Wijkuitvoeringsplan

Wijkuitvoeringsplan

Werken aan een duurzame warmtevoorziening voor de buurt

In het Wijkuitvoeringsplan beschrijft de gemeente de aanpak om een wijk aardgasvrij te maken. In onze aanpak staat draagvlak onder burgers en lokale partijen centraal. Samen met de gemeente, inwoners, woningbouwcorporaties, netbeheerders, energiebedrijven en gebouweigenaren werken wij aan een concreet, gedragen plan.

Het resultaat van het wijkuitvoeringsplan is:

  • Een heldere beschrijving van technische oplossingen, kosten en het financieringsmodel voor gebouwen en de energie-infrastructuur;
    Een uitvoeringsstrategie die beschrijft hoe voldaan wordt aan alle randvoorwaarden om de overstap naar aardgasvrij haalbaar te maken voor alle bewoners en betrokken partijen.
  • Commitment van lokale stakeholders en een duidelijke rol- en taakverdeling.
  • Een uitgewerkt participatie- en communicatietraject met inwoners.
  • Een inschatting van de doorlooptijd en beoogde einddatum voor aardgaslevering.

Gebouw en infrastructuur

“De beste oplossing voor de buurt” begint bij een begrip van de huidige situatie: de warmtevraag van de gebouwen, besparingsmogelijkheden, kosten van gebouwaanpassingen en het potentiële aanbod aan warmtebronnen. We zoeken een aantal enthousiaste bewoners voor wiens huis we een energie-advies opstellen: zo krijgen we een gedetailleerd beeld van de mogelijkheden bij representatieve woningen in de buurt. 

Vaak liggen vanuit de Transitievisie Warmte één of meerdere kansrijke oplossingen op tafel. De volgende stap is het doorrekenen van deze scenario’s. Kosten maken wij inzichtelijk voor de verschillende partijen, zodat de belangrijkste vragen beantwoord zijn: is de oplossing betaalbaar voor inwoners? Welke aanpassingen aan gebouwen en infrastructuur zijn nodig? Is de oplossing ook commercieel haalbaar? Ook de CO2-reductie wordt per scenario inzichtelijk gemaakt. De warmtetool is in staat complexe scenario’s met meerdere oplossingen tegelijk door te rekenen. Zo werken we toe naar de optimale oplossing voor elk cluster van gebouwen binnen de buurt. 

In de gebouwstrategie brengen we maatregelen voor isolatie en installaties in kaart. De infrastrategie beschrijft de (gefaseerde) overgang naar de nieuwe, gewenste energie-infrastructuur: alles-elektriciteit, een warmtenet of duurzaam gas.

Organisatie

Het Wijkuitvoeringsplan beschrijft hoe bewoners de komende jaren betrokken worden en hoe de overgang wordt georganiseerd. We gaan in op de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente en lokale stakeholders, en welke informatie en faciliteiten er nodig zijn om bewoners en bedrijven mee te nemen in de warmtetransitie. Uiteraard sluiten we zoveel mogelijk aan op natuurlijke momenten in de onderhoudsplanning. Wij boren initiatiefkracht in het gebied aan en geven actieve bewoners een plek in het proces. 

Is er straks sprake van een collectief warmtesysteem?

Welk organisatiemodel voor de nieuwe warmtevoorziening is haalbaar en aantrekkelijk? Kiest de gemeente voor een actieve rol, of selecteert ze een commerciële partij? Misschien is ook beheer of (mede-)eigenaarschap door inwoners een interessante optie. Wij nemen de gemeente mee bij deze keuzes en stellen gezamenlijk de randvoorwaarden op waaraan een exploitatie-organisatie moet voldoen. 

We staan uitgebreid stil bij de ontwikkeling van de Warmtewet 2.0 en de regelgeving rond warmtekavels.  Het resultaat is:

  • een voorkeur voor het type exploitatie-organisatie dat bij de wensen en uitgangspunten van de gemeente past.
  • een actieplan voor de vervolgstappen, waaronder de marktbenadering. 

Gebouwmaatregelen en/of individuele installaties

Welk tempo en welke organisatie past bij de gebouwaanpak? Is stimuleren en informeren over gebouwmaatregelen voldoende of is een gezamenlijke inkoop- en uitvoeringsorganisatie logischer? We stellen arrangementen samen voor veel voorkomende woningtypen in de buurt, en bepalen financieringsconstructies die daarbij passen. Een ‘klantreis’ laat zien welke stappen individuele bewoners doorlopen. Bijvoorbeeld bewoners die naar de buurt verhuizen: informatievoorziening vanuit makelaars over de nieuwe woning moet aansluiten bij de plannen uit de buurt.  

Communicatie en participatie

Onze participatiestrategie richt zich op alle relevante doelgroepen, zowel de professionele stakeholders als de (georganiseerde) inwoners, in de periode van de ontwikkeling van het wijkuitvoeringsplan tot en met de uitvoering van de werkzaamheden. Denk aan de verschillende woningcorporaties, VvE’s, huurdersorganisaties, en organisaties als waterschap en netbeheerder. We werken samen met lokale organisaties en gebiedscoördinatoren vanuit de gemeente.

Door laagdrempelige, digitale participatietools, inwonersavonden en het werken met klankbordgroepen en/of koplopergroepen ontstaat nauw contact met de inwoners van de wijk. Inspiratie geven we door goede voorbeelden te delen en ambassadeurs op te leiden. Met goede informatie, arrangementen en tools helpen we mensen bij praktische keuzes voor hun huis. De gemeente kiest zelf een participatieniveau dat past bij de lokale situatie. 

Het Wijkuitvoeringsplan is toegankelijk in taal en beeld en past bij deze tijd. Online, interactief en geschreven in B1 taalniveau: zo bereiken we de meeste inwoners.

Besluitvorming

We besteden in het bijzonder aandacht aan het benodigde besluitvormingsproces. Draagvlak in de wijk vormt daarbij het fundament. Bewoners, lokale bedrijven en instellingen, de gemeenteraad, wethouders en bestuurders van woningcorporaties worden stap voor stap meegenomen. Samen met hen formuleren we de uitgangspunten en maken we de balans op of de aanpak aan de uitgangspunten voldoet. Zo controleren we of we de juiste tussenstappen hebben gemaakt en er vertrouwen is in de ontwikkelde aanpak.


Simon Schoonen
Sr. Adviseur
06-18512378
simon.schoonen@dwtm.nl

Zelf aan de slag met een wijkuitvoeringsplan in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.

De WarmteTransitieMakers maakt gebruik van cookies.

Je kunt de instellingen aanpassen via de button ‘Instellingen’. Benieuwd naar ons Privacy- en cookiebeleid? Check voor meer info de pagina.

Privacy- en cookiebeleid | Sluiten
Instellingen