skip to Main Content
Mechtild Linssen

“Dit is een nieuw werkveld, om bestendige verandering teweeg te brengen creëren wij een verbindende aanpak te tussen de traditionele en een puur sociale-maatschappelijke aanpak”

Mechtild Linssen

De warmtetransitie is een complex maatschappelijk vraagstuk waarbij we op een andere manier zullen gaan koken en verwarmen. Er zijn verschillende benaderingen om deze veranderingen te realiseren. Ga je eerst kijken naar de technische haalbaarheid van alternatieven, of kijk je per wijk naar de sociale context en acceptatie? Wat leeft er in de wijk en wat willen bewoners?

De meeste mensen zijn bekend met twee benaderingen om verandering teweeg te brengen. De traditionele aanpak is top-down gericht en kijkt in het geval van de warmtetransitie in eerste instantie naar een warmtebron en de warmtevraag in de nabije omgeving. Experts onderzoeken welke alternatieven technisch economisch haalbaar zijn, en pas daarna worden de uitkomsten gepresenteerd aan stakeholders. Dit kan voor veel weerstand zorgen, omdat stakeholders het gevoel kunnen krijgen dat een oplossing opgedrongen wordt en ze geen stem hebben gehad in het proces. Aangezien de warmtetransitie aanpassingen vereist achter de voordeur, willen bewoners betrokken worden in het proces en vaak ook meebeslissen.

Een andere benadering is de sociaal-maatschappelijke aanpak die kijkt naar de sociale context, waarbij de wensen en ideeën van stakeholders ten aanzien van de alternatieve warmteoplossing in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze input worden eisen geformuleerd waar een toekomstige warmteoplossing volgens bewoners aan moet voldoen. Bij deze bottom-up benadering kan het soms ontbreken aan inhoudelijke kennis waardoor de gestelde eisen niet altijd realiseerbaar zijn.

Om een duurzame en bestendige verandering teweeg te brengen is het van belang om een verbindende aanpak te creëren tussen de traditionele en sociale-maatschappelijke aanpak. Hierbij wordt zowel gekeken naar de wensen en ideeën van bewoners en wordt de kennis over de technisch economische haalbaarheid van de verschillende alternatieven meegenomen. Social Engineers gaan de wijk in om met bewoners te praten over wat er bij hen leeft en zorgen ervoor dat de inhoudelijke complexiteit vereenvoudigd wordt. Social Engineers snappen hoe sociale verandering teweeg gebracht wordt en hebben tegelijkertijd de kennis over de haalbare oplossingen. Door de technische en sociale potentie te verbinden kan er een duurzame verandering plaatsvinden waarbij bewoners hun toekomstbestendige, aardgasvrije wijk helpen realiseren.

Back To Top