Buurtanalyse

Buurtanalyse

Het fundament voor de warmteoplossing in elke buurt of wijk

De warmtetransitie gebeurt op niveau van wijken en buurten. Bewoners en gemeenten willen de best passende warmte-oplossing voor elk gebied. Oplossing die gerealiseerd worden! De Buurtanalyse geeft het fundament voor de warmte-oplossing voor elke buurt of wijk.

De analyse brengt de verschillende aspecten die van een aardgasvrije wijkoplossing in kaart, die nodig zijn om een onderbouwd besluit te maken: technisch-economische aspecten,  maar ook geschikte organisatie- en financieringsvorm en lokale kansen en bedreigingen. We voeren de analyse uit op het detailniveau dat past bij de fase waarin de lokale uitwerking zicht nu bevindt.

De Buurtanalyse is de ideale basis voor onder meer een Wijkuitvoeringsplan (WUP), collectieve inkoop, marktconsultatie of verdieping binnen Transitievisie Warmte (TVW). Alle resultaten zijn transparant inzichtelijk, de keuze voor de beste oplossing(en) wordt hiermee navolgbaar onderbouwd. Hierdoor wordt draagvlak voor de uiteindelijke keuze groter. Bij bewoners, bedrijven, de gemeenteraad en betrokken partijen in de wijk.

Figuur 1: De wijk/buurtanalyse kan worden ingezet als fundament voor een uitvoeringsplan.

Scenariostudie

Zijn er verschillende kansrijke scenario’s mogelijk, dan voeren wij een techno-economische analyse uit van de verschillende scenario’s die het mogelijk maakt de keuze te onderbouwen.

  1. Inventarisatie: in kaart brengen (toekomstige) warmtevraag, de gebouwtypen en welke warmtebronnen beschikbaar zijn of geïntroduceerd kunnen worden, de potentie hiervan en de techno-economische eigenschappen.
  2. Scenario’s definiëren: We brengen verschillende scenario’s in kaart, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende clusters binnen de buurt. Deze scenario’s bepalen we samen met u en kunnen flexibel worden samengesteld.
  3. Vergelijken: Tot slot rekenen we de verschillende scenario’s door en worden deze vergeleken. Technisch-economische analyse: systeemschetsen, kosten/ businesscases voor alle partijen, CO2-impact, ruimtelijke impact etc. Kwalitatieve eigenschappen: lokale kansen en bedreigingen, geschikte organisatievormen en financieringsvormen

Het resultaat bevat alle bouwstenen voor een onderbouwde en navolgbare keuze voor een warmteoplossing voor de buurt. Dit kan mogelijk nog bestaan uit een shortlist aan verschillende alternatieven die in de volgende fase nader uitgewerkt worden komen.

Figuur 2: Met de Warmtetool analyseren we duurzame warmtescenario’s in de buurt.

Haalbaarheidsstudie

In de fase van de haalbaarheidsstudie is een nadere uitwerking van de warmteoplossing gewenst, op het niveau van een concept- of schetsontwerp. Deze detail-uitwerking geeft een nog beter beeld van de maatregelen, kosten en opbrengsten van een gekozen warmte-oplossing.

  1. Inventarisatie: gebouwopnames van referentiewoningen in de buurt en nauwkeurig in kaart brengen van warmtevraag, nu en in de toekomst.
  2. Ontwerp: ontwerp van het collectieve systeem of individuele warmtesysteem, inclusief gebouwaanpassingen en isolatiemaatregelen.
  3. Kostenraming en businesscases: kostenraming van warmtesystem(en) inclusief gebouwmaatregelen, inclusief subsidies. Opstellen business cases voor alle actoren en de bewoners van verschillende referentiewoningen in de wijk/buurt.

Het resultaat is inzicht in de haalbaarheid van de aardgasvrije warmteoplossing.


Daniël de Greef
Sr. Technisch adviseur
06-28797383
daniel.de.greef@dwtm.nl

Benieuwd naar de haalbaarheid van duurzame warmteoplossingen in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.