Voor een duurzame
warmtevoorziening
in de buurt

Wijkuitvoeringsplan / Uitvoeringsprogramma

Een Wijkuitvoeringsplan/ Uitvoeringsprogramma vraagt om maatwerk

Vaak liggen er vanuit het Warmteprogramma/Transitievisie Warmte één of meerdere kansrijke oplossingen op tafel. In het uitvoeringsprogramma ontwikkelen we per wijk de beste aanpak naar aardgasvrij wonen. Op basis hiervan kan de schop in de grond.

Samen maken we een concreet plan, waarmee we aan de slag kunnen in de wijk. Inwoners, de gemeente en andere betrokkenen kiezen in samenspraak (een) alternatieve warmtevoorziening(en). Dit vraagt om maatwerk, want elke wijk is anders.

Onze aanpak: betrokkenheid, inzet en draagvlak

In onze aanpak staan betrokkenheid, inzet en draagvlak van bewoners en lokale partijen centraal. Hierin maken we gebruik van betrouwbare technische analyses en maken we duidelijke, doordachte keuzes. Dit doen we samen met alle betrokkenen, op een manier die hen past, met workshops, interviews en rondetafelgesprekken.

Fase 1: Samen starten

We leveren een projectplan op met een duidelijke tijdslijn, helderheid over wie op welke manier betrokken wordt en waarin we uitgangspunten, mijlpalen en verantwoordelijkheden vastleggen, passend bij de bewoners van wijk en de voorkeursscenario’s. Met lokale partijen en inwoners zetten we een organisatie- en overlegstructuur op: een interactief wijkteam. Zo creëren we betrokkenheid voor de samenwerking. Tijdens deze opstartfase kijken we naar de lokale haalbaarheid van de technische oplossing en worden bestaande onderzoeken en initiatieven ingepast.

Fase 2. Gebouw- en infrastrategie

Na een analyse van de buurt bespreken we het voorkeursscenario. Wat is/zijn de best passende warmteoplossing(en) voor de buurt? In de gebouwstrategie beschrijven we de benodigde aanpassingen aan woningen en andere gebouwen en het bijbehorende tempo. De infrastrategie beschrijft knelpunten en een globale planning van de aanleg of aanpassing van de infrastructuur als dit noodzakelijk is.

Fase 3. Eerste opzet bewoners propositie

Voor elke bewoner werken we naar een concreet plan: wat kan ik als bewoner doen om mijn woning aan te pakken? Hiervoor zijn arrangementen nodig: een totaalpakket van maatregelen, financieringsmogelijkheden en organisatie van inkoop. Bij collectieve warmte speelt contracteren van een warmteleverancier een belangrijke rol. De randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het arrangement. We kijken nadrukkelijk naar isolatie en de gebouwaanpak, voor de laagste bewonerslasten. We werken een eerste versie uit en toetsen deze bij inwoners en andere betrokken partijen.

Fase 4. Realisatieplan

Op basis van de bewoners propositie gaan we gezamenlijk aan de slag om invulling te geven aan de randvoorwaarden. Dat betekent bijvoorbeeld:

  • dat er bekend is wanneer de netbeheerder het net in de wijk gaat verzwaren;
  • dat subsidieregelingen bekend en geregeld zijn;
  • dat er intentie overeenkomsten met installateurs en/of warmtebedrijven liggen;
  • dat de rolverdeling voor alle betrokkenen duidelijk is.

De invulling van deze randvoorwaarden leidt tot een definitieve bewoners propositie.

Doorlopende communicatie en besluitvorming

Om draagvlak te creëren voor een passend uitvoeringsprogramma, stemmen we doorlopend in het wijkteam de stappen, ontwikkelingen en keuzes af. Hierdoor is de inbreng van inwoners en lokale partijen niet alleen geborgd, maar wordt ook hun doe- en denkkracht optimaal ingezet. Dit loopt parallel aan de voortgang van de concrete technische onderzoeken. Op de juiste momenten zorgen we voor bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming.

Van uitvoeringsprogramma naar aardgasvrije wijk

Door als gemeente gezamenlijk met bewoners en lokale partijen tot een passend (wijk)uitvoeringsplan te komen, wordt de daadwerkelijke uitvoer van het aardgasvrij verwarmen van een buurt of wijk efficiënter en gemakkelijker. We staan je hier graag in bij. Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en de mogelijkheden voor jouw gemeente.

Zelf aan de slag met een uitvoeringsprogramma in jouw gemeente?

Samen kijken naar de mogelijkheden?


Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Laura van der Noort
Sr. Adviseur
06-39833154
laura.van.der.noort@dwtm.nl

Willem Steenkamer
Adviseur
+31638213801
willem.steenkamer@dwtm.nl