skip to Main Content

 

Aanleiding

Het plan van woningcorporatie Portaal om 210 woningen aan de Schipbeekstraat en omgeving te renoveren naar ´Nul-Op-de-Meter’ (NOM), behaalde niet de benodigde 70% instemming van de bewoners. Portaal vroeg Mechtild Linssen of zij als onafhankelijke procesbegeleider een nieuw proces zou willen inrichten naar een renovatieplan dat wél op voldoende draagvlak zou kunnen rekenen. Mechtild stelde voor deze opdracht samen met collega WarmteTransitieMaker Jessica Rietveld op te pakken, mits ‘sleutelfiguren’ onder de ja- en nee-stemmers het vertrouwen in hen als onafhankelijke procesbegeleiders zouden uitspreken.

Activiteiten

Mechtild en Jessica hebben met een aantal bewoners gesprekken gevoerd. Toen die hun vertrouwen in hen hadden uitgesproken, hebben zij een plan van aanpak gemaakt voor een ‘drie-partijen-overleg’ (3PO) met gemeente Nijmegen, Portaal en bewonerscommissie. Doel van dat overleg is stapsgewijs te komen tot een renovatieplan waar de drie partijen gezamenlijk achter staan en waarvan zij verwachten dat het voldoende draagvlak zal hebben.

Mechtild en Jessica sturen dit project als onafhankelijke procesbegeleiders aan. Zij zorgen dat de partijen alle drie hun inbreng hebben en sturen aan op gezamenlijke besluiten. Zo mogelijk zijn dat besluiten die als win-win worden ervaren. Soms zijn dat compromissen.

Over de tussentijdse resultaten worden alle bewoners geïnformeerd via Nieuwsbrieven en op brede buurtbijeenkomsten.

Resultaat

Het 3PO is begonnen met een bewonersenquête. Op basis daarvan en op basis van de ambities van de drie partijen zijn gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd. Vervolgens hebben de drie partijen een aantal renovatievarianten/scenario’s bepaald. Toen deze waren doorgerekend bleken alle varianten behalve het oude NOM-plan financieel onhaalbaar. Dit komt enerzijds door de bouwkostenstijging en anderzijds door het ontbreken van een ‘Energie Prestatie Vergoeding’ ter dekking van de kosten bij alle alternatieven voor NOM. Nu wordt over nieuwe, minder ambitieuze varianten gesproken. Doel is nog steeds dat de drie partijen tot een gezamenlijk plan komen waarmee ze naar de bewoners gaan.

Zodra het 3PO tot een haalbaar renovatieplan is gekomen waar zij alle drie achter kunnen staan, zullen de bewoners daarover worden geïnformeerd. Daarop zal een draagvlakmeting volgen. Het beoogde eindresultaat is een gedragen plan. Daarna kunnen afspraken worden gemaakt over de uitvoering.

Back To Top