Adviessector verenigt zich in de Warmtetransitie Pioniers

Adviessector verenigt zich in de Warmtetransitie Pioniers

Een bijzondere samenwerking in de warmtesector

Nederland staat voor enorme uitdaging. De miljoenen woningen en andere gebouwen die nu nog aardgas gebruiken voor de verwarming en warm water moeten zo goed als allemaal voorzien worden van een alternatief. Deze warmtetransitie vraagt om samen leren en unieke samenwerkingsverbanden! Een groep vooraanstaande adviesbureaus verenigt zich in de Warmtetransitie Pioniers. Juist omdat adviesbureaus vaak een toonaangevende rol in innovatieve projecten hebben zien wij de noodzaak om onze kennis te bundelen en te delen met het Rijk, de klimaattafel gebouwde omgeving en gemeenten. 

In bijna alle gemeenten van Nederland wordt hard gewerkt om de eerste concrete stappen van de warmtetransitie te zetten. Ondanks de grote inspanningen die door gemeenten, corporaties, bewoners en andere stakeholders worden geleverd, schiet de besluitvorming en realisatie helaas nog niet voldoende op. Om dit proces te versnellen en betere ondersteuning aan Nederland te geven, heeft een grote groep van adviseurs (betrokken van onderzoek en modelleren tot realisatie) besloten de handen ineen te slaan. Adviesbureaus werken doorgaans weinig op grote schaal samen. Voor de warmtetransitie hebben een aantal vooroplopende adviseurs besloten dat wel te doen vanuit het urgentiebesef dat versnelling noodzakelijk is. 

Het proces versnellen we alleen als we kennis en inzichten delen en een gemeenschappelijke koers varen. Daarom hebben wij dit unieke samenwerkingsverband opgezet. Wij, de Warmtetransitie Pioniers, hebben de afgelopen jaren vele honderden partijen ondersteund bij het ontwikkelen en realiseren van duurzame warmtevoorzieningen. Ons doel is om gezamenlijk een duidelijk en uitvoerbaar stappenplan uit te werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dat stappenplan dient enerzijds als advies voor de landelijke politiek en beleidsmakers, maar anderzijds ook om gemeenten concrete handvatten te geven om voortvarend aan de slag te gaan. 

Drie concrete acties voor Klimaattafel Gebouwde Omgeving

De eerste actie is een advies voor de Klimaattafel Gebouwde Omgeving waarin onze gezamenlijke praktijkkennis en -ervaring is gebundeld. Met het advies kunnen de eerste urgente uitdagingen worden opgepakt. Het advies is gericht aan de Rijksoverheid, maar moet iedere bewoner, iedere wijk en iedere gemeente helpen om gezamenlijk toe te werken naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Op korte termijn adviseren we drie concrete acties: 

  • Op dit moment ontbreekt een gedragen en realistisch narratief voor de gebouwde omgeving. Los van het aardgasvrij worden, is het onduidelijk wat het doel is. Via welke (tussen)stappen dat bereikt moet worden. Hoe het betaald gaat worden. Of hoe het uitgevoerd moet worden. Zonder dit perspectief wordt het de komende 30 jaar zeer uitdagend om iedereen in dezelfde richting te krijgen. Vertel het verhaal in heldere taal ook aan de burgers, bedrijfsleven en overheden, zodat houvast ontstaat voor het nemen van beslissingen en iedereen een beeld krijgt waar we de komende decennia aan toe zijn. Vertel ook veel meer over wat er nu al kan en wat de voordelen van de energietransitie zijn zoals een gezonder binnenklimaat en comfortverbetering!
  • Er zijn al tientallen proeftuinen, maar er wordt nog veel te weinig gezamenlijk geleerd van de ervaringen. En dat wat wordt geleerd, wordt nog onvoldoende omgezet in beleidsaanbevelingen en -aanpassingen. Borg daarom een duidelijke koppeling tussen brede kennis- en leerprogramma’s waarin alle relevante stakeholders betrokken zijn en de beleidskeuzes die daaruit komen. Zorg dat de verantwoordelijkheid om dit te doen goed belegd wordt bij de overheid. Als dit niet wordt gedaan wordt in iedere gemeente, in iedere buurt het wiel opnieuw uitgevonden.
  • Richt landelijke en regionale uitvoeringsorganisaties op. De meeste gemeenten hebben op dit moment niet de kennis en capaciteit om concrete stappen te zetten. En de uitdaging is gigantisch. Jaarlijkse moeten honderden buurten en honderdduizenden woningen worden aangepakt. Dit vraagt om gespecialiseerde uitvoeringsorganisaties die in staat zijn om deze zeer complexe processen uit te voeren op basis van meer gestandaardiseerde processen, kpi’s, tools en juridische kaders.

In een eerste informele en zeer positieve bijeenkomst tussen de warmtetransitie pioniers en de klimaattafel gebouwde omgeving en het ministerie van BZK verwelkomden zij ons initiatief. Het biedt het Rijk de kans om de kennis en ervaring uit adviesbureaus gebundeld toe te passen bij hun beleidsvorming. Een win-win situatie omdat alle adviesbureaus de knelpunten graag willen agenderen en oplossen. We hebben afgesproken een bijdrage te leveren op het vormgeven van de landelijke uitvoeringsorganisatie, het narratief naar burgers en een nationaal kennis- en leerprogramma. In de komende maanden gaan we verder met het ontwikkelen van een advies richting gemeenten hoe ze handelingsperspectief kunnen geven aan burgers en bedrijven. Zo helpen we hen bij de grote uitdaging waar ze voor staan. De warmtetransitie kan je niet alleen. Samen werken, samen denken en samen doen is de enige manier om het doel dichterbij te brengen. 

Wil je bijdragen aan deze bijzondere samenwerking? Heb je een idee over waar we onze gebundelde kennis en visie ook kunnen inzetten? Of wil je meer informatie? Neem contact op met Harmke Bekkema (harmkebekkema@gmail.com of 06-18880731).

Warmtetransitie Pioniers is een club van gemotiveerde professionals die hun krachten nu bundelen, om inzichten en lessen die adviesbureaus in het werkveld opdoen beschikbaar te maken voor de politiek en andere professionals in dit werkveld.  De ‘Warmtetransitie Pioniers’ is ontstaan vanuit de visie dat adviesbureaus werken aan een gemeenschappelijk doel: het versnellen van de warmtetransitie. Dat versnellen gaat het beste als we onze kennis bundelen en samenwerken om het collectieve leerproces te versnellen. Op initiatief van Michiel van der Vight (De WarmteTransitieMakers) en Harmke Bekkema (Out of Harm’s Way, TKI, PAW) is inmiddels een grote groep organisaties betrokken, waaronder Atriensis, CE Delft, DWA, EnergyGO, Engie, JvdLAdvies, Merosch, Overmorgen, Procap, Quintel, Berenschot, TwynstaGudde, Wattopia en Witteveen+Bos. Er is een samenwerking met NLIngenieurs voor dit onderwerp. De club staat open voor samenwerking met nog meer pioniers uit het vakgebied; mensen met ervaring in koplopende projecten en mensen met een sterke visie op de warmtetransitie. Daarmee beogen we pioniers bij elkaar te brengen.

medium shot foto van man
Michiel van der Vight
Sr. Adviseur / eigenaar
06-11006125
michiel.van.der.vight@dwtm.nl

Wil je bijdragen aan deze bijzondere samenwerking?

Ik kom graag met je in contact!