TransitieVisie Warmte voor de gemeente Bergen op Zoom

TransitieVisie Warmte voor de gemeente Bergen op Zoom

Geschikte alternatieven voor aardgas in Bergen op Zoom

De Transitievisie Warmte geeft inzicht in de opgave om te komen tot een aardgasvrije gemeente in 2050, kansrijke alternatieven voor aardgas en een logisch stappenplan voor het aardgasvrij maken van de gemeente Bergen op Zoom.

In deze opdracht geven we inzicht in geschikte alternatieven voor aardgas in verschillende kernen en wijken in Bergen op Zoom. We schetsen een globaal tijdpad richting aardgasvrij tussen nu en 2050. Ook geven we inzicht in de uitvoeringsstrategie: welke stappen gaan we de komende jaren zetten?

Samenwerking tussen gemeenten, stakeholders en bewoners

De WarmteTransitieMakers heeft het TVW-Traject begeleidt in samenwerking met de gemeente en daarbij ook de inhoud geleverd m.b.v. technische analyses. O.a. de Warmteprofielentool is hiervoor gebruikt. Tijdens werkgroepen is de input van betrokken stakeholders opgehaald en de bewoners zijn geïnformeerd op een gemeentebrede avond. Zij konden hun feedback en wensen geven tijdens deze klankbordgroepbijeenkomst.

De warmtetransitie voor de gemeente Bergen op Zoom in de komende 30 jaar

Deze transitievisie geeft een doorkijk naar wat er in de gemeente gaat gebeuren de komende 30 jaar. Bewoners weten daardoor waar ze aan toe zijn, en kunnen beslissingen over hun woning hierop afstemmen. 

Dit is de start van een proces om de gemeente Bergen op Zoom gebieden voor gebied aardgasvrij te maken. We selecteren in deze transitievisie een aantal ‘verkenningsgebieden’, die kansrijk zijn om als eerste van het aardgas af te gaan (voor 2035). Voor deze buurten worden de komende jaren ‘wijkuitvoeringsplannen’ gemaakt. Hierin worden de plannen concreter, en zal per buurt of zelfs per huishouden worden gekeken wat er mogelijk is. Deze uitvoeringsplannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen – hiervoor volgt per buurt een participatietraject. Het besluit om daadwerkelijk over te stappen wordt pas genomen als bekend is wat de consequenties zijn voor de woonlasten van bewoners en ondernemers, er een gedegen haalbaarheidsstudie is afgerond en er voldoende draagvlak is. Als het aardgas in een buurt wordt afgesloten, krijgen bewoners dat ruim van tevoren te horen

Een up-to-date TVW voor jouw gemeente? Ik denk graag mee!