Wijkanalyse Muziekbuurt en Overstegen Doetinchem

Wijkanalyse voor 2 wijken in Doetinchem: Muziekbuurt en Overstegen

Gemeente Doetinchem wil samen met woningcorporatie Sité Woondiensten de kansen voor een collectief warmtesysteem onderzoeken voor 2 specifieke buurten in de gemeente. Deze buurten zijn in de Transitievisie Warmte naar voren gekomen als mogelijk kansrijk voor een warmtenet. Vanwege het grote aandeel corporatiebezit en gestapelde bouw is dit een logische analyse, en de gemeente wil graag een volgende stap zetten. Als collectief kansrijk is, hoe onderbouwen we dit, en hoe zetten we dan een volgende stap? Hiermee werkt de gemeente aan de aanpak van meerdere startwijken.

Er zijn 4 hoofdvragen benoemd die door de analyse beantwoord dienen te worden:

1. Indien een collectieve oplossing passend is, welke technieken zijn dan haalbaar?
2. Kunnen de buurten het beste individueel/per gebouw of collectief verwarmd worden?
3. Hoe verschillen de warmte-oplossingen van elkaar in termen van investeringskosten, onderhoudskosten, CO2 besparing, benodigde isolatie enz.
4. Indien een warmtenet interessant is, welke woningen en gebouwen zouden hier dan het beste op aangesloten kunnen worden.

Door een aantal werksessies, gegevens verzameling, toepassen van onze warmtetool en validatie van gebouwkenmerken zijn de analyses uitgevoerd.

Veel data en een brede blik

In dit project is veel informatie verzameld over de woningen en de warmtevraag, mede dankzij de nauwe betrokkenheid van de woningcorporatie. Hierdoor zijn er op de initiële voorstellen voor onderzoeksclusters verschillende variaties ontstaan. Zo bleken er net buiten het onderzoeksgebied kansrijke gebouwen te staan, namelijk al redelijk tot goed geïsoleerd en voorzien van blokverwarming. Deze gebouwen zijn als extra cluster onderzocht.

De woningcorporatie heeft zelf beleid vastgesteld ten aanzien van isolatie-aanpak. Hierdoor was het belangrijk te laten zien hoe de aannames in het rekenmodel pasten (of niet) bij de beleidskeuzes. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende deelresultaten uitgewerkt, ook gericht op meer inzicht in de lasten voor huurders versus de woningcorporatie. Denk aan de energierekening en investeringen in jaar 1, in aanvulling op resultaten over een periode van 15 of 30 jaar.

Overvloed aan informatie en berekeningen terugbrengen tot concrete acties

Op enig moment was er zeer veel informatie en rekenresultaten beschikbaar, waardoor het voor de opdrachtgever lastig was te bepalen wat zij met deze resultaten konden en moesten.  Deze hebben we gericht terug weten te brengen tot die informatie die primair naar antwoorden op de hoofdvragen van het onderzoek leidden.

De woningcorporatie heeft zelf beleid vastgesteld op het gebied van isolatie-aanpak. Hierdoor was het belangrijk te laten zien hoe de aannames in het rekenmodel pasten (of niet) bij de beleidskeuzes. Naar aanleiding hiervan zijn verschillende deelresultaten uitgewerkt, ook gericht op meer inzicht in de lasten voor huurders versus de woningcorporatie. Denk aan de energierekening en investeringen in jaar 1, in aanvulling op resultaten over een periode van 15 of 30 jaar.

Het is ons gelukt om met de vele informatie, en iteraties van technieken, uitgangspunten, clustergroottes en combinaties hiervan, de uitkomsten beknopt terug te brengen tot antwoorden waarmee de gemeente en Sité verder kunnen. De vragen die tijdens het proces ontstonden zijn beantwoord, en er is richting gegeven aan het omgaan met de vele antwoorden die beschikbaar waren

Gemeente en Sité willen samen een vervolgstap zetten om ontwikkeling van een lokaal duurzaam warmtenet voor de meest kansrijke clusters verder te gaan onderzoeken. Hiervoor gaan ze in gesprek met het Gelders Warmte Infrabedrijf. Op basis van de wijkanalyse zijn de gemaakte keuzes te onderbouwen naar stakeholders en bewoners

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!