Wooncomplexanalyse

Warmte oplossingen voor het verduurzamen van vastgoed van woningcorporaties

Wooncomplexanalyse

Van routekaart naar uitvoering

Voor woningcorporaties is het verduurzamen van vastgoed een actueel thema. Aan de hand van de ‘Routekaart CO2-neutraal 2050’ hebben woningcorporaties in beeld gebracht hoe ze hun woningvoorraad CO2-neutraal en aardgasvrij kunnen maken. Om dit te realiseren, is het belangrijk om nu stappen te zetten. Daarom gaan we graag met elkaar op zoek naar een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor elk complex.

In drie stappen naar het verduurzamen van vastgoed met de Wooncomplexanalyse

Om het vastgoed te verduurzamen maken we gebruik van de Wooncomplexanalyse. Met de Wooncomplexanalyse ga je in drie stappen van routekaart naar uitvoering. De stappen zijn als volgt:

1. Ophalen
Tijdens deze fase verzamelen we bouwkundige en installatietechnische informatie over de gebouwen binnen het complex. Ook stemmen we met de corporatie haar (duurzaamheids)ambities af voor het complex en brengen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen in kaart.

2. Analyseren
In deze fase analyseren we de informatie die we hebben verzameld en brengen we de (toekomstige) warmtevraag, de woningtypen en (in de toekomst) beschikbare warmtebronnen, de potentie hiervan en de technische en economische eigenschappen in kaart. 

Op basis hiervan stellen we gezamenlijk met de corporatie een aantal scenario’s op die we verder uitwerken om het vastgoed te verduurzamen. We rekenen de warmteoplossingen technisch, energetisch en financieel door en zetten de voor- en nadelen wat betreft duurzaamheid en participatie op een rij. Ook koppelen we de bevindingen met beheervraagstukken, bewonersinitiatieven, aanpak van de leefomgeving en het doelgroepenbeleid van de corporatie.

3. Adviseren
Op basis van de analyse geven we een advies voor een veilige, betaalbare en duurzame warmteoplossing voor het complex met daarbij een globaal stappenplan voor de realisatie op woning- en complexniveau. Hier sluiten we waar mogelijk aan bij de fasering uit de Transitievisie Warmte.

In drie stappen naar het verduurzamen van vastgoed met de Wooncomplexanalyse

De Wooncomplexanalyse brengt de verschillende aspecten van een CO2 neutrale en aardgasvrije oplossing voor een complex in beeld. Hierbij houden we rekening met de voorkeursscenario’s uit de Regionale Structuur Warmte en Transitievisie Warmte. We kijken niet alleen naar de technische en economische aspecten, maar ook naar een geschikte organisatie- en financieringsvorm en (comfort)verbeteringen voor bewoners. Hierbij nemen we lokale (koppel)kansen en uitdagingen, zoals beheervraagstukken, bewonersinitiatieven en verbetering van de leefomgeving mee.

We zijn transparant in onze analyses en nemen de corporatie, huurders en eventueel lokale partijen mee in de keuzes voor de verduurzaming van het vastgoed. Dit leidt tot een gedragen oplossing voor alle betrokkenen.

Resultaat van de wooncomplexanalyse

Na keuze voor de voorkeurswarmteoplossing kunnen we ondersteunen bij het communicatie- en participatietraject met de huurders om tot besluitvorming en een uitvoeringsplan te komen.

Zelf aan de slag met de Wooncomplexanalyse?

Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen voor een woongebouw

Haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Bepaal de haalbaarheid van warmteoplossingen

Woningcorporaties bepalen in hun portefeuillemanagement wanneer een complex toe is aan grootschalige renovatie. Dat is het moment om over te stappen op een duurzame warmteoplossing. Hoe bepaal je de haalbaarheid van een (combinatie van) warmteoplossingen voor jouw complex?

Onze aanpak voor de haalbaarheid van warmteoplossingen in drie stappen

In een eerste verkenning worden verschillende scenario’s naast elkaar gezet. Als er voor een woongebouw of complex een voorkeursscenario is vastgesteld voor een warmteoplossing,  dan werken wij deze in een haalbaarheidsstudie verder uit. Deze detailuitwerking geeft een scherp beeld van de maatregelen, de kosten en opbrengsten van een gekozen warmteoplossing en de impact voor bewoners.

