Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving
Maastricht

Uitvoeringsprogramma gebouwde omgeving Maastricht

Volgende stap in het warmtetransitie proces

De gemeente Maastricht heeft een Transititievisie Warmte en wil de stap zetten naar een concreet uitvoeringsprogramma. Er zijn middelen aangekondigd door het Rijk, maar veel is nog onzeker. Het doel van dit project was invulling te geven aan een meerjarig-uitvoeringsprogramma, waarmee we de organisatie voorbereiden om de regierol in de warmtetransitie optimaal in te vullen.

Aanpak voor een concreet uitvoeringsprogramma

DWTM heeft een visie ontwikkelt over hoe een uitvoeringsprogramma van de gemeente eruit zou moeten zien. Via een aantal workshops hebben we de programmastructuur, prioriteiten en een visie tot aan 2030 opgesteld, inclusief een meerjarenbegroting. Om de begroting op te stellen hebben we de BTU (BegrotingsTool Uitvoeringsprogramma) van DWTM ingezet. 

Tijdens een paar workshops hebben we belangrijke keuzes gemaakt samen met de gemeente. Vervolgens hebben we een visiedocument opgesteld waarmee bestuurlijk draagvlak is gekregen voor de benodigde groei van de organisatie. 

Het resultaat

Hieruit volgt dat de meerjarenbegroting en de groeistrategie zijn vastgesteld. Ook is er bestuurlijke bewustwording gecreëerd van de omvang van de organisatorische groei die nodig is in de komende ongeveer vier jaar. Het plan en bestuurlijk draagvlak hebben ertoe geleid dat er per direct extra mensen zijn aangetrokken. Daarnaast lag er een basis om een jaarbegroting op te stellen en concreet aan de slag te gaan met de eerste actiepunten uit de Transitievisie Warmte.

Een gedegen uitvoeringsprogramma voor jouw gemeente? Ik denk graag mee!