Buurtuitvoeringsplan voor de gemeente Doetinchem

Buurtuitvoeringsplan Doetinchem

Een aardgasvrije warmtevoorziening voor twee buurten

De gemeente Doetinchem heeft in de Transitievisie Warmte onderzocht welke buurten kansrijk zijn om als eerste over te stappen op een aardgasvrije warmtevoorziening. Twee van deze buurten, de naast elkaar gelegen Kleurrijke Buurt en Romantische Buurt Zuid, zijn gekozen voor het maken van een buurtuitvoeringsplan

De buurten omvatten met name relatief nieuwe eengezinswoningen, die goed geschikt (te maken) zijn voor verwarming met lagere temperaturen. Vanuit de TVW was de voorkeursoplossing nog onbeslist, en leken er mogelijkheden voor een collectieve oplossing én voor individuele oplossingen

Het buurtuitvoeringsplan

In het Buurtuitvoeringsplan komt te staan hoe de gemeente, en relevante partijen zoals de netbeheerder en de woningcorporatie, de komende jaren toe gaan werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. 

Er wordt goed onderzocht wat technische en financiële mogelijkheden en belemmeringen zijn voor zowel de gemeente op buurtniveau, als voor bewoners in hun eigen woningen. 

Het plan geeft inzicht in de stappen die gezet gaan worden, geeft handelingsperspectief aan bewoners en legt uit waarom tot bepaalde keuzes op buurt- of wijkniveau is gekomen.

Projectleiding en expertise op verschillende gebieden

We hebben een projectleider geleverd die de voortgang van de benodigde stappen bewaakte en afstemde met de opdrachtgever. Daarnaast zijn verschillende experts ingezet om de technische analyse uit te voeren en om de participatie- en communicatie aanpak verder uit te werken. 

We hebben onder andere:

  • de betrokken partijen bij elkaar gebracht, vragen gesteld, informatie gedeeld, uitgangspunten voorgelegd en concepten besproken, steeds in samenspraak; 
  • een technisch-economische analyse van mogelijke warmte oplossingen voor beide buurten (en verschillende combinaties van deelbuurten) onderzocht op haalbaarheid;
  • bewoners geïnformeerd met nieuwsbrieven en buurtbijeenkomsten. Daarbij hebben we bewoners uitgenodigd actief mee te denken over de doelstellingen van het plan, over de aanpak van het onderzoek en ook inhoudelijk laten meedenken met de opties voor hun eigen woning;
  • verschillende (politieke) doelstellingen en scenario’s voorgesteld die passen bij de analyse, en deze in nauwe samenspraak met de netbeheerder uitgewerkt tot een duidelijk omschreven scenario en doelstelling voor het Buurtuitvoeringsplan;
  • de Warmtetool ingezet voor het analyseren van de verschillende aardgasvrije warmte-opties en de technisch/ economische haalbaarheid hiervan. We hebben woningen geschouwd en met de bewoners de bevindingen middels de Aardgasvrijhuis-tool doorgenomen. We hebben op 2  momenten enquêtes onder bewoners gehouden om zowel informatie over de woningen te verzamelen, alsook om drijfveren, wensen en motieven van inwoners rond ‘aardgasvrij’ te verkennen;  
  • bijeenkomsten met inwoners georganiseerd, zowel voor de hele buurt als voor de meedenkgroep; 
  • een aantal werkgroep bijeenkomsten voorbereid en geleid waarin stakeholders inhoudelijk zijn bevraagd op de geleverde informatie, en op voorstellen voor aanpak en uitwerking; 
  • de belangrijkste keuzes in het proces voorgelegd in een door ons voorbereide stuurgroep bijeenkomst met wethouder en bestuurders.

Besluitvorming door de Raad

Eind 2023 zal er een buurtuitvoeringsplan gereed zijn voor besluitvorming door de Raad. Hierin legt de gemeente vast wat de komende jaren gedaan wordt vanuit de ambtelijke organisatie, en hoe met andere partijen wordt samengewerkt. Het plan geeft de inwoners van de wijk handelingsperspectief bij het overstappen op een aardgasvrije warmtevoorziening in de eigen woning.

De resultaten kunnen opgeschaald worden naar de naburige buurten die een vergelijkbare opzet en bouwaard hebben, zodat ook de inwoners hier op korte termijn geïnformeerd en betrokken worden over de technische alternatieven en kosten, en planning hiervan, voor hun woningen.

Meer weten over dit project? Ik kom graag met je in contact!