgbaar is.
De gemeente is door ons werk van handvatten voorzien om hun warmtestrategie verder vorm te geven en uit te voeren. Er is een uitvoeringsstrategie op gemeentelijk en buurtniveau opgesteld. Daarnaast is er een eerste kostenraming en een planning opgesteld voor de buurten die als eerst aan de beurt zijn bij het aardgasvrij maken.


Cédric Deverchere
Sr. Adviseur
06-19450845
cedric.deverchere@dwtm.nl

Wil je meer weten over dit project ?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.