Wijkuitvoeringsplan

Wijkuitvoeringsplan

Het wijkuitvoeringsplan: voor een duurzame warmtevoorziening in de buurt

Het wijkuitvoeringsplan beschrijft de aanpak om een wijk aardgasvrij te verwarmen. Inwoners, gemeente en betrokkenen kiezen in samenspraak (een) alternatieve warmtevoorziening(en). Dit vraagt om maatwerk, want elke wijk is anders. In onze aanpak staan betrokkenheid, inzet en draagvlak van bewoners en lokale partijen centraal. Samen maken we een concreet plan, waarmee we aan de slag kunnen in de wijk.

Vaak liggen er vanuit de Transitievisie Warmte één of meerdere kansrijke oplossingen op tafel. Deze ontwikkelen we in het wijkuitvoeringsplan door naar de beste oplossing voor de wijk. Hierin maken we gebruik van betrouwbare technische analyses en maken we navolgbare keuzes. Dit doen we samen met alle betrokkenen, op een manier die hen past, met workshops, interviews en rondetafelgesprekken.

Het resultaat is een breed gedragen aanpak om te komen tot een duurzame warmtevoorziening, met inzicht in de maatregelen op gebouw- en wijkniveau en financieringsvormen.

We zetten met lokale partijen en inwoners een organisatie- en overlegstructuur op: een interactief wijkteam. Door uitgangspunten, mijlpalen en verantwoordelijkheden vast te leggen, creëren we commitment voor de samenwerking. Bestaande onderzoeken en initiatieven worden ingepast.

Gebouw- en infrastrategie
Na een analyse van de buurt bespreken we het voorkeursscenario: wat is/zijn de best passende warmteoplossing(en) voor de buurt? In de gebouwstrategie beschrijven we de benodigde aanpassingen aan woningen en andere gebouwen en het bijbehorende tempo. De infrastrategie beschrijft knelpunten en een globale planning van de aanleg of aanpassing van de infrastructuur als dit noodzakelijk is.

Arrangement
Voor elke bewoner werken we in samenspraak met het wijkteam naar een concreet handelingsperspectief. Dit zijn arrangementen: een totaalpakket van maatregelen, financieringsmogelijkheden en organisatie van inkoop. Bij collectieve warmte speelt contracteren van een warmteleverancier een belangrijke rol. De randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen in het arrangement. We kijken nadrukkelijk naar isolatie en de gebouwaanpak, voor de laagste bewonerslasten.

Realisatieplan
We leggen arrangementen voor aan bewoners en gaan actief op zoek naar koplopers om de arrangementen uit te voeren. Samen met het wijkteam ontwikkelen we een programma voor verdere uitrol. We beschrijven de rol van de gemeente in de uitvoering en adviseren over het opzetten van een lokale uitvoeringsorganisatie. Ook komen we samen tot een plan hoe de overdracht van gemeente naar markt plaats gaat vinden.

Communicatie & besluitvorming
Om draagvlak te creëren, stemmen we doorlopend in het wijkteam de stappen, ontwikkelingen en keuzes af. Hierdoor is de inbreng van inwoners en lokale partijen niet alleen geborgd, maar wordt ook hun denk- en doekracht optimaal ingezet. Dit loopt parallel aan de voortgang van de concrete technische onderzoeken. Op de juiste momenten zorgen we voor bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming.


Simon Schoonen
Sr. Adviseur
06-18512378
simon.schoonen@dwtm.nl

Zelf aan de slag met een wijkuitvoeringsplan in jouw gemeente?

Ik bel je graag voor een oriënterend gesprek.