Pedagogenbuurt
Zeist

Verkenningstraject Pedagogenbuurt (Zeist)

Burgers in een vroeg stadium bij het proces betrekken

De gemeente Zeist onderzoekt verschillende technische mogelijkheden om de stad aardgasvrij te maken. Buurtinitiatieven worden daarbij een belangrijke rol toe gekend. Door burgers in een vroeg stadium bij het proces te betrekken en mee te laten beslissen over de oplossingen, worden plannen eerder gedragen. De Pedagogenbuurt heeft zo’n buurtinitiatief, dat is gevormd door drie bewoners.

Op verzoek van dit initiatief hebben De WarmteTransitieMakers een verkenningstraject ontworpen. Daarin wordt samen met de bewoners onderzocht wat een goede warmtestrategie voor de 200 bestaande woningen van de Pedagogenbuurt is.

Alle betrokken partijen om tafel

De WarmteTransitieMakers sturen er allereerst op aan dat alle betrokken partijen om tafel zitten.  Het doel is daarbij om de sociale, technische en financiële randvoorwaarden te achterhalen. Dit wordt gedaan door een stakeholderbijeenkomst met de initiatiefnemers, de gemeente, Stedin en Mijn Groene Huis te organiseren. Daarnaast heeft een eerste bewonersbijeenkomst plaatsgevonden die erop richtte bewoners te informeren en te enthousiasmeren. Tevens is er na deze bijeenkomst een enquête afgenomen, om te peilen hoe bewoners tegenover het starten van een collectief verkenningstraject. Het merendeel van de bewoners die deelnamen aan de enquête gaven aan positief aan te kijken tegen het eerdergenoemde verkenningstraject, daarbij wilde zelfs een relatief groot aandeel actief betrokken worden in de processen.

De WarmteTransitieMakers gaan nu het traject starten aan de hand van het Smart Energy Cities-concept. Hierin wordt een breed scala aan mogelijke warmteoplossingen gepresenteerd, die aan de hand van de bestaande situatie en mogelijke kansen vanuit de wijk het meest voor de hand liggend lijken.

Samen met de klankbordgroep en de werkgroep stellen wij een gedragen routekaart op. De tot dan toe behaalde resultaten worden tussentijds gepresenteerd op algemene bewonersavonden, om zo ook feedback op te halen.

Resultaat

Het resultaat is een routekaart met concrete afspraken, gedragen door initiatiefnemers, de buurt, professionele stakeholders en de gemeente.

Ook een gedragen routekaart voor jouw gemeente?


De aanpak is een mooie kapstok, maar de kwaliteit zit echt in de verbinding met bewoners en stakeholders. De WarmteTransitieMakers gaan deze verbinding aan”.
– Mila Verdonk
Projectmanager klimaat en energie
Gemeente Zeist