In het haalbaarheidsonderzoek voor de warmteoplossing onderscheiden we drie stappen:

We starten met gebouwopnames van een aantal referentiewoningen. Tijdens de opnames verzamelen we informatie over isolatie, warmte-afgiftesysteem en mogelijkheden voor inpassing van een duurzame warmteoplossing. Op basis hiervan brengen we de warmtevraag van het complex, nu en in de toekomst, nauwkeurig in beeld.

Vervolgens maken we een ontwerp van het collectieve systeem of de individuele warmteoplossing. We nemen hierbij de benodigde isolatiemaatregelen en gebouwaanpassingen mee. We doen een voorstel voor de inpassing van de warmteoplossing voor en in het gebouw. 

Op basis van het ontwerp maken we een kostenraming voor de duurzame warmteoplossing, inclusief gebouwmaatregelen en eventuele subsidies. We stellen een businesscase op voor de corporatie en rekenen de woonlasten voor huurders door. Ook bepalen we de energiebesparing en CO2-emissiereductie ten opzichte van de aardgasreferentie en brengen we de comfortverbetering en impact voor de huurders in beeld.

Resultaat van het haalbaarheidsonderzoek van warmteoplossingen

Het resultaat van een haalbaarheidsonderzoek is inzicht in de haalbaarheid van de duurzame warmteoplossing en de energiebesparing, CO2 reductie en impact voor de huurders als gevolg daarvan. Daarmee maak jij een onderbouwd besluit over de vervolgstappen richting het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van je woongebouw(en) en complex(en).

Zelf aan de slag met een haalbaarheidsonderzoek?

Partner in contracteren van warmtebedrijven

Partner in contracteren van warmtebedrijven

Partner in contracteren van warmtebedrijven

Hoe contacteer je een warmtebedrijf om een warmtenet te realiseren?

Voor een wooncomplex bestaan veel mogelijkheden om een aardgasvrije warmteoplossing te realiseren. Vanuit een Transitievisie Warmte of vanuit de eigen strategische planning kan een warmtenet als interessante optie voor een of meer wooncomplexen naar voren komen. Als de keuze op een warmtenet is gevallen, hoe contracteer je dan een warmtebedrijf om dit te realiseren?

Wij zijn je partner in het contracteren van warmtebedrijven

Onze aanpak in vier stappen

Bij het realiseren van een warmtenet komt veel kijken: er moeten duurzame warmtebronnen gelokaliseerd worden, de potentie (capaciteit en temperatuur) moet in kaart gebracht worden, er moet een ontwerp gemaakt worden, het warmtenet moet gerealiseerd worden en de woningen moeten worden aangesloten. Met onze ervaring in het ontwikkelen van warmtenetten kunnen we goed fungeren als jouw partner bij het contracteren van een warmtebedrijf.

Deze aanpak kent vier stappen:

1. Pakket van eisen
Samen stellen we een pakket van eisen op voor de uitvraag. In het pakket van eisen staan naast gegevens over woningaantallen en warmtebehoefte ook de eisen omtrent duurzaamheid en woonlasten. Met het pakket van eisen benaderen we warmtebedrijven met de vraag een aanbod voor een warmtenet te doen.

2. Aanbiedingen van warmtebedrijven
Als de aanbiedingen van warmtebedrijven binnen zijn, beoordelen we deze en adviseren de corporatie en andere stakeholders hierover. Hierbij besteden we extra aandacht aan leveringszekerheid en woonlasten voor de huurders. Daarnaast nemen we specifieke aandachtspunten van de corporatie mee. Op basis van het advies kunnen de corporatie en andere stakeholders besluiten om met een warmtebedrijf verder te gaan.

3. Ontwerproces
Er volgt een ontwerpproces. Tijdens dit proces kijken we met de corporatie mee naar het door het warmtebedrijf opgestelde ontwerp en bijbehorende stukken en adviseren we over de vervolgstappen. Daarnaast kunnen we adviseren over een gebouwaanpak om de woningen geschikt te maken voor aansluiting op het warmtenet.

4. Participatietraject
Parallel aan het ontwerpproces loopt een participatietraject om huurders mee te nemen in het proces. We leveren input voor bewonersavonden en andere bewonerscommunicatie om draagvlak onder de huurders te realiseren.

Zo zorgen we voor duidelijke en duurzame afspraken met de toekomstige warmteleverancier.

Op zoek naar een partner in het contracteren van warmteoplossingen?